اعضای هیئت مدیره کمينه
 نام
 سمت
 عکس
جناب آقای بهزاد درخور 
ریاست هیئت مدیره انجمن 
 
جناب آقای فرهاد باقری معین 
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن 
 
جناب آقای نعمت ا... باقری 
خزانه دار انجمن 
 
جناب آقای سید کوروش سکاکی
بازرس اصلی انجمن
 
جناب آقای بهنام درخور 
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن 
 
جناب آقای سید اکبر میراحمدی 
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن
 
جناب آقای دکتر مسعود رسولی 
 دبیر انجمن
 
جناب آقای علی فروتن راد 
عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
 
جناب آقای سعید قره داغی 
عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن 
 
جناب آقای حسین شاه آبادی 
 بازرس علی البدل انجمن
 

 

 نام
 سمت
 عکس
جناب آقای بهزاد درخور 
ریاست هیئت مدیره انجمن 
 
جناب آقای فرهاد باقری معین 
نایب رئیس هیئت مدیره انجمن 
 
جناب آقای نعمت ا... باقری 
خزانه دار انجمن 
 
جناب آقای سید کوروش سکاکی
بازرس اصلی انجمن
 
جناب آقای بهنام درخور 
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن 
 
جناب آقای سید اکبر میراحمدی 
عضو اصلی هیئت مدیره انجمن
 
جناب آقای دکتر مسعود رسولی 
 دبیر انجمن
 
جناب آقای علی فروتن راد 
عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن
 
جناب آقای سعید قره داغی 
عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن 
 
جناب آقای حسین شاه آبادی 
 بازرس علی البدل انجمن
 

 


 چاپ