پروانه عضویت سال 94 کمينه
نام
نام شرکت
پروانه عضویت سال 94
جناب آقای بهزاد درخور
مهیا پروتئین
جناب آقای اسماعیل راسته
پویا پروتئین
 
جناب آقای سید اکبر میر احمدی
روناک پروتئین
 
جناب آقای مجتبی نخستین ماهر
زرین گوشت جم
 
جناب آقای فرهاد باقری معین
معین پروتئین
 
جناب آقای احمد داود آبادی فراهانی
جهان تاب
 
جناب آقای علی فروتن راد
خرم پی پروتئین زنجان
جناب آقای حمید گل محمدی
بهین پروتئین
 
جناب آقای بهنام درخور
رادین پروتئین
    
جناب آقای سعید قره داغی
سلامت گوشت سپاهان
جناب آقای سید کوروش سکاکی
کوروش پروتئین البرز
جناب آقای ناصر علی بون
آوا پروتئین پایتخت
جناب آقای حسین شاه آبادی
آریان گلاره
 
جناب آقای دکتر جاوید
پارس پروتئین آرین
نام
نام شرکت
پروانه عضویت سال 94
جناب آقای بهزاد درخور
مهیا پروتئین
جناب آقای اسماعیل راسته
پویا پروتئین
 
جناب آقای سید اکبر میر احمدی
روناک پروتئین
 
جناب آقای مجتبی نخستین ماهر
زرین گوشت جم
 
جناب آقای فرهاد باقری معین
معین پروتئین
 
جناب آقای احمد داود آبادی فراهانی
جهان تاب
 
جناب آقای علی فروتن راد
خرم پی پروتئین زنجان
جناب آقای حمید گل محمدی
بهین پروتئین
 
جناب آقای بهنام درخور
رادین پروتئین
    
جناب آقای سعید قره داغی
سلامت گوشت سپاهان
جناب آقای سید کوروش سکاکی
کوروش پروتئین البرز
جناب آقای ناصر علی بون
آوا پروتئین پایتخت
جناب آقای حسین شاه آبادی
آریان گلاره
 
جناب آقای دکتر جاوید
پارس پروتئین آرین

 چاپ