اعضای انجمن کمينه
لیست اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور
نام
نام شرکت
تلفن
فکس
عکس
آقای بهزاد درخور
مهیا پروتئین
55525382
55525421
 
آقای اسماعیل راسته
پویا پروتئین
65683961
65683968
 
آقای سید اکبر میر احمدی
روناک پروتئین
56879125
56879125
 
آقای مجتبی نخستین ماهر
زرین گوشت جم
02636671321
02636645001
 
آقای فرهاد باقری معین
معین پروتئین
56258125
56258089
 
آقای احمد داود آبادی فراهانی
جهان تاب
02637360914
02637360912
 
آقای علی فروتن راد
خرم پی پروتئین زنجان
02432221843
02432221841
آقای حمید گل محمدی
بهین پروتئین
56393049
56393503
 
آقای بهنام درخور
رادین پروتئین
55521325
55003349
 
آقای سعید قره داغی
سلامت گوشت سپاهان
77170748
77171264
 
آقای سید کوروش سکاکی
کوروش پروتئین البرز
02637858361
02637858404
 
آقای ناصر علی بون
آوا پروتئین پایتخت
77514605
77514605
 
آقای حسین شاه آبادی
آریان گلاره
44358700
89770548
 
جناب آقای دکتر جاوید
پارس پروتئین آرین
56930579
56390580
 
آقای داود نبیان شهر بابکی
گلتاج (زانوس پروتئین البرز)
65436120
65436167
 
آقای حسن رهنما
بهپرور آریا
66900564
66902342
 
آقای علی اصغر دهقان
کوثر پروتئین
03537275852
03537275892
 
آقای علیرضا عبادی
مجتمع غذایی بهاران مرکزی
086325722846
086325722846
 
آقای غلامرضا کارخانه ء
آرین مهر سعید
02645333380
02645333386
 
لیست اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور
نام
نام شرکت
تلفن
فکس
عکس
آقای بهزاد درخور
مهیا پروتئین
55525382
55525421
 
آقای اسماعیل راسته
پویا پروتئین
65683961
65683968
 
آقای سید اکبر میر احمدی
روناک پروتئین
56879125
56879125
 
آقای مجتبی نخستین ماهر
زرین گوشت جم
02636671321
02636645001
 
آقای فرهاد باقری معین
معین پروتئین
56258125
56258089
 
آقای احمد داود آبادی فراهانی
جهان تاب
02637360914
02637360912
 
آقای علی فروتن راد
خرم پی پروتئین زنجان
02432221843
02432221841
آقای حمید گل محمدی
بهین پروتئین
56393049
56393503
 
آقای بهنام درخور
رادین پروتئین
55521325
55003349
 
آقای سعید قره داغی
سلامت گوشت سپاهان
77170748
77171264
 
آقای سید کوروش سکاکی
کوروش پروتئین البرز
02637858361
02637858404
 
آقای ناصر علی بون
آوا پروتئین پایتخت
77514605
77514605
 
آقای حسین شاه آبادی
آریان گلاره
44358700
89770548
 
جناب آقای دکتر جاوید
پارس پروتئین آرین
56930579
56390580
 
آقای داود نبیان شهر بابکی
گلتاج (زانوس پروتئین البرز)
65436120
65436167
 
آقای حسن رهنما
بهپرور آریا
66900564
66902342
 
آقای علی اصغر دهقان
کوثر پروتئین
03537275852
03537275892
 
آقای علیرضا عبادی
مجتمع غذایی بهاران مرکزی
086325722846
086325722846
 
آقای غلامرضا کارخانه ء
آرین مهر سعید
02645333380
02645333386
 

 چاپ