معرفی محصولات

ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول
۱ مرغ کامل (۰۰۱) ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ گرمی ۱۶۹۷۰۱ برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
(  سیستم سرد کننده: مخزن آب سرد  / اتاق سرد / تخلیه اندرونه با دست )
۲ مرغ کامل (۰۰۱) ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ گرمی ۱۶۹۷۰۱
۳ مرغ کامل (۰۰۱) ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ گرمی ۱۶۹۷۰۱
۴ مرغ کامل(۰۰۱) ۱۸۰۰ گرمی به بالا ۱۶۹۷۰۱
۵ جوجه کبابی کامل (۰۰۱ )
۶۵۰ تا ۱۲۰۰ گرمی
۱۶۹۷۰۱
۶ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ گرمی ۱۶۹۸۰۲ برش پا از مفصل  مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، تخلیه اندرونه شامل: روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل، شش، نای، مری، کیسه چینه دان، قطع کامل معقد و تخلیه شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی  و ضایعات دیگر.
(  سیستم سرد کننده : مخزن آب سرد / تخلیه اندرونه با دستگاه )
۷ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ گرمی ۱۶۹۸۰۲
۸ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ گرمی ۱۶۹۸۰۲
۹ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۸۰۰ گرمی به بالا ۱۶۹۸۰۲
۱۰ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ گرمی ۱۶۹۹۰۲ برش پا از مفصل  مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، تخلیه اندرونه شامل: روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل، شش، نای، مری، کیسه چینه دان، قطع کامل معقد و تخلیه شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک و شستشو و سرمادهی بصورت جداگانه و تمام اتوماتیک، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی  و ضایعات دیگر.
(  سیستم سرد کننده : اتاق سرد/ تخلیه اندرونه با دستگاه  )
۱۱ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ گرمی ۱۶۹۹۰۲
۱۲ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ گرمی ۱۶۹۹۰۲
۱۳ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۸۰۰ گرمی به بالا ۱۶۹۹۰۲
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول
۱ مرغ کامل (۰۰۱) ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ گرمی ۳۰۹۷۰۱ برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.                                                            (  سیستم سرد کننده: مخزن آب سرد  / اتاق سرد / تخلیه اندرونه با دست )
۲ مرغ کامل (۰۰۱) ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ گرمی ۳۰۹۷۰۱
۳ مرغ کامل (۰۰۱) ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ گرمی ۳۰۹۷۰۱
۴ مرغ کامل(۰۰۱) ۱۸۰۰ گرمی به بالا ۳۰۹۷۰۱
۵ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ گرمی ۳۰۹۸۰۲ برش پا از مفصل  مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، تخلیه اندرونه شامل: روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل، شش، نای، مری، کیسه چینه دان، قطع کامل معقد و تخلیه شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی  و ضایعات دیگر.       (  سیستم سرد کننده : مخزن آب سرد / تخلیه اندرونه با دستگاه )
۶ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ گرمی ۳۰۹۸۰۲
۷ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ گرمی ۳۰۹۸۰۲
۸ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۸۰۰ گرمی به بالا ۳۰۹۸۰۲
۹ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۱۰۰ تا ۱۳۰۰ گرمی ۳۰۹۹۰۲ برش پا از مفصل  مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، تخلیه اندرونه شامل: روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل، شش، نای، مری، کیسه چینه دان، قطع کامل معقد و تخلیه شده توسط ماشین آلات تمام اتوماتیک و شستشو و سرمادهی بصورت جداگانه و تمام اتوماتیک، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی  و ضایعات دیگر.
(  سیستم سرد کننده : اتاق سرد/ تخلیه اندرونه با دستگاه  )
۱۰ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ گرمی ۳۰۹۹۰۲
۱۱ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ گرمی ۳۰۹۹۰۲
۱۲ مرغ کامل (۰۰۲) ۱۸۰۰ گرمی به بالا ۳۰۹۹۰۲
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات
۱ بازو زعفرانی ۱۶۱۰۰۱ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد. افزودنی و درصد افزودنی: زعفران، پیاز و نمک: حداکثر ۱۲% در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۱۸ قطعه
۲ بازو ساده ۱۶۱۰۰۲ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۱۸ الی ۲۴ قطعه
۳ بازو مخصوص زعفرانی ۱۶۱۰۰۳ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی ها: ادویه جات، زعفران، نمک، پیاز، فلفل دلمه، روغن: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۱۸ قطعه
۴ بال ساده ۱۶۱۰۰۴ نوع برش: ساعد مرغ- شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۳۰ الی ۴۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۱۸ الی ۲۴ قطعه
۵ بال و بازو زعفرانی ۱۶۱۰۰۵ نوع برش: ۵۰% بال و ۵۰% بازو- بال: شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی.
بازو: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود که هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد و هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، نمک، زعفران: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۱۸ قطعه
۶ بال زعفرانی ۱۶۱۰۰۶ نوع برش: ساعد مرغ- شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی قابل رویت. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.      افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، نمک و زعفران: ۱۲%-۱۰% در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۴ قطعه
۷ بال و بازو ساده ۱۶۱۰۰۷ نوع برش: (۵۰% بازو و۵۰% بال)- بال شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال، پر و خون مردگی. بازو از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود و وزن تقریبی هر بال پاک شده حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم و وزن تقریبی هر بازو پاک شده ۵۰ الی ۷۰ گرم است. در هر کیلوگرم
۱۸ الی ۲۴ قطعه
۸ پاچینی ۱۶۱۰۰۸ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود. وزن تقریبی هر قطعه ۶۰ الی ۷۰ گرم است. در عضلات یک برش طولی ایجاد شده و عضلات از استخوان جدا می شوند.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، زعفران، آرد سوخاری: ۲۵%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۱۸ قطعه
۹ جوجه چینی ۱۶۱۰۰۹ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از خود عضله سینه استفاده
می شود. هر جوجه چینی وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، زعفران ، آرد سوخاری: ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۰ قطعه
۱۰ جوجه ران زعفرانی ۱۶۱۰۱۰ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده- از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده و در تامبلر با مواد ذکر شده مخلوط می شود. جهت پاره سنگ از قطعات خود ران استفاده می شود. هر قطعه وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: زعفران، پیاز، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۰ قطعه
۱۱ جوجه زعفرانی بی استخوان ۱۶۱۰۱۱ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: زعفران، پیاز، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۲ قطعه
۱۲ جوجه کباب ساده ۱۶۱۰۱۲ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است). جهت پاره سنگ از خود عضله سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۷۰ الی ۹۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۶ قطعه
۱۳ چرخ کرده مرغ ۱۶۱۰۱۳ ران استخوان گیری ۳۰% و سینه بی خص شده با چربی ۷۰% _
۱۴ ران با پوست ۱۶۱۰۱۴ نوع برش: ران مرغ کامل(راست و چپ)- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد کلیه و دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت می باشد. جهت پاره سنگ از کعب ران استفاده می شود. هر عدد ران پاک شده وزنی حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۲ الی ۴ قطعه
۱۵ ران بی پوست ۱۶۱۰۱۵ نوع برش: ران مرغ کامل(راست و چپ)- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست، کلیه و دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت می باشد. حداکثر چربی ۵% است. جهت پاره سنگ از کعب ران استفاده می شود. هر عدد ران پاک شده وزنی حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۲ الی ۴ قطعه
۱۶ جوجه ران مکزیکی ۱۶۱۰۱۶ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده- از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط میگردد. جهت پاره سنگ از قطعات خود ران استفاده می شود. هر قطعه وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مکزیکی، فلفل دلمه ای: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۱۲ قطعه
۱۷ سینه با پوست ۱۶۱۰۱۷ نوع برش: سینه مرغ کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی وجناغ و مهره های پشت تا خاصره  فاقد شش و خون مردگی. جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر عدد سینه با پوست پاک شده وزنی حدود ۴۵۰ الی ۵۰۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۲ الی ۳ قطعه
۱۸ مرغ کامل خرد شده بی پوست ۱۶۱۰۱۸ نوع برش: سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست همراه با بازو، فاقد شش و خونمردگی و حداکثر چربی قابل مشاهده ۱۰%.
ران کامل- شامل استخوان  ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک واستخوان درشت نی واستخوان نازک نی تارسی میباشد و فاقد کلیه و دمبالیچه و خون مردگی و پوست می باشد.حداکثر  چربی مشاهده  شده ۵% .
بال- شامل زند اسفل و زند اعلی و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی. هر سینه با بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰۰ الی ۵۵۰ گرم و هر عدد ساق پاک شده وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم و هر عدد کعب ران وزنی حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم و هر بال وزنی حدود ۳۰ الی ۴۰ گرم دارد.
در هر دو کیلوگرم:
۲ عدد سینه با بازو، ۲ الی ۳ عدد ساق ران، ۲ عدد کعب ران، ۲ عدد بال
۱۹ شنیسل مرغ بدون آرد ۱۶۱۰۱۹ نوع برش: عضله سینه بی خص شده با بازو- عضله  سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته(کاملا استخوان از ان جدا شده و بازو به شنیسل متصل است). جهت پاره سنگ از قسمت زیرین شنیسل استفاده می شود. هر شنیسل وزنی حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۲ الی ۵ قطعه
۲۰ گردن مرغ ۱۶۱۰۲۰ نوع برش: گردن پاکسازی شده بدون پوست- از اتصال محور اطلس تا اتصال گردن با استخوان غرابی که پوست گیری شده. جهت پاره سنگ از قسمت انتهایی گردن استفاده می شود. هر گردن پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۵۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۱۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱ ران و سینه با پوست ۱۶۱۰۲۱ نوع برش: سینه و ران- سینه :شامل عضله سینه همراه با پوست و با استخوان غرابی وجناغ و مهره های پشت تا خاصره، بدون بازو،  فاقد شش و خون مردگی.
ران :شامل استخوان  ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی واستخوان نازک نی  تارسی  میباشد و فاقد کلیه و دمبالیچه و خون مردگی می باشد. جهت پاره سنگ از کعب ران استفاده می شود. هر سینه پاک شده با پوست وزنی حدود ۴۵۰ الی ۵۰۰ گرم دارد و هر عدد ران پاک شده با پوست وزنی حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ گرم دارد.
در هر دو کیلوگرم:
۲ عدد سینه و ۲ عدد ران
۲۲ فیله ساده مرغ ۱۶۱۰۲۲ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدا استخوان جناغ سینه تا انتها استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات خود فیله استفاده می شود. هر فیله وزنی حدود ۵۰ الی ۶۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۲۳ ساق ران مرغ ۱۶۱۰۲۳ نوع برش: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود. هر عدد ساق ران وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۶ الی ۱۰ قطعه
۲۴ مغز ران مرغ ۱۶۱۰۲۴ نوع برش: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از قطعات گوشت مغز ران استفاده می شود. هر عدد مغز ران پاک شده وزنی حدود ۱۶۰ الی ۱۸۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۵ الی ۸ قطعه
۲۵ ران و سینه بی پوست ۱۶۱۰۲۵ نوع برش: سینه و ران – سینه کامل : عضله سینه بدون پوست شامل استخوان غرابی وجناغ و مهره های پشت تا خاصره ، بدون بازو، فاقد شش و خون مردگی.
ران : شامل استخوان  ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد کلیه و دمبالیچه و خون مردگی می باشد. جهت پاره سنگ از کعب ران استفاده می شود. هر عدد سینه پاک شده بدون پوست وزنی حدود ۴۵۰ الی ۵۰۰ گرم و هر عدد ران پاک شده بدون پوست وزنی حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ گرم دارد.
در هر دو کیلوگرم:
۲ عدد سینه و ۲ عدد ران
۲۶ سینه بی پوست ۱۶۱۰۲۶ نوع برش: سینه کامل – شامل عضله سینه بدون پوست با  استخوان غرابی و جناغ و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو، فاقد شش و خون مردگی قابل رٶیت و حداکثر چربی مشاهده شده ۱۰% و فاقد پوست و چربی (زیر سینه). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر عدد سینه پاک شده وزنی حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۲ الی ۳ قطعه
۲۷ شنیسل با آرد ۱۶۱۰۲۷ نوع برش: عضله سینه بی خص شده با بازو- عضله  سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته(کاملا استخوان از ان جدا شده و بازو به شنیسل متصل است.) جهت پاره سنگ از قسمت زیرین شنیسل استفاده می شود. هر شنیسل وزنی حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، زعفران، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۶ قطعه
۲۸ چیکن استروگانف ۱۶۱۰۲۸ نوع برش: عضله سینه بی استخوان بدون بازو- ابتدا سینه برش های طولی و سپس برش های عرضی خورده و به تکه هایی با قطر ۲ الی ۳ سانتی متر تقسیم می شود. جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۲۴ الی ۳۲ قطعه
۲۹ فیله مرغ عربی ۱۶۱۰۲۹ نوع برش: عضله نواری شکل زیر سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر فیله استفاده می شود. وزن تقریبی هر فیله ۷۵ الی ۹۰ گرم می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس عربی: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ قطعه
۳۰ فیله مرغ فرانسوی ۱۶۱۰۳۰ نوع برش: عضله نواری شکل زیر سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر فیله استفاده می شود. وزن تقریبی هر فیله ۷۵ الی ۹۰ گرم می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ قطعه
۳۱ جوجه باربیکیو ۱۶۱۰۳۱ نوع برش: عضله سینه مرغ برش داده شده (برش ها ۲ الی ۴ سانتی متر)- غوطه ور شده با سس که با سیخ چوبی بسته بندی می گردد.جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.ا فزودنی و درصد افزودنی: سس باربیکیو و فلفل دلمه ای: حداکثر ۱۲% در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۳۲ جوجه ثامر گریل ۱۶۱۰۳۲ نوع برش: عضله سینه مرغ برش داده شده (برش ها ۲ الی ۴ سانتی متر)- غوطه ور شده با سس که با سیخ چوبی بسته بندی می گردد. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.   فزودنی و درصد افزودنی: سس ثامر گریل: حداکثر ۷% در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۳۳ استیک مرغ زعفرانی ۱۶۱۰۳۳ نوع برش: سینه ی مرغ بی خص شده و ماشین خورده. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس زعفرانی: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۲ الی ۳ قطعه
۳۴ فیله مرغ اسپایسی ۱۶۱۰۳۴ نوع برش: عضله نواری شکل زیر سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر فیله استفاده می شود. وزن تقریبی هر فیله ۷۵ الی ۹۰ گرم می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، ادویه جات، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۰ قطعه
۳۵ بال اسپایسی ۱۶۱۰۳۵ نوع برش: بال مرغ- شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال و پر و خون مردگی. جهت پاره سنگ بال از وسط ۲ تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۳۶ فلیک اسپایسی مرغ ۱۶۱۰۳۶ نوع برش: سینه بدون استخوان و بدون بازو- که برش عمودی خورده(عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته کاملاً استخوان و بازو از آن جدا شده است.) جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر فلیک مرغی وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۳۷ فلیک غلات مرغ ۱۶۱۰۳۷ نوع برش: سینه بدون استخوان و بدون بازو- که برش عمودی خورده(عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته کاملاً استخوان و بازو از آن جدا شده است.) جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر فلیک مرغی وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۳۸ فلیک کلاسیک مرغ ۱۶۱۰۳۸ نوع برش: سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده (عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته و کاملاً استخوان و بازو از آن جدا شده است. جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر فلیک مرغ وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، آرد سوخاری: حداکثر۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۳۹ فیله مرغ دودی ۱۶۱۰۳۹ نوع برش: عضله نواری شکل زیر سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر فیله استفاده می شود. وزن تقریبی هر فیله ۷۵ الی ۹۰ گرم می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ قطعه
۴۰ جوجه کباب لیموئی با سیخ چوبی ۱۶۱۰۴۰ نوع برش: عضله سینه مرغ برش خورده- هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر که با سیخ چوبی بسته بندی می گردد. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آبلیمو، فلفل دلمه ای: حداکثر ۱۲%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ سیخ چوبی، هر سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۴۱ جوجه کباب لیمویی ۱۶۱۰۴۱ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده(عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است.) جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آبلیمو، فلفل دلمه ای: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۱ قطعه
۴۲ جوجه کباب جنگلی ۱۶۱۰۴۲ نوع برش: عضله سینه مرغ برش خورده( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر) که با سیخ چوبی بسته بندی می گردد. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، ادویه جات: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۴۳ جوجه کباب عشایری ۱۶۱۰۴۳ نوع برش: عضله سینه مرغ برش خورده( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر) که با سیخ چوبی بسته بندی می گردد. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آبلیمو، فلفل دلمه ای: حداکثر ۱۲%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۴۴ فیله مرغ استریپس ۱۶۱۰۴۴ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است.
مواد افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر نیم کیلوگرم
۴ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۴۵ زینگر ۱۶۱۰۴۵ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان- از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی قیله قرار گرفته است. جهت پاره سنگ از قسمت زیرین شنیسل استفاده می شود. هر قطعه وزنی حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص،آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۵ الی ۶ قطعه
۴۶ کریسپی ۱۶۱۰۴۶ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو برش خورده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته و کاملاً استخوان و بازو از آن جدا شده است. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود. هر کریسپی مرغ وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، آرد سوخاری مخصوص: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۴۷ استیک مرغ اورینتال ۱۶۱۰۴۷ نوع برش: سینه مرغ بی استخوان شده با دستگاه که پس از مخلوط شدن با سس مخصوص بسته بندی می گردد. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص: حداکثر ۱۲%
در هر نیم کیلوگرم
دو قطعه
۴۸ بازو مرغ کبابی بندری ۱۶۱۰۴۸ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، فلفل دلمه،: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۴۹ بازو مرغ کبابی ترش ۱۶۱۰۴۹ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۰ بازو مرغ کبابی جنگلی ۱۶۱۰۵۰ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس جنگلی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۱ بازو مرغ کبابی عربی ۱۶۱۰۵۱ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس عربی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۲ بازو مرغ کبابی دودی ۱۶۱۰۵۲ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس دودی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۳ بازو مرغ کبابی چیلی ۱۶۱۰۵۳ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۴ بازو مرغ کبابی عشایری ۱۶۱۰۵۴ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس عشایری: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۵ بازو مرغ کبابی فرانسوی ۱۶۱۰۵۵ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۶ بال و بازوی مخصوص زعفرانی ۱۶۱۰۵۶ نوع برش:۵۰% بال و ۵۰% بازو/ بال: شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خونمردگی
بازو: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود که هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد و هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی:ادویه جات، پیاز، نمک، زعفران، فلفل دلمه، روغن، آبلیمو: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۱۸ قطعه
۵۷ مرغ کامل خرد شده با پوست ۱۶۱۰۵۷ نوع برش: سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ همراه با بازو، فاقد شش و خون مردگی و حداکثر چربی قابل مشاهده ۱۰%.
ران کامل- شامل استخوان  ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی واستخوان نازک نی تارسی میباشد و فاقد کلیه و دمبالیچه و خون مردگی و پوست می باشد.حداکثر  چربی مشاهده  شده ۵% .
بال- شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی. هر سینه با بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰۰ الی ۵۵۰ گرم و هر عدد ساق پاک شده وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم و هر عدد کعب ران وزنی حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم و هر بال وزنی حدود ۳۰ الی ۴۰ گرم دارد.
در هر دو کیلوگرم:
۲ عدد سینه با بازو، ۲ الی ۳ عدد ساق ران، ۲ عدد کعب ران، ۲ عدد بال
۵۸ جوجه ران ساده ۱۶۱۰۵۸ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده- از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است. جهت پاره سنگ از قطعات خود ران استفاده می شود. هر قطعه وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۷ الی ۱۰ قطعه
۵۹ بازو مرغ کبابی مکزیکی ۱۶۱۰۵۹ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مکزیکی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۶۰ جوجه کباب تندوری ۱۶۱۰۶۰ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۱ جوجه کباب ترش ۱۶۱۰۶۱ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۲ جوجه کباب بندری ۱۶۱۰۶۲ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۳ جوجه کباب چیلی ۱۶۱۰۶۳ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۴ جوجه کباب عربی ۱۶۱۰۶۴ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس عربی : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۵ جوجه کباب فرانسوی ۱۶۱۰۶۵ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۶ جوجه کباب مکزیکی ۱۶۱۰۶۶ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مکزیکی : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۷ جوجه کباب فسنجانی ۱۶۱۰۶۷ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته(استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۸ جوجه کباب  با استخوان زعفرانی ۱۶۱۰۶۸ ران مرغ خرد شده- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست، کلیه و دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت می باشد. حداکثر چربی ۵% است.
به همراه بازو- از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. مواد افزودنی و درصد افزودنی: زعفران، پیاز، نمک : حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۲ قطعه
۶۹ سینه مرغ خرد شده با استخوان ۱۶۱۰۶۹ نوع برش: سینه کامل با استخوان خرد شده- شامل عضله سینه بدون پوست با  استخوان غرابی و جناغ و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو، فاقد شش و خون مردگی قابل رویت و حداکثر چربی مشاهده شده ۱۰% و فاقد پوست و چربی .یک سینه کامل که از وسط به دو یا سه قسمت تقسیم شده است. در هر کیلوگرم
۴ الی ۸ قطعه
۷۰ سینه مرغ بی استخوان با کتف ۱۶۱۰۷۰ نوع برش: سینه استخوان گیری شده، به همراه بازو بدون پوست- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. در هر کیلوگرم
۳ الی ۵ قطعه
۷۱ شنیسل سینه بدون بازو ۱۶۱۰۷۱ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بازو (عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار دارد). کاملاً استخوان از آن جدا شده است. در هر کیلوگرم
۲ الی ۳ قطعه
۷۲ سینه مرغ بدون پوست با کتف ۱۶۱۰۷۲ نوع برش: عضله سینه مرغ بدون پوست با بازو تا مفصل ساعد همراه با استخوان غرابی و جناغ و مهره های پشت تا خاصره- فاقد شش و خون مردگی می باشد. در هر کیلوگرم
۴ الی ۵ قطعه
۷۳ جوجه کباب یونانی ۱۶۱۰۷۳ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۷۴ جوجه کباب اسپانیایی ۱۶۱۰۷۴ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. وزن تقریبی هر قطعه ۸۰ الی ۱۰۰ گرم می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، فلفل دلمه: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۷۵ بال کبابی زعفرانی ۷۵% ۱۶۱۰۷۵ نوع برش: ساعد مرغ- شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی قابل رویت. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، زعفران، روغن، پیاز، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۶ قطعه
۷۶ بازو مرغ با پوست ۱۶۱۰۷۶ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای پوست و فاقد خون مردگی  و ضایعه قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۷۷ بازو مرغ تندوری ۱۶۱۰۷۷ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی  و ضایعه قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۷۸ بازو مرغ با ادویه سیر و رزماری ۱۶۱۰۷۸ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۷۹ بازو مرغ لالی پاپ ۱۶۱۰۷۹ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۰ بازو مرغ  لبنانی ۱۶۱۰۸۰ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، کنجد، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۱ بازو مرغ مدیترانه ای ۱۶۱۰۸۱ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۲ بازو مرغ با ادویه سبزیجات ۱۶۱۰۸۲ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۳ بازو مرغ ایتالیایی ۱۶۱۰۸۳ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۴ بازو مرغ با ادویه ثامر گریل ۱۶۱۰۸۴ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۵ بازو مرغ با ادویه سیر و کره ۱۶۱۰۸۵ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، کره، پودر سیر، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۶ بازو مرغ فسنجانی ۱۶۱۰۸۶ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی و ضایعه قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۸۷ بازو مرغ لاری ۱۶۱۰۸۷ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۸ بازو مرغ مکزیکی تند ۱۶۱۰۸۸ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۹ بازو مرغ یونانی ۱۶۱۰۸۹ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۰ بال با نوک مرغ ۱۶۱۰۹۰ نوع برش: ساعد مرغ- شامل زند اسفل و زند اعلی با نوک بال، فاقد پر، خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۲ قطعه
۹۱ بال مرغ ایتالیایی ۱۶۱۰۹۱ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۲ بال مرغ ترش ۱۶۱۰۹۲ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۳ بال مرغ تندوری ۱۶۱۰۹۳ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۴ بال مرغ دودی ۱۶۱۰۹۴ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۵ بال مرغ با ادویه ثامر گریل ۱۶۱۰۹۵ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۶ بال مرغ با ادویه سبزیجات ۱۶۱۰۹۶ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۷ بال مرغ با ادویه سیر و رزماری ۱۶۱۰۹۷ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۸ بال مرغ با ادویه سیر و کره ۱۶۱۰۹۸ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، کره، پودر سیر، روغن، نمک :حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۹ بال مرغ عربی ۱۶۱۰۹۹ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۰ بال مرغ فرانسوی ۱۶۱۱۰۰ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سس فرانسوی، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۱ بال مرغ فسنجانی ۱۶۱۱۰۱ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۲ بال مرغ لاری ۱۶۱۱۰۲ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۳ بال مرغ لالی پاپ ۱۶۱۱۰۳ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۴ بال مرغ لبنانی ۱۶۱۱۰۴ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، کنجد، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۵ بال مرغ مدیترانه ای ۱۶۱۱۰۵ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۶ بال مرغ مکزیکی تند ۱۶۱۱۰۶ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۷ بال مرغ مکزیکی ۱۶۱۱۰۷ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۸ بال مرغ یونانی ۱۶۱۱۰۸ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی:  ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۹ بال و بازو متصل با نوک بال ۱۶۱۱۰۹ نوع برش: بال شامل زند زیرین و زند زبرین به همراه نوک بال، فاقد پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی. در هر کیلوگرم
۱۸ الی ۲۴ قطعه
۱۱۰ بال و بازو متصل بدون نوک بال ۱۶۱۱۱۰ نوع برش: بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی. در هر کیلوگرم
۱۸ الی ۲۴ قطعه
۱۱۱ بال و بازوی مرغ مکزیکی ۱۶۱۱۱۱ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۲ بال و بازو مرغ مکزیکی تند ۱۶۱۱۱۲ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۳ بال و بازو مرغ با ادویه ثامر گریل ۱۶۱۱۱۳ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۴ بال و بازوی مرغ تندوری ۱۶۱۱۱۴ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۵ بال و بازوی مرغ لالی پاپ ۱۶۱۱۱۵ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۶ بال و بازوی مرغ دودی ۱۶۱۱۱۶ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن خوراکی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۷ بال و بازوی مرغ مدیترانه ای ۱۶۱۱۱۷ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۸ بال و بازو مرغ ایتالیایی ۱۶۱۱۱۸ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۹ بال و بازو مرغ با ادویه سبزیجات ۱۶۱۱۱۹ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۰ بال و بازو مرغ لاری ۱۶۱۱۲۰ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن خوراکی، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۱ بال و بازو مرغ فسنجانی ۱۶۱۱۲۱ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۲ بال و بازو مرغ ترش ۱۶۱۱۲۲ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۳ بال و بازو مرغ با ادویه سیر و کره ۱۶۱۱۲۳ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی:  ادویه جات، کره، پودر سیر، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۴ بال و بازو مرغ با ادویه سیر و رزماری ۱۶۱۱۲۴ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۵ بال و بازو مرغ لبنانی ۱۶۱۱۲۵ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۶ بال و بازو مرغ عربی ۱۶۱۱۲۶ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۷ بال و بازو مرغ فرانسوی ۱۶۱۱۲۷ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، فلفل، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۸ بال و بازو مرغ یونانی ۱۶۱۱۲۸ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۹ جوجه کباب سبزیجات ۱۶۱۱۲۹ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی:  ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۱۳۰ جوجه کباب ایتالیایی ۱۶۱۱۳۰ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، شکر، سرکه، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۱۳۱ جوجه کباب سیر و کره ۱۶۱۱۳۱ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، کره، نمک، پودر سیر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۱۳۲ جوجه کباب مکزیکی تند ۱۶۱۱۳۲ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۳ جوجه کباب لالی پاپ ۱۶۱۱۳۳ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۴ جوجه کباب دودی ۱۶۱۱۳۴ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۵ جوجه کباب مدیترانه ای ۱۶۱۱۳۵ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۶ جوجه کباب لاری ۱۶۱۱۳۶ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۷ جوجه کباب با ادویه سیر و رزماری ۱۶۱۱۳۷ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۸ جوجه کباب لبنانی ۱۶۱۱۳۸ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۹ جوجه کباب ساده با استخوان ۱۶۱۱۳۹ ران مرغ خرد شده- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست، کلیه و دمبالیچه و خون مردگی و ضایعه قابل رویت می باشد. حداکثر چربی ۵% است.
به همراه بازو- از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت.
در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۲ قطعه
۱۴۰ جوجه کباب شش تاوک بی استخوان ۱۶۱۱۴۰ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است). سینه ها بصورت اسلایس شده است و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
۱۴۱ جوجه کباب اکبر جوجه ترش ۱۶۱۱۴۱ نوع برش: نصف یک مرغ کامل با پوست-تخلیه اندرونه به صورت کامل(کلیه،شش و …) در هر کیلوگرم:
۲ قطعه
۱۴۲ جوجه کباب با استخوان تندوری ۱۶۱۱۴۲ ران مرغ خرد شده- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست، کلیه و دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت می باشد. حداکثر چربی ۵% است.
به همراه بازو- از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت.   افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۲ قطعه
۱۴۳ جوجه ران مکزیکی تند ۱۶۱۱۴۳ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۴ جوجه ران با ادویه ثامر گریل ۱۶۱۱۴۴ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۵ جوجه ران تندوری ۱۶۱۱۴۵ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۶ جوجه ران لالی پاپ ۱۶۱۱۴۶ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۷ جوجه ران دودی ۱۶۱۱۴۷ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۸ جوجه ران ایتالیایی ۱۶۱۱۴۸ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۹ جوجه ران مدیترانه ای ۱۶۱۱۴۹ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۰ جوجه ران با ادویه سبزیجات ۱۶۱۱۵۰ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۱ جوجه ران لاری ۱۶۱۱۵۱ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن خوراکی، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۲ جوجه ران فسنجانی ۱۶۱۱۵۲ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۳ جوجه ران ترش ۱۶۱۱۵۳ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۴ جوجه ران با ادویه سیر و کره ۱۶۱۱۵۴ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، کره، پودر سیر، روغن، نمک : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۵ جوجه ران با ادویه سیر و رزماری ۱۶۱۱۵۵ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۶ جوجه ران لبنانی ۱۶۱۱۵۶ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۷ جوجه ران عربی ۱۶۱۱۵۷ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۸ جوجه ران فرانسوی ۱۶۱۱۵۸ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۹ جوجه ران یونانی ۱۶۱۱۵۹ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۶۰ سینه با استخوان مرغ با ادویه سیر و رزماری ۱۶۱۱۶۰ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی:  ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۱ سینه با استخوان مرغ لبنانی ۱۶۱۱۶۱ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۲ سینه با استخوان مرغ با ادویه سیر و کره ۱۶۱۱۶۲ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر سیر، کره، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۳ سینه با استخوان مرغ عربی ۱۶۱۱۶۳ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۴ سینه با استخوان مرغ  فرانسوی ۱۶۱۱۶۴ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۵ سینه با استخوان مرغ یونانی ۱۶۱۱۶۵ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۶ سینه با استخوان مرغ مکزیکی ۱۶۱۱۶۶ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی:ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۷ سینه با استخوان مرغ مکزیکی تند ۱۶۱۱۶۷ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۸ سینه با استخوان مرغ با ادویه ثامر گریل ۱۶۱۱۶۸ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۹ سینه با استخوان مرغ تندوری ۱۶۱۱۶۹ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک خوراکی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۰ سینه با استخوان مرغ لالی پاپ ۱۶۱۱۷۰ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۱ سینه با استخوان مرغ دودی ۱۶۱۱۷۱ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۲ سینه با استخوان مرغ مدیترانه ای ۱۶۱۱۷۲ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۳ سینه با استخوان مرغ ایتالیایی ۱۶۱۱۷۳ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۴ سینه با استخوان مرغ با ادویه سبزیجات ۱۶۱۱۷۴ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۵ سینه با استخوان مرغ لاری ۱۶۱۱۷۵ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۶ سینه با استخوان مرغ فسنجانی ۱۶۱۱۷۶ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۷ سینه با استخوان مرغ ترش ۱۶۱۱۷۷ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۸ مخلوط ران و سینه مرغ مکزیکی تند ۱۶۱۱۷۸ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)  افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۷۹ مخلوط ران و سینه مرغ با ادویه ثامر گریل ۱۶۱۱۷۹ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۰ مخلوط ران و سینه مرغ تندوری ۱۶۱۱۸۰ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است) افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۱ مخلوط ران و سینه مرغ لالی پاپ ۱۶۱۱۸۱ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)  افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۲ مخلوط ران و سینه مرغ دودی ۱۶۱۱۸۲ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)  افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۳ مخلوط ران و سینه مرغ مدیترانه ای ۱۶۱۱۸۳ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۴ مخلوط ران و سینه مرغ ایتالیایی ۱۶۱۱۸۴ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)  افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۵ مخلوط ران و سینه مرغ با ادویه سبزیجات ۱۶۱۱۸۵ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)  افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۶ مخلوط ران و سینه مرغ لاری ۱۶۱۱۸۶ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۷ مخلوط ران و سینه مرغ فسنجانی ۱۶۱۱۸۷ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب انار، گردو، نمک، شکر : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۸ مخلوط ران و سینه مرغ ترش ۱۶۱۱۸۸ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۹ مخلوط ران و سینه مرغ با ادویه سیر و کره ۱۶۱۱۸۹ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر سیر، کره، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۰ مخلوط ران و سینه مرغ با ادویه سیر و رزماری ۱۶۱۱۹۰ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۱ مخلوط ران و سینه مرغ یونانی ۱۶۱۱۹۱ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۲ مخلوط ران و سینه مرغ لبنانی ۱۶۱۱۹۲ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۳ مخلوط ران و سینه مرغ عربی ۱۶۱۱۹۳ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۴ مخلوط ران و سینه مرغ فرانسوی ۱۶۱۱۹۴ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۵ مخلوط ران و سینه مرغ زعفرانی ۱۶۱۱۹۵ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، زعفران: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۶ مخلوط ران و سینه مرغ مکزیکی ۱۶۱۱۹۶ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۷ ران مرغ سوخاری ۱۶۱۱۹۷ نوع برش: ران مرغ کامل(راست و چپ)- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست، کلیه و دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۱۹۸ سینه
بی استخوان مرغ
۱۶۱۱۹۸ سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۱۹۹ بسته خانواده سینه بی استخوان مرغ ۱۶۱۱۹۹ نوع برش: عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته است. همچنین فاقد پوست، استخوان و خونمردگی می باشد.
۲۰۰ ساق ران با پوست ۱۶۱۲۰۰ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سرساق) جدا شده، همراه با پوست و فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۲۰۱ ساق مرغ سوخاری ۱۶۱۲۰۱ نوع برش: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی و ضایعه دیگر است. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، زعفران، نمک، گرانول سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۱ قطعه
۲۰۲ ساق مرغ سوخاری اسپایسی ۱۶۱۲۰۲ نوع برش: بخش زیرین ران- از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، زعفران، نمک، گرانول سوخاری اسپایسی: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۱ قطعه
۲۰۳ ساق مرغ زعفرانی ۱۶۱۲۰۳ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه، زعفران: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۴ ساق مرغ مکزیکی ۱۶۱۲۰۴ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۵ ساق مرغ مکزیکی تند ۱۶۱۲۰۵ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۶ ساق مرغ با ادویه ثامر گریل ۱۶۱۲۰۶ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۷ ساق مرغ تندوری ۱۶۱۲۰۷ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۸ ساق مرغ لالی پاپ ۱۶۱۲۰۸ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی    می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۹ ساق مرغ دودی ۱۶۱۲۰۹ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی    می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۰ ساق مرغ مدیترانه ای ۱۶۱۲۱۰ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۱ ساق مرغ ایتالیایی ۱۶۱۲۱۱ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی    می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۲ ساق مرغ با ادویه سبزیجات ۱۶۱۲۱۲ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۳ ساق مرغ فسنجانی ۱۶۱۲۱۳ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۴ ساق مرغ لاری ۱۶۱۲۱۴ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۵ ساق مرغ ترش ۱۶۱۲۱۵ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۶ ساق مرغ با ادویه سیر و کره ۱۶۱۲۱۶ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر سیر، کره، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۷ ساق مرغ با ادویه سیر و رزماری ۱۶۱۲۱۷ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۸ ساق مرغ لبنانی ۱۶۱۲۱۸ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۹ ساق مرغ فرانسوی ۱۶۱۲۱۹ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۲۰ ساق مرغ یونانی ۱۶۱۲۲۰ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۲۱ ران مرغ بدون کعب ۱۶۱۲۲۱ نوع برش: ران کامل راست و چپ- شامل بخش بالایی ران از مفصل خاصره تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی تارسی می باشد. فاقد کلیه، دمبالیچه، خونمردگی و پوست می باشد. جهت پاره سنگ از ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۲ الی ۶ قطعه
۲۲۲ ران مرغ بدون استخوان ۱۶۱۲۲۲ نوع برش: ران مرغ (راست و چپ)- شامل بخش بالایی ران از مفصل خاصره تا مچ پا که فاقد استخوان، پوست و چربی می باشد. جهت پاره سنگ از ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۲۳ بسته خانواده ران بی استخوان مرغ ۱۶۱۲۲۳ نوع برش: ران کامل- از مهره های کمر تا مچ پا که فاقد کشکک و استخوان درشت نی و استخوان درشت نی تارسی می باشد و همچنین فاقد پوست، کلیه، دمبالیچه و خونمردگی می باشد.
۲۲۴ مرغ کامل زعفرانی ۱۶۱۲۲۴ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه، زعفران: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۲۵ مرغ کامل مکزیکی ۱۶۱۲۲۵ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک : حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۲۶ مرغ کامل مکزیکی تند ۱۶۱۲۲۶ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۲۷ مرغ کامل با ادویه ثامرگریل ۱۶۱۲۲۷ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۲۸ مرغ کامل تندوری ۱۶۱۲۲۸ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۲۹ مرغ کامل لالی پاپ ۱۶۱۲۲۹ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۰ مرغ کامل دودی ۱۶۱۲۳۰ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۱ مرغ کامل مدیترانه ای ۱۶۱۲۳۱ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۲ مرغ کامل ایتالیایی ۱۶۱۲۳۲ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۳ مرغ کامل با ادویه سبزیجات ۱۶۱۲۳۳ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۴ مرغ کامل لاری ۱۶۱۲۳۴ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۵ مرغ کامل فسنجانی ۱۶۱۲۳۵ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۶ مرغ کامل ترش ۱۶۱۲۳۶ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۷ مرغ کامل با ادویه سیر و کره ۱۶۱۲۳۷ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر سیر، کره، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۸ مرغ کامل با ادویه سیر و رزماری ۱۶۱۲۳۸ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۹ مرغ کامل لبنانی ۱۶۱۲۳۹ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۴۰ مرغ کامل عربی ۱۶۱۲۴۰ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۴۱ مرغ کامل فرانسوی ۱۶۱۲۴۱ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۴۲ مرغ کامل یونانی ۱۶۱۲۴۲ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، ماست: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۴۳ خرده مرغ ۱۶۱۲۴۳ نوع برش: قطعات ریز جدا شده از سینه و ران که فاقد استخوان بوده و دارای مقدار کمی چربی می باشد. *
۲۴۴ تولیپ ران مرغ ۱۶۱۲۴۴ نوع برش: ساق ران برش خورده از پایین به بالا. از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۹ الی ۱۰ قطعه
۲۴۵ کیوسکی مرغ ۱۶۱۲۴۵ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است.
افزودنی و درصد افزودنی: کره، پنیر پیتزا، سبزیجات، پودر کنتاکی، قارچ، آرد سوخاری، سس مخصوص: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۴ الی ۵ قطعه
۲۴۶ بال سوخاری ۱۶۱۲۴۶ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پرایدست، ادویه جات ، آرد سوخاری : حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
۱۸ الی ۲۰ قطعه
۲۴۷ شنیسل ران با آرد ۱۶۱۲۴۷ نوع برش: بخش بالایی ران مرغ از مفصل خاصره تا کشکک، فاقداستخوان، پوست و خونمردگی قابل رویت می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات گوشت ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پرایدست، آرد سوخاری : حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۰ قطعه
۲۴۸ خمیرمرغ (نیمچه گوشتی ) ۱۶۱۲۴۸ باقیمانده گوشت ران وعضله سینه بر روی اسکلت توسط دستگاه جداشده واین باقیمانده به صورت خمیر مرغ ارائه میگردد. بر طبق شرایط استاندارد فیزیکی ، شیمیایی ومیکروبی سازمان دامپزشکی _
۲۴۹ دنر مرغ ساده ۱۶۱۲۴۹ نوع برش : ران وسینه کامل مرغ استخوانگیری شده .
افزودنی ودرصد افزودنی: ادویه جات (نمک، فلفل سیاه ، فلفل قرمز ، ۳ % )، پیاز ۵ %    سرکه  ۵/ . %
بسته بندی روی پایه استیل (استریل ) قرارگرفته وبسته بندی مناسب طبق شرایط وضوابط پهداشتی دامپزشکی .
_
۲۵۰ دنرمرغ زعفرانی ۱۶۱۲۵۰ نوع برش : ران وسینه کامل مرغ استخوانگیری شده .
افزودنی ودرصد افزودنی: ادویه جات (نمک، فلفل سیاه ، فلفل قرمز ، زعفران ۲.۵ % )، پیاز ۵ %    سرکه  ۵/ . %
بسته بندی روی پایه استیل (استریل ) قرارگرفته وبسته بندی مناسب طبق شرایط وضوابط پهداشتی دامپزشکی .
_
۲۵۱ فیله سوخاری مکزیکی ۱۶۱۲۵۱ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه، از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، پودر مکزیکی، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۲۵۲ فیله چوبی زعفرانی ۱۶۱۲۵۲ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه، از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات خود فیله استفاده می شود. فیله در تکه های کوچک خرد شده و سیخ چوبی از آنها عبور داده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، زعفران: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۴ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۲۵۳ جوجه کباب قلیه ۱۶۱۲۵۳ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، تمبر هندی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۲۵۴ جوجه ران قلیه ۱۶۱۲۵۴ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده- از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات خود ران استفاده می شود. هر قطعه وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، تمبر هندی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۱۲ قطعه
۲۵۵ مرغ ۸ تیکه با ادویه تندوری ۱۶۱۲۵۵ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۶ مرغ ۸ تیکه با ادویه مکزیکی ۱۶۱۲۵۶ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۷ مرغ ۸ تیکه با ادویه ایتالیایی ۱۶۱۲۵۷ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۸ مرغ ۸ تیکه با ادویه مخصوص ۱۶۱۲۵۸ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۹ مرغ ۸ تیکه با ادویه سبزیجات ۱۶۱۲۵۹ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: سبزیجات، ادویه جات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۰ مرغ ۸ تیکه با ادویه ثامر گریل ۱۶۱۲۶۰ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۱ مرغ ۷ تیکه با ادویه مکزیکی ۱۶۱۲۶۱ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۲ مرغ ۷ تیکه با ادویه مخصوص ۱۶۱۲۶۲ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک  :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۳ مرغ ۷ تیکه با ادویه سبزیجات ۱۶۱۲۶۳ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: سبزیجات، ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک  :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۴ مرغ ۷ تیکه با ادویه ثامر گریل ۱۶۱۲۶۴ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک  :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۵ مرغ ۷ تیکه با ادویه تندوری ۱۶۱۲۶۵ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک  :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۶ مرغ ۷ تیکه با ادویه ایتالیایی ۱۶۱۲۶۶ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد  :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۷ استیک سینه مرغ ۱۶۱۲۶۷ نوع برش: عضله سینه مرغ بدون استخوان و بدون بازو که جهت پاره سنگ از قسمت زیرین سینه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۸ چرخکرده پهن کبابی مرغ سوخاری ۱۶۱۲۶۸ نوع برش: چرخکرده مخلوط ران و سینه مرغ به صورت ورقه ای شکل.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر پیاز،آرد سوخاری، پیاز، روغن: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۲۶۹ فیله سینه مرغ ۱۶۱۲۶۹ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش های عمودی به پهنای حدود ۳ سانتی متر داده شده است. در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۵ قطعه
۲۷۰ بال و گردن
ساده مرغ
۱۶۱۲۷۰ نوع برش: ساعد مرغ- شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و  خون مردگی. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود.
گردن پاکسازی شده بدون پوست- از اتصال محور اطلس تا اتصال گردن با استخوان غرابی که پوست گیری شده. جهت پاره سنگ از قسمت انتهایی گردن استفاده می شود.
در هر کیلوگرم ۵ قطعه گردن و ۱۰قطعه بال
۲۷۱ جوجه کبابی کامل
۶۵۰ تا ۱۲۰۰ گرمی
۱۶۱۲۷۱ برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
(  سیستم سرد کننده: مخزن آب سرد  / اتاق سرد / تخلیه اندرونه با دست )
_
۲۷۲ استیک سینه طعم دار مرغ ۱۶۱۲۷۲ نوع برش: عضله سینه بدون پوست، استخوان و بدون بازو، جهت پاره سنگ از قسمت زیرین سینه استفاده می شود
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، پیاز: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
سه الی چهار قطعه
۲۷۳ استیک ران طعم دار مرغ ۱۶۱۲۷۳ نوع برش: عضله ران بدون پوست و استخوان، جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، پیاز: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
سه الی چهار قطعه
۲۷۴ فیله مرغ سوخاری ۱۶۱۲۷۴ نوع برش: عضله نواری شکل زیر سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۲ قطعه
۲۷۵ فیله مرغ کنتاکی ۱۶۱۲۷۵ نوع برش: عضله نواری شکل زیر سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد مخصوص کنتاکی طعم دار:حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی۱۰ قطعه
۲۷۶ ران مرغ کنتاکی ۱۶۱۲۷۶ نوع برش: ران مرغ تازه که ساق و مغز از هم جدا شده اند اما در هر ظرف به تعداد مساوی از ساق و مغز ران موجود است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، افزودنی های مجاز، آرد مخصوص کنتاکی: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۶ قطعه
۲۷۷ سینه مرغ کنتاکی ۱۶۱۲۷۷ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو برش خورده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته و کاملاً استخوان و بازو از آن جدا شده است. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد مخصوص کنتاکی: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۷۸ جوجه ران گیلکی ۱۶۱۲۷۸ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده- از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده و در تامبلر با مواد ذکر شده مخلوط می شود. جهت پاره سنگ از قطعات خود ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، رب انار، روغن : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی۹ قطعه
۲۷۹ کوردن بلو ۱۶۱۲۷۹ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو – عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته و کاملاً استخوان و بازو از آن جدا شده است. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: زعفران، بتر، پریداست، آرد سوخاری، پنیر تست: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۰ قطعه
۲۸۰ دنر مرغ سبزینه ۱۶۱۲۸۰ نوع برش :۸۵% رمرغ کامل استخوانگیری شده .
افزودنی ودرصد افزودنی: (آرد سوخاری، فلفل سیاه ، فلفل قرمز،فلفل سفید ، پیاز ،فلفل دلمه ،کدو ، هویج وسرکه حداکثر ۱۵%
بابسته بندی سفلون روی پایه استیل (استریل ) قرارگرفته ودر اوزان مختلف بنا به سفارش و طبق شرایط وضوابط پهداشتی دامپزشکی .
۲۸۱ مرغ کامل بی استخوان با پوست(شاورما) ۱۶۱۲۸۱ مرغ کامل نیمچه گوشتی بدون استخوان با پوست یک تا دو عدد
۲۸۲ مرغ کامل بدون پوست کوارتر بشقابی B ۱۶۱۲۸۲ نحوه برش:شامل مرغ کامل میباشد که پس از پوست کنی  و جداسازی گردن و کمر به چهار قسمت تقسیم شده و پس از چربیگیری و تمیز کردن بسته بندی میگردد . شکل عرضه:تازه تعداد قطعات در هر بشقاب۴ قطعه همان مرغ اوزان محصول:۱کیلوگرم الی ۱۸۰۰ گرم(بشقابی
۲۸۳ مرغ کامل بدون پوست بشقابی B ۱۶۱۲۸۳ نحوه برش:شامل پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان ، داخل بشقاب، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
.شکل عرضه:تازه
تعداد قطعات در هر بشقاب ۱عدد ۱۱۰۰گرم الی ۱۸۰۰ گرم(بشقابی)
۲۸۴ مرغ کامل با پوست بشقابی B ۱۶۱۲۸۴ حوه برش:شامل پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ، جگر، سنگدان، پیش معده، دل ومحتویات چینه دان، داخل بشقاب، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر. شکل عرضه:تازه تعداد قطعات در هر بشقاب ۱عدد
اوزان محصول:۱۱۰۰گرم الی ۱۸۰۰ گرم(بشقابی)
۲۸۵ مرغ کامل با پوست کوارتر بشقابی B ۱۶۱۲۸۵ نحوه برش:شامل مرغ کامل میباشد که پس از پوست کنی  و جداسازی گردن و کمر به چهار قسمت تقسیم شده و پس از چربیگیری و تمیز کردن بسته بندی میگردد . شکل عرضه:تازه تعداد قطعات در هر بشقاب قطعات  همان مرغ، اوزان محصول:۱کیلوگرم الی ۱۸۰۰ گرم(بشقابی)
۲۸۶ ران کوکتلی ۱۶۱۲۸۶ نوع برش: قطعات برش داده شده از ران مرغ بدون پوست، چربی و استخوان ( افزودنی ها : نمک، آبلیمو، ادویه مخصوص کوکتلی) ۱۰ الی ۱۲ قطعه
۲۸۷ بال و کتف کوکتلی ۱۶۱۲۸۷ نوع برش: بال مرغ بدون نوک و پر،کتف بدون پر و پوست مرغ ( نمک، آبلیمو، ادویه مخصوص کوکتلی حداکثر ۱۲% ) ۲۵ الی ۳۰ قطعه
۲۸۸ جوجه کوکتلی (سینه) ۱۶۱۲۸۸ نوع برش: قطعات برش داده شده از سینه بدون استخوان و چربی پوست (افزودنی: نمک، آبلیمو، ادویه مخصوص کوکتلی حداکثر ۱۲%) ۱۰ الی ۱۲ قطعه
۲۸۹ جوجه کوکتلی (مخلوط ران و سینه) ۱۶۱۲۸۹ نوع برش: قطعات برش داده از ران و سینه مرغ بدون استخوان چربی و پوست (افزودنی: نمک، آبلیمو، ادویه مخصوص کوکتلی حداکثر ۱۲%) ۱۰ الی ۱۲ قطعه
۲۹۰ بال کوکتلی ۱۶۱۲۹۰ نوع برش:  بال مرغ بدون نوک و پر ( افزودنی: نمک، آبلیمو، ادویه مخصوص کوکتلی حداکثر ۱۲%) ۲۰ الی ۲۵ قطعه
۲۹۱ کتف کوکتلی ۱۶۱۲۹۱ نوع برش:  کتف بدون پوست و پر مرغ ( افزودنی: نمک، آبلیمو، ادویه مخصوص کوکتلی حداکثر ۱۲%) ۲۸ الی ۳۳ قطعه
۲۹۲ بسته خانواده مغز ران مرغ
(بدون استخوان)
۱۶۱۲۹۲ نوع برش: بخش بالایی ران از مفصل خاصره تا کشکک حداکثر چربی قابل مشاهده ۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.جهت پاره سنگ از قطعات گوشت مغز ران استفاده می شود. هر عدد مغز ران پاک شده وزنی حدود ۱۶۰ الی ۱۸۰ گرم دارد. ۱۲ الی ۳۰ عدد
۲۹۳ بسته خانواده ران بی پوست  (بدون استخوان ) ۱۶۱۲۹۳ ران مرغ کامل (راست و چپ)- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نی تارسی می باشد و فاقد پوست، کلیه و دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت می باشد حداکثر چربی ۵% است. جهت پاره سنگ از کعب ران استفاده می شودهر عدد ران پاک شده وزنی حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم دارد ۸ الی ۱۶ قطعه
۲۹۴ بسته خانواده ساق ران مرغ (بدون استخوان) ۱۶۱۲۹۴ بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا جدا شده  (سر ساق) و فاقد چربی، پوست و خون مردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود. هر عدد ساق ران وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم دارد. ۱۲ الی ۳۰ قطعه
ملاحظات:
۱. در محصولات طعم دار شده بدون پیاز و فلفل دلمه حداکثر میزان افزودنی ۷%
۲. در محصولات طعم دار شده با پیاز یا فلفل دلمه یا هر دو حداکثر میزان افزودنی ۱۲%
۳. در محصولات طعم دار شده سوخاری حداکثر میزان افزودنی ۲۵%
۴. در افزودنی ها نام ادویه جات، زعفران، فلفل دلمه، پیاز، کنجد، شکر، گردو، رب انار، رب گوجه فرنگی، روغن، آرد سفید، نمک، سرکه، کره حتماً به صورت جداگانه قید شود.
تبصره: ادویه جات بصورت کلی بدون جزئیات قید می شود.
۵- خرده مرغ فقط جهت مصارف صنعتی می باشد . *
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات
۱ بازو زعفرانی ۳۰۱۰۰۱ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: زعفران، پیاز و نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۱۸ قطعه
۲ بازو ساده ۳۰۱۰۰۲ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۱۸ الی ۲۴ قطعه
۳ بازو مخصوص زعفرانی ۳۰۱۰۰۳ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی ها: ادویه جات، زعفران، نمک، پیاز، فلفل دلمه، روغن: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۱۸ قطعه
۴ بال ساده ۳۰۱۰۰۴ نوع برش: ساعد مرغ- شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۳۰ الی ۴۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۱۸ الی ۲۴ قطعه
۵ بال و بازو زعفرانی ۳۰۱۰۰۵ نوع برش: ۵۰% بال و ۵۰% بازو- بال: شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی.
بازو: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود که هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد و هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، نمک، زعفران: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۱۸ قطعه
۶ بال زعفرانی ۳۰۱۰۰۶ نوع برش: ساعد مرغ- شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی قابل رویت. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، نمک و زعفران: ۱۲%-۱۰%
در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۴ قطعه
۷ بال و بازو ساده ۳۰۱۰۰۷ نوع برش: (۵۰% بازو و۵۰% بال)- بال شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال، پر و خون مردگی. بازو از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود و وزن تقریبی هر بال پاک شده حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم و وزن تقریبی هر بازو پاک شده ۵۰ الی ۷۰ گرم است. در هر کیلوگرم
۱۸ الی ۲۴ قطعه
۸ پاچینی ۳۰۱۰۰۸ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود. وزن تقریبی هر قطعه ۶۰ الی ۷۰ گرم است. در عضلات یک برش طولی ایجاد شده و عضلات از استخوان جدا می شوند.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، زعفران، آرد سوخاری: ۲۵%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۱۸ قطعه
۹ جوجه چینی ۳۰۱۰۰۹ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از خود عضله سینه استفاده می شود هر جوجه چینی وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ گرم دارد .
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، زعفران ، آرد سوخاری: ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۰ قطعه
۱۰ جوجه ران زعفرانی ۳۰۱۰۱۰ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده- از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده و در تامبلر با مواد ذکر شده مخلوط می شود. جهت پاره سنگ از قطعات خود ران استفاده می شود. هر قطعه وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: زعفران، پیاز، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۰ قطعه
۱۱ جوجه زعفرانی بی استخوان ۳۰۱۰۱۱ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: زعفران، پیاز، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۲ قطعه
۱۲ جوجه کباب ساده ۳۰۱۰۱۲ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است). جهت پاره سنگ از خود عضله سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۷۰ الی ۹۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۶ قطعه
۱۳ چرخ کرده مرغ ۳۰۱۰۱۳ ران استخوان گیری ۳۰% و سینه بی خص شده با چربی ۷۰% _
۱۴ ران با پوست ۳۰۱۰۱۴ نوع برش: ران مرغ کامل(راست و چپ)- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد کلیه و دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت می باشد. جهت پاره سنگ از کعب ران استفاده می شود. هر عدد ران پاک شده وزنی حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۲ الی ۴ قطعه
۱۵ ران بی پوست ۳۰۱۰۱۵ نوع برش: ران مرغ کامل(راست و چپ)- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست، کلیه و دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت می باشد. حداکثر چربی ۵% است. جهت پاره سنگ از کعب ران استفاده می شود. هر عدد ران پاک شده وزنی حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۲ الی ۴ قطعه
۱۶ جوجه ران مکزیکی ۳۰۱۰۱۶ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده- از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط میگردد. جهت پاره سنگ از قطعات خود ران استفاده می شود. هر قطعه وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مکزیکی، فلفل دلمه ای: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۱۲ قطعه
۱۷ سینه با پوست ۳۰۱۰۱۷ نوع برش: سینه مرغ کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی وجناغ و مهره های پشت تا خاصره  فاقد شش و خون مردگی. جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر عدد سینه با پوست پاک شده وزنی حدود ۴۵۰ الی ۵۰۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۲ الی ۳ قطعه
۱۸ مرغ  کامل خرد شده بی پوست ۳۰۱۰۱۸ نوع برش: سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست همراه با بازو، فاقد شش و خونمردگی و حداکثر چربی قابل مشاهده ۱۰%.
ران کامل- شامل استخوان  ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک واستخوان درشت نی واستخوان نازک نی تارسی میباشد و فاقد کلیه و دمبالیچه و خون مردگی و پوست می باشد.حداکثر  چربی مشاهده  شده ۵% .
بال- شامل زند اسفل و زند اعلی و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی. هر سینه با بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰۰ الی ۵۵۰ گرم و هر عدد ساق پاک شده وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم و هر عدد کعب ران وزنی حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم و هر بال وزنی حدود ۳۰ الی ۴۰ گرم دارد.
در هر دو کیلوگرم:
۲ عدد سینه با بازو، ۲ الی ۳ عدد ساق ران، ۲ عدد کعب ران، ۲ عدد بال
۱۹ شنیسل مرغ بدون آرد ۳۰۱۰۱۹ نوع برش: عضله سینه بی خص شده با بازو- عضله  سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته(کاملا استخوان از ان جدا شده و بازو به شنیسل متصل است). جهت پاره سنگ از قسمت زیرین شنیسل استفاده می شود. هر شنیسل وزنی حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۲ الی ۵ قطعه
۲۰ گردن مرغ ۳۰۱۰۲۰ نوع برش: گردن پاکسازی شده بدون پوست- از اتصال محور اطلس تا اتصال گردن با استخوان غرابی که پوست گیری شده. جهت پاره سنگ از قسمت انتهایی گردن استفاده می شود. هر گردن پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۵۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۱۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱ ران و سینه با پوست ۳۰۱۰۲۱ نوع برش: سینه و ران- سینه :شامل عضله سینه همراه با پوست و با استخوان غرابی وجناغ و مهره های پشت تا خاصره، بدون بازو،  فاقد شش و خون مردگی.
ران :شامل استخوان  ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی واستخوان نازک نی  تارسی  میباشد و فاقد کلیه و دمبالیچه و خون مردگی می باشد. جهت پاره سنگ از کعب ران استفاده می شود. هر سینه پاک شده با پوست وزنی حدود ۴۵۰ الی ۵۰۰ گرم دارد و هر عدد ران پاک شده با پوست وزنی حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ گرم دارد.
در هر دو کیلوگرم:
۲ عدد سینه و ۲ عدد ران
۲۲ فیله ساده مرغ ۳۰۱۰۲۲ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدا استخوان جناغ سینه تا انتها استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات خود فیله استفاده می شود. هر فیله وزنی حدود ۵۰ الی ۶۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۲۳ ساق ران مرغ ۳۰۱۰۲۳ نوع برش: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود. هر عدد ساق ران وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۶ الی ۱۰ قطعه
۲۴ مغز ران مرغ ۳۰۱۰۲۴ نوع برش: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از قطعات گوشت مغز ران استفاده می شود. هر عدد مغز ران پاک شده وزنی حدود ۱۶۰ الی ۱۸۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۵ الی ۸ قطعه
۲۵ ران و سینه بی پوست ۳۰۱۰۲۵ نوع برش: سینه و ران – سینه کامل : عضله سینه بدون پوست شامل استخوان غرابی وجناغ و مهره های پشت تا خاصره ، بدون بازو، فاقد شش و خون مردگی.
ران : شامل استخوان  ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد کلیه و دمبالیچه و خون مردگی می باشد. جهت پاره سنگ از کعب ران استفاده می شود. هر عدد سینه پاک شده بدون پوست وزنی حدود ۴۵۰ الی ۵۰۰ گرم و هر عدد ران پاک شده بدون پوست وزنی حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ گرم دارد.
در هر دو کیلوگرم:
۲ عدد سینه و ۲ عدد ران
۲۶ سینه بی پوست ۳۰۱۰۲۶ نوع برش: سینه کامل – شامل عضله سینه بدون پوست با  استخوان غرابی و جناغ و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو، فاقد شش و خون مردگی قابل رٶیت و حداکثر چربی مشاهده شده ۱۰% و فاقد پوست و چربی (زیر سینه). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر عدد سینه پاک شده وزنی حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۲ الی ۳ قطعه
۲۷ شنیسل با آرد ۳۰۱۰۲۷ نوع برش: عضله سینه بی خص شده با بازو- عضله  سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته(کاملا استخوان از ان جدا شده و بازو به شنیسل متصل است.) جهت پاره سنگ از قسمت زیرین شنیسل استفاده می شود. هر شنیسل وزنی حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، زعفران، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۶ قطعه
۲۸ چیکن استروگانف ۳۰۱۰۲۸ نوع برش: عضله سینه بی استخوان بدون بازو- ابتدا سینه برش های طولی و سپس برش های عرضی خورده و به تکه هایی با قطر ۲ الی ۳ سانتی متر تقسیم می شود. جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۲۴ الی ۳۲ قطعه
۲۹ فیله مرغ عربی ۳۰۱۰۲۹ نوع برش: عضله نواری شکل زیر سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر فیله استفاده می شود. وزن تقریبی هر فیله ۷۵ الی ۹۰ گرم می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس عربی: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ قطعه
۳۰ فیله مرغ فرانسوی ۳۰۱۰۳۰ نوع برش: عضله نواری شکل زیر سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر فیله استفاده می شود. وزن تقریبی هر فیله ۷۵ الی ۹۰ گرم می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ قطعه
۳۱ جوجه باربیکیو ۳۰۱۰۳۱ نوع برش: عضله سینه مرغ برش داده شده (برش ها ۲ الی ۴ سانتی متر)- غوطه ور شده با سس که با سیخ چوبی بسته بندی می گردد.جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس باربیکیو و فلفل دلمه ای: حداکثر ۱۲%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۳۲ جوجه ثامر گریل ۳۰۱۰۳۲ نوع برش: عضله سینه مرغ برش داده شده (برش ها ۲ الی ۴ سانتی متر)- غوطه ور شده با سس که با سیخ چوبی بسته بندی می گردد. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده    می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس ثامر گریل: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۳۳ استیک مرغ زعفرانی ۳۰۱۰۳۳ نوع برش: سینه ی مرغ بی خص شده و ماشین خورده. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس زعفرانی: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۲ الی ۳ قطعه
۳۴ فیله مرغ اسپایسی ۳۰۱۰۳۴ نوع برش: عضله نواری شکل زیر سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر فیله استفاده می شود. وزن تقریبی هر فیله ۷۵ الی ۹۰ گرم می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، ادویه جات، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۰ قطعه
۳۵ بال اسپایسی ۳۰۱۰۳۵ نوع برش: بال مرغ- شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال و پر و خون مردگی. جهت پاره سنگ بال از وسط ۲ تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۳۶ فلیک اسپایسی مرغ ۳۰۱۰۳۶ نوع برش: سینه بدون استخوان و بدون بازو- که برش عمودی خورده(عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته کاملاً استخوان و بازو از آن جدا شده است.) جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر فلیک مرغی وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۳۷ فلیک غلات مرغ ۳۰۱۰۳۷ نوع برش: سینه بدون استخوان و بدون بازو- که برش عمودی خورده(عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته کاملاً استخوان و بازو از آن جدا شده است.) جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر فلیک مرغی وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۳۸ فلیک کلاسیک مرغ ۳۰۱۰۳۸ نوع برش: سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده (عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته و کاملاً استخوان و بازو از آن جدا شده است. جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر فلیک مرغ وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، آرد سوخاری: حداکثر۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۳۹ فیله مرغ دودی ۳۰۱۰۳۹ نوع برش: عضله نواری شکل زیر سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر فیله استفاده می شود. وزن تقریبی هر فیله ۷۵ الی ۹۰ گرم می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ قطعه
۴۰ جوجه کباب لیموئی با سیخ چوبی ۳۰۱۰۴۰ نوع برش: عضله سینه مرغ برش خورده- هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر که با سیخ چوبی بسته بندی می گردد. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آبلیمو، فلفل دلمه ای: حداکثر ۱۲%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ سیخ چوبی، هر سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۴۱ جوجه کباب لیمویی ۳۰۱۰۴۱ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده(عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است.) جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آبلیمو، فلفل دلمه ای: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۱ قطعه
۴۲ جوجه کباب جنگلی ۳۰۱۰۴۲ نوع برش: عضله سینه مرغ برش خورده( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر) که با سیخ چوبی بسته بندی می گردد. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، ادویه جات: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۴۳ جوجه کباب عشایری ۳۰۱۰۴۳ نوع برش: عضله سینه مرغ برش خورده( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر) که با سیخ چوبی بسته بندی می گردد. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آبلیمو، فلفل دلمه ای: حداکثر ۱۲%
در هر نیم کیلوگرم
۴ الی ۵ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۴۴ فیله مرغ استریپس ۳۰۱۰۴۴ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است.
مواد افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر نیم کیلوگرم
۴ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۴۵ زینگر ۳۰۱۰۴۵ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان- از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی قیله قرار گرفته است. جهت پاره سنگ از قسمت زیرین شنیسل استفاده می شود. هر قطعه وزنی حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص،آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
۴۶ کریسپی ۳۰۱۰۴۶ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو برش خورده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته و کاملاً استخوان و بازو از آن جدا شده است. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود. هر کریسپی مرغ وزنی حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص، آرد سوخاری مخصوص: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۴۷ استیک مرغ اورینتال ۳۰۱۰۴۷ نوع برش: سینه مرغ بی استخوان شده با دستگاه که پس از مخلوط شدن با سس مخصوص بسته بندی می گردد. جهت پاره سنگ از تکه های سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص: حداکثر ۱۲%
در هر نیم کیلوگرم
دو قطعه
۴۸ بازو مرغ کبابی بندری ۳۰۱۰۴۸ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، فلفل دلمه،: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۴۹ بازو مرغ کبابی ترش ۳۰۱۰۴۹ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۰ بازو مرغ کبابی جنگلی ۳۰۱۰۵۰ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس جنگلی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۱ بازو مرغ کبابی عربی ۳۰۱۰۵۱ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس عربی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۲ بازو مرغ کبابی دودی ۳۰۱۰۵۲ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس دودی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۳ بازو مرغ کبابی چیلی ۳۰۱۰۵۳ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۴ بازو مرغ کبابی عشایری ۳۰۱۰۵۴ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس عشایری: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۵ بازو مرغ کبابی فرانسوی ۳۰۱۰۵۵ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۵۶ بال و بازوی مخصوص زعفرانی ۳۰۱۰۵۶ نوع برش:۵۰% بال و ۵۰% بازو/ بال: شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خونمردگی
بازو: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود که هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد و هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی:ادویه جات، پیاز، نمک، زعفران، فلفل دلمه، روغن، آبلیمو: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۱۸ قطعه
۵۷ مرغ کامل خرد شده با پوست ۳۰۱۰۵۷ نوع برش: سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ همراه با بازو، فاقد شش و خون مردگی و حداکثر چربی قابل مشاهده ۱۰%.
ران کامل- شامل استخوان  ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی واستخوان نازک نی تارسی میباشد و فاقد کلیه و دمبالیچه و خون مردگی و پوست می باشد.حداکثر  چربی مشاهده  شده ۵% .
بال- شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی. هر سینه با بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰۰ الی ۵۵۰ گرم و هر عدد ساق پاک شده وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم و هر عدد کعب ران وزنی حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ گرم و هر بال وزنی حدود ۳۰ الی ۴۰ گرم دارد.
در هر دو کیلوگرم:
۲ عدد سینه با بازو، ۲ الی ۳ عدد ساق ران، ۲ عدد کعب ران، ۲ عدد بال
۵۸ جوجه ران ساده ۳۰۱۰۵۸ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده- از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است. جهت پاره سنگ از قطعات خود ران استفاده می شود. هر قطعه وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم دارد. در هر کیلوگرم
۷ الی ۱۰ قطعه
۵۹ بازو مرغ کبابی مکزیکی ۳۰۱۰۵۹ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مکزیکی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۶۰ جوجه کباب تندوری ۳۰۱۰۶۰ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۱ جوجه کباب ترش ۳۰۱۰۶۱ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۲ جوجه کباب بندری ۳۰۱۰۶۲ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۳ جوجه کباب چیلی ۳۰۱۰۶۳ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۴ جوجه کباب عربی ۳۰۱۰۶۴ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس عربی : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۵ جوجه کباب فرانسوی ۳۰۱۰۶۵ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۶ جوجه کباب مکزیکی ۳۰۱۰۶۶ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مکزیکی : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۷ جوجه کباب فسنجانی ۳۰۱۰۶۷ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته(استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۶۸ جوجه کباب  با استخوان زعفرانی ۳۰۱۰۶۸ ران مرغ خرد شده- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست، کلیه و دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت می باشد. حداکثر چربی ۵% است.
به همراه بازو- از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت.
مواد افزودنی و درصد افزودنی: زعفران، پیاز، نمک : حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۲ قطعه
۶۹ سینه مرغ خرد شده با استخوان ۳۰۱۰۶۹ نوع برش: سینه کامل با استخوان خرد شده- شامل عضله سینه بدون پوست با  استخوان غرابی و جناغ و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو، فاقد شش و خون مردگی قابل رویت و حداکثر چربی مشاهده شده ۱۰% و فاقد پوست و چربی .یک سینه کامل که از وسط به دو یا سه قسمت تقسیم شده است. در هر کیلوگرم
۴ الی ۸ قطعه
۷۰ سینه مرغ بی استخوان با کتف ۳۰۱۰۷۰ نوع برش: سینه استخوان گیری شده، به همراه بازو بدون پوست- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. در هر کیلوگرم
۳ الی ۵ قطعه
۷۱ شنیسل سینه بدون بازو ۳۰۱۰۷۱ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بازو (عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار دارد). کاملاً استخوان از آن جدا شده است. در هر کیلوگرم
۲ الی ۳ قطعه
۷۲ سینه مرغ بدون پوست با کتف ۳۰۱۰۷۲ نوع برش: عضله سینه مرغ بدون پوست با بازو تا مفصل ساعد همراه با استخوان غرابی و جناغ و مهره های پشت تا خاصره- فاقد شش و خون مردگی می باشد. در هر کیلوگرم
۴ الی ۵ قطعه
۷۳ جوجه کباب یونانی ۳۰۱۰۷۳ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۷۴ جوجه کباب اسپانیایی ۳۰۱۰۷۴ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و بازو از آن جدا شده است و برش افقی داده شده است). جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. وزن تقریبی هر قطعه ۸۰ الی ۱۰۰ گرم می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، فلفل دلمه: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۷۵ بال کبابی زعفرانی ۷۵% ۳۰۱۰۷۵ نوع برش: ساعد مرغ- شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و خون مردگی قابل رویت. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، زعفران، روغن، پیاز، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۶ قطعه
۷۶ بازو مرغ با پوست ۳۰۱۰۷۶ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای پوست و فاقد خون مردگی  و ضایعه قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۷۷ بازو مرغ تندوری ۳۰۱۰۷۷ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی  و ضایعه قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۷۸ بازو مرغ با ادویه سیر و رزماری ۳۰۱۰۷۸ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۷۹ بازو مرغ لالی پاپ ۳۰۱۰۷۹ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۰ بازو مرغ  لبنانی ۳۰۱۰۸۰ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، کنجد، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۱ بازو مرغ مدیترانه ای ۳۰۱۰۸۱ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۲ بازو مرغ با ادویه سبزیجات ۳۰۱۰۸۲ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۳ بازو مرغ ایتالیایی ۳۰۱۰۸۳ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۴ بازو مرغ با ادویه ثامر گریل ۳۰۱۰۸۴ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۵ بازو مرغ با ادویه سیر و کره ۳۰۱۰۸۵ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، کره، پودر سیر، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۶ بازو مرغ فسنجانی ۳۰۱۰۸۶ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی و ضایعه قابل رویت. (جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود). هر بازو پاک شده وزنی حدود ۵۰ الی ۷۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۲۰ قطعه
۸۷ بازو مرغ لاری ۳۰۱۰۸۷ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۸ بازو مرغ مکزیکی تند ۳۰۱۰۸۸ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۸۹ بازو مرغ یونانی ۳۰۱۰۸۹ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست فاقد خون مردگی قابل رویت  است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۰ بال با نوک مرغ ۳۰۱۰۹۰ نوع برش: ساعد مرغ- شامل زند اسفل و زند اعلی با نوک بال، فاقد پر، خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۲ قطعه
۹۱ بال مرغ ایتالیایی ۳۰۱۰۹۱ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۲ بال مرغ ترش ۳۰۱۰۹۲ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۳ بال مرغ تندوری ۳۰۱۰۹۳ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۴ بال مرغ دودی ۳۰۱۰۹۴ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۵ بال مرغ با ادویه ثامر گریل ۳۰۱۰۹۵ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۶ بال مرغ با ادویه سبزیجات ۳۰۱۰۹۶ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۷ بال مرغ با ادویه سیر و رزماری ۳۰۱۰۹۷ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۸ بال مرغ با ادویه سیر و کره ۳۰۱۰۹۸ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، کره، پودر سیر، روغن، نمک :حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۹۹ بال مرغ عربی ۳۰۱۰۹۹ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۰ بال مرغ فرانسوی ۳۰۱۱۰۰ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سس فرانسوی، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۱ بال مرغ فسنجانی ۳۰۱۱۰۱ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۲ بال مرغ لاری ۳۰۱۱۰۲ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۳ بال مرغ لالی پاپ ۳۰۱۱۰۳ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۴ بال مرغ لبنانی ۳۰۱۱۰۴ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، کنجد، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۵ بال مرغ مدیترانه ای ۳۰۱۱۰۵ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۶ بال مرغ مکزیکی تند ۳۰۱۱۰۶ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۷ بال مرغ مکزیکی ۳۰۱۱۰۷ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۸ بال مرغ یونانی ۳۰۱۱۰۸ نوع برش: بال- شامل زند اسفل و زند اعلی، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. هر بال پاک شده وزنی حدود ۴۰ الی ۶۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی:  ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۳۶ قطعه
۱۰۹ بال و بازو متصل با نوک بال ۳۰۱۱۰۹ نوع برش: بال شامل زند زیرین و زند زبرین به همراه نوک بال، فاقد پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی. در هر کیلوگرم
۱۸ الی ۲۴ قطعه
۱۱۰ بال و بازو متصل بدون نوک بال ۳۰۱۱۱۰ نوع برش: بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی. در هر کیلوگرم
۱۸ الی ۲۴ قطعه
۱۱۱ بال و بازوی مرغ مکزیکی ۳۰۱۱۱۱ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۲ بال و بازو مرغ مکزیکی تند ۳۰۱۱۱۲ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۳ بال و بازو مرغ با ادویه ثامر گریل ۳۰۱۱۱۳ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۴ بال و بازوی مرغ تندوری ۳۰۱۱۱۴ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۵ بال و بازوی مرغ لالی پاپ ۳۰۱۱۱۵ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۶ بال و بازوی مرغ دودی ۳۰۱۱۱۶ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن خوراکی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۷ بال و بازوی مرغ مدیترانه ای ۳۰۱۱۱۷ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۸ بال و بازو مرغ ایتالیایی ۳۰۱۱۱۸ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۱۹ بال و بازو مرغ با ادویه سبزیجات ۳۰۱۱۱۹ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۰ بال و بازو مرغ لاری ۳۰۱۱۲۰ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن خوراکی، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۱ بال و بازو مرغ فسنجانی ۳۰۱۱۲۱ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۲ بال و بازو مرغ ترش ۳۰۱۱۲۲ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۳ بال و بازو مرغ با ادویه سیر و کره ۳۰۱۱۲۳ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی:  ادویه جات، کره، پودر سیر، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۴ بال و بازو مرغ با ادویه سیر و رزماری ۳۰۱۱۲۴ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۵ بال و بازو مرغ لبنانی ۳۰۱۱۲۵ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۶ بال و بازو مرغ عربی ۳۰۱۱۲۶ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۷ بال و بازو مرغ فرانسوی ۳۰۱۱۲۷ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، فلفل، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۸ بال و بازو مرغ یونانی ۳۰۱۱۲۸ نوع برش: ۵۰% بال/۵۰% بازو- بال شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی/ بازو شامل اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۱۴ الی ۳۵ قطعه
۱۲۹ جوجه کباب سبزیجات ۳۰۱۱۲۹ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی:  ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۱۳۰ جوجه کباب ایتالیایی ۳۰۱۱۳۰ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، شکر، سرکه، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۱۳۱ جوجه کباب سیر و کره ۳۰۱۱۳۱ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، کره، نمک، پودر سیر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۱۳۲ جوجه کباب مکزیکی تند ۳۰۱۱۳۲ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۳ جوجه کباب لالی پاپ ۳۰۱۱۳۳ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۴ جوجه کباب دودی ۳۰۱۱۳۴ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۵ جوجه کباب مدیترانه ای ۳۰۱۱۳۵ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۶ جوجه کباب لاری ۳۰۱۱۳۶ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۷ جوجه کباب با ادویه سیر و رزماری ۳۰۱۱۳۷ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۸ جوجه کباب لبنانی ۳۰۱۱۳۸ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان و بدون بازو که برش عمودی خورده. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۳۹ جوجه کباب ساده با استخوان ۳۰۱۱۳۹ ران مرغ خرد شده- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست، کلیه و دمبالیچه و خون مردگی و ضایعه قابل رویت می باشد. حداکثر چربی ۵% است.
به همراه بازو- از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت.
در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۲ قطعه
۱۴۰ جوجه کباب شش تاوک بی استخوان ۳۰۱۱۴۰ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است). سینه ها بصورت اسلایس شده است و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
۱۴۱ جوجه کباب اکبر جوجه ترش ۳۰۱۱۴۱ نوع برش: نصف یک مرغ کامل با پوست-تخلیه اندرونه به صورت کامل(کلیه،شش و …) در هر کیلوگرم:
۲ قطعه
۱۴۲ جوجه کباب با استخوان تندوری ۳۰۱۱۴۲ ران مرغ خرد شده- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست، کلیه و دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت می باشد. حداکثر چربی ۵% است.
به همراه بازو- از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و دارای مقدار جزئی پوست و فاقد خون مردگی قابل رویت.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۲ قطعه
۱۴۳ جوجه ران مکزیکی تند ۳۰۱۱۴۳ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۴ جوجه ران با ادویه ثامر گریل ۳۰۱۱۴۴ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۵ جوجه ران تندوری ۳۰۱۱۴۵ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۶ جوجه ران لالی پاپ ۳۰۱۱۴۶ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۷ جوجه ران دودی ۳۰۱۱۴۷ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۸ جوجه ران ایتالیایی ۳۰۱۱۴۸ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۴۹ جوجه ران مدیترانه ای ۳۰۱۱۴۹ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۰ جوجه ران با ادویه سبزیجات ۳۰۱۱۵۰ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۱ جوجه ران لاری ۳۰۱۱۵۱ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن خوراکی، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۲ جوجه ران فسنجانی ۳۰۱۱۵۲ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۳ جوجه ران ترش ۳۰۱۱۵۳ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۴ جوجه ران با ادویه سیر و کره ۳۰۱۱۵۴ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، کره، پودر سیر، روغن، نمک : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۵ جوجه ران با ادویه سیر و رزماری ۳۰۱۱۵۵ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۶ جوجه ران لبنانی ۳۰۱۱۵۶ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۷ جوجه ران عربی ۳۰۱۱۵۷ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۸ جوجه ران فرانسوی ۳۰۱۱۵۸ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۵۹ جوجه ران یونانی ۳۰۱۱۵۹ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۵ قطعه
۱۶۰ سینه با استخوان مرغ با ادویه سیر و رزماری ۳۰۱۱۶۰ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی:  ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۱ سینه با استخوان مرغ لبنانی ۳۰۱۱۶۱ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۲ سینه با استخوان مرغ با ادویه سیر و کره ۳۰۱۱۶۲ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر سیر، کره، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۳ سینه با استخوان مرغ عربی ۳۰۱۱۶۳ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۴ سینه با استخوان مرغ  فرانسوی ۳۰۱۱۶۴ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۵ سینه با استخوان مرغ یونانی ۳۰۱۱۶۵ نوع برش: سینه کامل- عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی و جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو فاقد شش و خونمردگی.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۶ سینه با استخوان مرغ مکزیکی ۳۰۱۱۶۶ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی:ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۷ سینه با استخوان مرغ مکزیکی تند ۳۰۱۱۶۷ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۸ سینه با استخوان مرغ با ادویه ثامر گریل ۳۰۱۱۶۸ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۶۹ سینه با استخوان مرغ تندوری ۳۰۱۱۶۹ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک خوراکی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۰ سینه با استخوان مرغ لالی پاپ ۳۰۱۱۷۰ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۱ سینه با استخوان مرغ دودی ۳۰۱۱۷۱ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۲ سینه با استخوان مرغ مدیترانه ای ۳۰۱۱۷۲ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۳ سینه با استخوان مرغ ایتالیایی ۳۰۱۱۷۳ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۴ سینه با استخوان مرغ با ادویه سبزیجات ۳۰۱۱۷۴ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۵ سینه با استخوان مرغ لاری ۳۰۱۱۷۵ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۶ سینه با استخوان مرغ فسنجانی ۳۰۱۱۷۶ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۷ سینه با استخوان مرغ ترش ۳۰۱۱۷۷ نوع برش: عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی،جناق و مهره های پشت تا خاصره بدون بازو. فاقد شش و خونمردگی قابل رویت است.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۷ الی ۲۲ قطعه
۱۷۸ مخلوط ران و سینه مرغ مکزیکی تند ۳۰۱۱۷۸ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۷۹ مخلوط ران و سینه مرغ با ادویه ثامر گریل ۳۰۱۱۷۹ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۰ مخلوط ران و سینه مرغ تندوری ۳۰۱۱۸۰ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۱ مخلوط ران و سینه مرغ لالی پاپ ۳۰۱۱۸۱ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۲ مخلوط ران و سینه مرغ دودی ۳۰۱۱۸۲ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۳ مخلوط ران و سینه مرغ مدیترانه ای ۳۰۱۱۸۳ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۴ مخلوط ران و سینه مرغ ایتالیایی ۳۰۱۱۸۴ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۵ مخلوط ران و سینه مرغ با ادویه سبزیجات ۳۰۱۱۸۵ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۶ مخلوط ران و سینه مرغ لاری ۳۰۱۱۸۶ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۷ مخلوط ران و سینه مرغ فسنجانی ۳۰۱۱۸۷ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب انار، گردو، نمک، شکر : حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۸ مخلوط ران و سینه مرغ ترش ۳۰۱۱۸۸ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۸۹ مخلوط ران و سینه مرغ با ادویه سیر و کره ۳۰۱۱۸۹ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر سیر، کره، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۰ مخلوط ران و سینه مرغ با ادویه سیر و رزماری ۳۰۱۱۹۰ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۱ مخلوط ران و سینه مرغ یونانی ۳۰۱۱۹۱ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۲ مخلوط ران و سینه مرغ لبنانی ۳۰۱۱۹۲ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۳ مخلوط ران و سینه مرغ عربی ۳۰۱۱۹۳ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۴ مخلوط ران و سینه مرغ فرانسوی ۳۰۱۱۹۴ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۵ مخلوط ران و سینه مرغ زعفرانی ۳۰۱۱۹۵ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، زعفران: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۶ مخلوط ران و سینه مرغ مکزیکی ۳۰۱۱۹۶ نوع برش: سینه کامل-عضله سینه بدون استخوان برش داده شده. ( هر برش ۲ الی ۴ سانتی متر)
ران- شامل مغز ران بدون استخوان ( از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان آن جدا شده است)
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۲۴ قطعه
۱۹۷ ران مرغ سوخاری ۳۰۱۱۹۷ نوع برش: ران مرغ کامل(راست و چپ)- شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست، کلیه و دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت می باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۱۹۸ سینه
بی استخوان مرغ
۳۰۱۱۹۸ سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۱۹۹ بسته خانواده سینه بی استخوان مرغ ۳۰۱۱۹۹ نوع برش: عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ که روی فیله قرار گرفته است. همچنین فاقد پوست، استخوان و خونمردگی می باشد.
۲۰۰ ساق ران با پوست ۳۰۱۲۰۰ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سرساق) جدا شده، همراه با پوست و فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۲۰۱ ساق مرغ سوخاری ۳۰۱۲۰۱ نوع برش: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی و ضایعه دیگر است. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، زعفران، نمک، گرانول سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۱ قطعه
۲۰۲ ساق مرغ سوخاری اسپایسی ۳۰۱۲۰۲ نوع برش: بخش زیرین ران- از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، زعفران، نمک، گرانول سوخاری اسپایسی: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۱ قطعه
۲۰۳ ساق مرغ زعفرانی ۳۰۱۲۰۳ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه، زعفران: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۴ ساق مرغ مکزیکی ۳۰۱۲۰۴ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۵ ساق مرغ مکزیکی تند ۳۰۱۲۰۵ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۶ ساق مرغ با ادویه ثامر گریل ۳۰۱۲۰۶ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۷ ساق مرغ تندوری ۳۰۱۲۰۷ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۸ ساق مرغ لالی پاپ ۳۰۱۲۰۸ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی    می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۰۹ ساق مرغ دودی ۳۰۱۲۰۹ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی    می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۰ ساق مرغ مدیترانه ای ۳۰۱۲۱۰ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۱ ساق مرغ ایتالیایی ۳۰۱۲۱۱ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی    می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۲ ساق مرغ با ادویه سبزیجات ۳۰۱۲۱۲ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۳ ساق مرغ فسنجانی ۳۰۱۲۱۳ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۴ ساق مرغ لاری ۳۰۱۲۱۴ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۵ ساق مرغ ترش ۳۰۱۲۱۵ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، نمک، گردو: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۶ ساق مرغ با ادویه سیر و کره ۳۰۱۲۱۶ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر سیر، کره، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۷ ساق مرغ با ادویه سیر و رزماری ۳۰۱۲۱۷ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۸ ساق مرغ لبنانی ۳۰۱۲۱۸ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۱۹ ساق مرغ فرانسوی ۳۰۱۲۱۹ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۲۰ ساق مرغ یونانی ۳۰۱۲۲۰ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده. فاقد چربی، خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۲۱ ران مرغ بدون کعب ۳۰۱۲۲۱ نوع برش: ران کامل راست و چپ- شامل بخش بالایی ران از مفصل خاصره تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی تارسی می باشد. فاقد کلیه، دمبالیچه، خونمردگی و پوست می باشد. جهت پاره سنگ از ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۲ الی ۶ قطعه
۲۲۲ ران مرغ بدون استخوان ۳۰۱۲۲۲ نوع برش: ران مرغ (راست و چپ)- شامل بخش بالایی ران از مفصل خاصره تا مچ پا که فاقد استخوان، پوست و چربی می باشد. جهت پاره سنگ از ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۲ قطعه
۲۲۳ بسته خانواده ران بی استخوان مرغ ۳۰۱۲۲۳ نوع برش: ران کامل- از مهره های کمر تا مچ پا که فاقد کشکک و استخوان درشت نی و استخوان درشت نی تارسی می باشد و همچنین فاقد پوست، کلیه، دمبالیچه و خونمردگی می باشد.
۲۲۴ مرغ کامل زعفرانی ۳۰۱۲۲۴ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه، زعفران: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۲۵ مرغ کامل مکزیکی ۳۰۱۲۲۵ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک : حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۲۶ مرغ کامل مکزیکی تند ۳۰۱۲۲۶ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۲۷ مرغ کامل با ادویه ثامرگریل ۳۰۱۲۲۷ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۲۸ مرغ کامل تندوری ۳۰۱۲۲۸ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۲۹ مرغ کامل لالی پاپ ۳۰۱۲۲۹ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۰ مرغ کامل دودی ۳۰۱۲۳۰ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۱ مرغ کامل مدیترانه ای ۳۰۱۲۳۱ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۲ مرغ کامل ایتالیایی ۳۰۱۲۳۲ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۳ مرغ کامل با ادویه سبزیجات ۳۰۱۲۳۳ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۴ مرغ کامل لاری ۳۰۱۲۳۴ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۵ مرغ کامل فسنجانی ۳۰۱۲۳۵ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۶ مرغ کامل ترش ۳۰۱۲۳۶ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۷ مرغ کامل با ادویه سیر و کره ۳۰۱۲۳۷ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر سیر، کره، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۸ مرغ کامل با ادویه سیر و رزماری ۳۰۱۲۳۸ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۳۹ مرغ کامل لبنانی ۳۰۱۲۳۹ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۴۰ مرغ کامل عربی ۳۰۱۲۴۰ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۴۱ مرغ کامل فرانسوی ۳۰۱۲۴۱ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۴۲ مرغ کامل یونانی ۳۰۱۲۴۲ نوع برش: برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی، دمبالیچه و ضایعات دیگر.درصد وزنی آب داخل کیسه:
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، ماست: حداکثر ۲۰%
در هر کیلوگرم
یک عدد
۲۴۳ خرده مرغ ۳۰۱۲۴۳ نوع برش: قطعات ریز جدا شده از سینه و ران که فاقد استخوان بوده و دارای مقدار کمی چربی می باشد. *
۲۴۴ تولیپ ران مرغ ۳۰۱۲۴۴ نوع برش: ساق ران برش خورده از پایین به بالا. از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
افزودنی و درصد افزودنی: سس مخصوص: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۹ الی ۱۰ قطعه
۲۴۵ کیوسکی مرغ ۳۰۱۲۴۵ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است.
افزودنی و درصد افزودنی: کره، پنیر پیتزا، سبزیجات، پودر کنتاکی، قارچ، آرد سوخاری، سس مخصوص: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۴ الی ۵ قطعه
۲۴۶ فیله سوخاری مکزیکی ۳۰۱۲۴۶ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه، از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است.
افزودنی و درصد افزودنی: بتر، پریداست، پودر مکزیکی، آرد سوخاری: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۲۴۷ فیله چوبی زعفرانی ۳۰۱۲۴۷ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه، از ابتدای استخوان جناغ سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات خود فیله استفاده می شود. فیله در تکه های کوچک خرد شده و سیخ چوبی از آنها عبور داده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، زعفران: حداکثر ۷%
در هر نیم کیلوگرم
۴ سیخ چوبی حاوی ۴ قطعه
۲۴۸ جوجه کباب قلیه ۳۰۱۲۴۸ نوع برش: عضله سینه بدون استخوان شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. جهت پاره سنگ از گوشت سینه استفاده می شود. هر قطعه سینه وزنی حدود ۸۰ الی ۱۰۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، تمبر هندی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۸ قطعه
۲۴۹ جوجه ران قلیه ۳۰۱۲۴۹ نوع برش: مغز ران استخوان گیری شده- از مفصل خاصره تا کشکک که استخوان از آن جدا شده و در تامبلر با مواد مخلوط می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات خود ران استفاده می شود. هر قطعه وزنی حدود ۱۲۰ الی ۱۵۰ گرم دارد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، تمبر هندی: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۱۲ قطعه
۲۵۰ مرغ ۸ تیکه با ادویه تندوری ۳۰۱۲۵۰ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۱ مرغ ۸ تیکه با ادویه مکزیکی ۳۰۱۲۵۱ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۲ مرغ ۸ تیکه با ادویه ایتالیایی ۳۰۱۲۵۲ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۳ مرغ ۸ تیکه با ادویه مخصوص ۳۰۱۲۵۳ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۴ مرغ ۸ تیکه با ادویه سبزیجات ۳۰۱۲۵۴ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: سبزیجات، ادویه جات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۵ مرغ ۸ تیکه با ادویه ثامر گریل ۳۰۱۲۵۵ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه دو تیکه شده- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی که از وسط نصف شده است.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۶ مرغ ۷ تیکه با ادویه مکزیکی ۳۰۱۲۵۶ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۷ مرغ ۷ تیکه با ادویه مخصوص ۳۰۱۲۵۷ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک  :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۸ مرغ ۷ تیکه با ادویه سبزیجات ۳۰۱۲۵۸ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: سبزیجات، ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک  :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۵۹ مرغ ۷ تیکه با ادویه ثامر گریل ۳۰۱۲۵۹ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک  :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۰ مرغ ۷ تیکه با ادویه تندوری ۳۰۱۲۶۰ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک  :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۱ مرغ ۷ تیکه با ادویه ایتالیایی ۳۰۱۲۶۱ نوع برش: دو عدد بال شامل زند زیرین و زند زبرین فاقد نوک بال، پر و خون مردگی متصل به بازو، از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و فاقد پوست و خون مردگی.
دو عدد ساق ران: بخش زیرین ران – از مفصل  کشکک  تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا جدا شده (سر ساق) و فاقد  چربی، پوست و خون مردگی است.
دو عدد کعب ران: بخش بالایی ران- از مفصل خاصره تا کشکک  حداکثر چربی  قابل مشاهده۱۰% و فاقد پوست و خون مردگی قابل رویت است.
سینه کامل- شامل عضله سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون پوست، فاقد شش و خونمردگی.
فاقد گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد  :حدکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۲ استیک سینه مرغ ۳۰۱۲۶۲ نوع برش: عضله سینه مرغ بدون استخوان و بدون بازو که جهت پاره سنگ از قسمت زیرین سینه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۶۳ چرخکرده پهن کبابی مرغ سوخاری ۳۰۱۲۶۳ نوع برش: چرخکرده مخلوط ران و سینه مرغ به صورت ورقه ای شکل.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر پیاز،آرد سوخاری، پیاز، روغن: حداکثر ۲۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۲۶۴ فیله سینه مرغ ۳۰۱۲۶۴ نوع برش: سینه استخوان گیری شده- عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش های عمودی به پهنای حدود ۳ سانتی متر داده شده است. در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۵ قطعه
۲۶۵ بال و گردن
ساده مرغ
۳۰۱۲۶۵ نوع برش: ساعد مرغ- شامل زند زیرین و زند زبرین و فاقد نوک بال و پر و  خون مردگی. جهت پاره سنگ از وسط ۲ تکه می شود.
گردن پاکسازی شده بدون پوست- از اتصال محور اطلس تا اتصال گردن با استخوان غرابی که پوست گیری شده. جهت پاره سنگ از قسمت انتهایی گردن استفاده می شود.
در هر کیلوگرم ۵ قطعه گردن و ۱۰قطعه بال
۲۶۶ استیک سینه طعم دار مرغ ۳۰۱۲۶۶ نوع برش: عضله سینه بدون پوست، استخوان و بدون بازو، جهت پاره سنگ از قسمت زیرین سینه استفاده می شود
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، پیاز: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
سه الی چهار قطعه
۲۶۷ استیک ران طعم دار مرغ ۳۰۱۲۶۷ نوع برش: عضله ران بدون پوست و استخوان، جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، پیاز: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
سه الی چهار قطعه
ملاحظات:
۱. در محصولات طعم دار شده بدون پیاز و فلفل دلمه حداکثر میزان افزودنی ۷%
۲. در محصولات طعم دار شده با پیاز یا فلفل دلمه یا هر دو حداکثر میزان افزودنی ۱۲%
۳. در محصولات طعم دار شده سوخاری حداکثر میزان افزودنی ۲۵%
۴. در افزودنی ها نام ادویه جات، زعفران، فلفل دلمه، پیاز، کنجد، شکر، گردو، رب انار، رب گوجه فرنگی، روغن، آرد سفید، نمک، سرکه، کره حتماً به صورت جداگانه قید شود.
تبصره: ادویه جات بصورت کلی بدون جزئیات قید می شود.
۵- خرده مرغ فقط جهت مصارف صنعتی می باشد . *
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات در هر کیلوگرم
۱ جگر مرغ ۲۰۱۰۰۱ نوع برش : جگر کامل مرغ کاملا سالم وبدون خونمردگی ولکه و بدون ضایعات قابل رویت _
۲ دل مرغ ۲۰۱۰۰۲ نوع برش : دل مرغ کاملا سالم وبدون خونمردگی ولکه و بدون ضایعات قابل رویت _
۳ پای مرغ ۲۰۱۰۰۳ نوع برش : پای مرغ کاملا سالم وبدون خونمردگی ولکه و بدون ضایعات قابل رویت وناخن گرفته _
۴ سنگدان ۲۰۱۰۰۴ نوع برش : سنگدان کامل مرغ کاملا سالم وبدون خونمردگی ولکه و بدون ضایعات قابل رویت _
۵ سنگدان چرخکرده ۲۰۱۰۰۵ نوع برش : سنگدان چرخکرده مرغ _
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات
۱ سینه بوقلمون با پوست ۲۹۱۰۰۱ نوع برش: عضله کامل سینه بوقلمون با پوست، همراه با استخوان غرابی و جناغ و مهره های پشت تا خاصره، فاقد شش و خون مردگی قابل رویت می باشد. در هر کیلوگرم
حدوداً یک عدد
۲ ران بوقلمون با پوست ۲۹۱۰۰۲ نوع برش: ران کامل بوقلمون شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ که شامل کشکک و استخوان درشت نی و تازک نی مچ پایی است و ماهیچه های پیوست. دارای پوست و فاقد کلیه، دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت است. در هر کیلوگرم
حدوداً یک عدد
۳ کبک ۲۹۱۰۰۳ نوع برش: کبک کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر. در هر کیلوگرم
۲ الی ۴ عدد
۴ بلدرچین ۲۹۱۰۰۴ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر. در هر کیلوگرم
۵ الی ۸ عدد
۵ بال بوقلمون ۲۹۱۰۰۵ نوع برش: ساعد بوقلمون- شامل زند زیرین و زند زبرین است. فاقد نوک بال (مفصل مچ)، پر، خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تکه می شود. در هر کیلوگرم
۴ الی ۱۲ قطعه
۶ گردن بوقلمون ۲۹۱۰۰۶ نوع برش: گردن پاکسازی شده بدون پوست- از اتصال محور اطلس تا اتصال گردن با استخوان غرابی. جهت پاره سنگ از قسمت های انتهای گردن استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۲ الی ۶ قطعه
۷ بازو بوقلمون ۲۹۱۰۰۷ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال و بازو همراه با پوست، فاقد خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ از وسط دو تیکه می شود. در هر کیلوگرم
۳ الی ۱۰ قطعه
۸ ساق بوقلمون با پوست ۲۹۱۰۰۸ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا که مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده است. همراه با پوست و فاقد چربی و خونمردگی می باشد. جهت پاره سنگ از قسمت انتهای ساق ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۹ فیله بوقلمون ۲۹۱۰۰۹ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۳ الی ۹ قطعه
۱۰ سینه بوقلمون بدون پوست و استخوان ۲۹۱۰۱۰ نوع برش: شامل عضله سینه، بدون پوست، استخوان و فاقد بازو، چربی گیری شده است. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی۳ قطعه
۱۱ چرخکرده بوقلمون ۲۹۱۰۱۱ نوع برش: ران بدون استخوان بوقلمون ۳۰ درصد، سینه بدون استخوان بوقلمون ۷۰ درصد
۱۲ مغز ران بوقلمون بدون پوست ۲۹۱۰۱۲ نوع برش: بخش بالایی ران از مفصل خاصره تا کشکک و فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. در هر کیلوگرم
۱ الی۳ قطعه
۱۳ سینه بوقلمون زعفرانی ۲۹۱۰۱۳ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه، زعفران: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۱۴ سینه بوقلمون مکزیکی ۲۹۱۰۱۴ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۱۵ سینه بوقلمون مکزیکی تند ۲۹۱۰۱۵ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۱۶ سینه بوقلمون با ادویه ثامر گریل ۲۹۱۰۱۶ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۱۷ سینه بوقلمون تندوری ۲۹۱۰۱۷ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۱۸ سینه بوقلمون لالی پاپ ۲۹۱۰۱۸ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۱۹ سینه بوقلمون دودی ۲۹۱۰۱۹ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۲۰ سینه بوقلمون مدیترانه ای ۲۹۱۰۲۰ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۲۱ سینه بوقلمون ایتالیایی ۲۹۱۰۲۱ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۲۲ سینه بوقلمون سبزیجات ۲۹۱۰۲۲ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۲۳ سینه بوقلمون لاری ۲۹۱۰۲۳ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۲۴ سینه بوقلمون فسنجانی ۲۹۱۰۲۴ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۲۵ سینه بوقلمون ترش ۲۹۱۰۲۵ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۲۶ سینه بوقلمون با ادویه سیر و کره ۲۹۱۰۲۶ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر سیر، کره، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۲۷ سینه بوقلمون با ادویه سیر و رزماری ۲۹۱۰۲۷ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۲۸ سینه بوقلمون لبنانی ۲۹۱۰۲۸ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۲۹ سینه بوقلمون عربی ۲۹۱۰۲۹ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۳۰ سینه بوقلمون فرانسوی ۲۹۱۰۳۰ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، فلفل، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۳۱ سینه بوقلمون یونانی ۲۹۱۰۳۱ نوع برش: عضله سینه- بدون استخوان، فاقد بازو، شش و خونمردگی قابل رویت است و چربی گیری شده است. سینه ها بصورت اسلایس شده می باشد و جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، ماست، نمک: حداکثر۱۲%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۳۲ فیله بوقلمون زعفرانی ۲۹۱۰۳۲ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه، زعفران: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۳۳ فیله بوقلمون مکزیکی ۲۹۱۰۳۳ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۳۴ فیله بوقلمون مکزیکی تند ۲۹۱۰۳۴ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۳۵ فیله بوقلمون با ادویه ثامر گریل ۲۹۱۰۳۵ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۳۶ فیله بوقلمون تندوری ۲۹۱۰۳۶ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۳۷ فیله بوقلمون لالی پاپ ۲۹۱۰۳۷ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۳۸ فیله بوقلمون دودی ۲۹۱۰۳۸ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۳۹ فیله بوقلمون مدیترانه ای ۲۹۱۰۳۹ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۴۰ فیله بوقلمون ایتالیایی ۲۹۱۰۴۰ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، شکر، سرکه روغن، نمک، کنجد: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۴۱ فیله بوقلمون با ادویه سبزیجات ۲۹۱۰۴۱ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۴۲ فیله بوقلمون لاری ۲۹۱۰۴۲ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۴۳ فیله بوقلمون فسنجانی ۲۹۱۰۴۳ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، شکر، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۴۴ فیله بوقلمون ترش ۲۹۱۰۴۴ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۴۵ فیله بوقلمون با ادویه سیر و کره ۲۹۱۰۴۵ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر سیر،کره، روغن، نمک ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۴۶ فیله بوقلمون با ادویه سیر و رزماری ۲۹۱۰۴۶ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۴۷ فیله بوقلمون لبنانی ۲۹۱۰۴۷ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۴۸ فیله بوقلمون عربی ۲۹۱۰۴۸ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۴۹ فیله بوقلمون فرانسوی ۲۹۱۰۴۹ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سس فرانسوی، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۵۰ فیله بوقلمون یونانی ۲۹۱۰۵۰ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، ماست: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۵۱ بلدرچین زعفرانی ۲۹۱۰۵۱ نوع برش: بلدرچین کامل تمیز شده- فاقد پر می باشد و جهت پاره سنگ از قطعات بلدرچین استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه، زعفران: حداکثر۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۵۲ بلدرچین مکزیکی ۲۹۱۰۵۲ نوع برش: بلدرچین کامل تمیز شده- فاقد پر می باشد و جهت پاره سنگ از قطعات بلدرچین استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۵۳ بلدرچین مکزیکی تند ۲۹۱۰۵۳ نوع برش: بلدرچین کامل تمیز شده- فاقد پر می باشد و جهت پاره سنگ از قطعات بلدرچین استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۵۴ بلدرچین با ادویه ثامر گریل ۲۹۱۰۵۴ نوع برش: بلدرچین کامل تمیز شده- فاقد پر می باشد و جهت پاره سنگ از قطعات بلدرچین استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۵۵ بلدرچین تندوری ۲۹۱۰۵۵ نوع برش: بلدرچین کامل تمیز شده- فاقد پر می باشد و جهت پاره سنگ از قطعات بلدرچین استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۵۶ بلدرچین لالی پاپ ۲۹۱۰۵۶ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، آرد سفید، روغن، نمک : حداکثر۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۵۷ بلدرچین دودی ۲۹۱۰۵۷ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۵۸ بلدرچین مدیترانه ای ۲۹۱۰۵۸ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۵۹ بلدرچین ایتالیایی ۲۹۱۰۵۹ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، شکر، سرکه، روغن، نمک، کنجد: حداکثر۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۶۰ بلدرچین با ادویه سبزیجات ۲۹۱۰۶۰ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سبزیجات، نمک، آرد سفید، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۶۱ بلدرچین لاری ۲۹۱۰۶۱ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۶۲ بلدرچین فسنجانی ۲۹۱۰۶۲ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک، شکر: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۶۳ بلدرچین ترش ۲۹۱۰۶۳ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: رب انار، گردو، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۶۴ بلدرچین با ادویه سیر و کره ۲۹۱۰۶۴ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر سیر، کره، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۶۵ بلدرچین با ادویه سیر و رزماری ۲۹۱۰۶۵ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۶۶ بلدرچین لبنانی ۲۹۱۰۶۶ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۶۷ بلدرچین عربی ۲۹۱۰۶۷ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۶۸ بلدرچین فرانسوی ۲۹۱۰۶۸ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۶۹ بلدرچین یونانی ۲۹۱۰۶۹ بلدرچین کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، ماست: حداکثر ۱۲%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۲۰ قطعه
۷۰ دنر بوقلمون ۲۹۱۰۷۰ نوع برش :سینه بوقلمون استخوانگیری شده .
افزودنی ودرصد افزودنی: ادویه جات (نمک، فلفل سیاه ، فلفل قرمز ، ۲.۵ % )، پیاز ۶ %    سرکه  ۵/ . %
بسته بندی روی پایه استیل (استریل ) قرارگرفته وبسته بندی مناسب طبق شرایط وضوابط پهداشتی دامپزشکی .
_
۷۱ استیک سینه بوقلمون ۲۹۱۰۷۱ نوع برش: عضله سینه بوقلمون بدون استخوان و بدون بازو کاملاً پاک شده، جهت پاره سنگ از قسمت زیرین سینه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۷۲ استیک سینه بوقلمون مکزیکی ۲۹۱۰۷۲ نوع برش: عضله سینه بوقلمون بدون استخوان و بدون بازو کاملاً پاک شده، جهت پاره سنگ از قسمت زیرین سینه استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۷۳ خورشتی بوقلمون ۲۹۱۰۷۳ نوع برش: عضله سینه بوقلمون بدون استخوان و بدون بازو کاملاً پاک شده که به صورت قطعات ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم می باشد، جهت پاره سنگ از قسمت زیرین سینه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۶ الی ۸ قطعه
۷۴ چرخکرده پهن کبابی بوقلمون ۲۹۱۰۷۴ نوع برش: چرخکرده مخلوط ران و سینه بوقلمون به صورت ورقه ای شکل.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پود پیاز، نمک، روغن: حداکثر ۷%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۷۵ گوشت کبک ترش ۲۹۱۰۷۵ نوع برش: کبک کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات  چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن زیتون، رب انار: حداکثر۷%
در هر کیلوگرم
۲ الی ۴ قطعه
۷۶ قرقاول ۲۹۱۰۷۶ نوع برش: قرقاول کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات  چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر. در هر کیلوگرم
۲ الی ۴ قطعه
۷۷ گوشت قرقاول ترش ۲۹۱۰۷۷ نوع برش: قرقاول کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات  چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن زیتون، رب انار: حداکثر۷%
در هر کیلوگرم
۲ الی ۴ قطعه
۷۸ بوقلمون کامل ۲۹۱۰۷۸ بوقلمون کامل با استخوان و پوست- برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان. بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر. (  سیستم سرد کننده: مخزن آب سرد  / اتاق سرد / تخلیه اندرونه با دست ) _
۷۹ کبک ۴ تیکه کبابی خورشتی (زیتون اناری) ۲۹۱۰۷۹ نوع برش: کبک کامل با استخوان و کاملاً پوستگیری شده. برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد. برش گردن بدون پوست اضافه. برش نهایی از وسط سینه به صورت عمودی بطوری که کاملاً از وسط به دو تیکه تبدیل می شود. هر تیکه شامل یک ران، سینه و بال (فاقد نوک بال). تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان بدون برش روی گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن زیتون، رب انار: حداکثر ۷%
_
۸۰ قرقاول ۴ تیکه کبابی خورشتی (زیتون اناری) ۲۹۱۰۸۰ نوع برش: قرقاول کامل با استخوان و کاملاً پوستگیری شده. برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد. برش گردن بدون پوست اضافه. برش نهایی از وسط سینه به صورت عمودی بطوری که کاملاً از وسط به دو تیکه تبدیل می شود و ران ها و بال ها (فاقد نوک بال) از سینه جدا می شوند. تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان بدون برش روی گوشت و فاقد خونمردگی، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر که به چهار قسمت ۲ ران و ۲ سینه با بال و بازو قسمت شده است.
افزودنی و درصد افزودنی:  ادویه جات، نمک، روغن زیتون، رب انار: حداکثر ۷%
_
۸۱ اردک کامل ۲۹۱۰۸۱ برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
(  سیستم سرد کننده: مخزن آب سرد  / اتاق سرد / تخلیه اندرونه با دست )
_
۸۲ غاز کامل ۲۹۱۰۸۲ برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
(  سیستم سرد کننده: مخزن آب سرد  / اتاق سرد / تخلیه اندرونه با دست )
_
۸۳ غاز نیمه شده ۲۹۱۰۸۳ نوع برش: نیمه کامل به همراه ران، سینه، بال، بازو و گردن _
۸۴ دنر بوقلمون سبزینه ۲۹۱۰۸۴ نوع برش :۸۵% بوقلمون کامل استخوانگیری شده .
افزودنی ودرصد افزودنی: (آرد سوخاری، فلفل سیاه ، فلفل قرمز،فلفل سفید ، پیاز ،فلفل دلمه ،کدو وهویج حداکثر ۱۵%
بابسته بندی سفلون روی پایه استیل (استریل ) قرارگرفته ودر اوزان مختلف بنا به سفارش و طبق شرایط وضوابط پهداشتی دامپزشکی .
_
۸۵ سینه کبابی بوقلمون ۲۹۱۰۸۵ نوع برش: عضله سینه بوقلمون بدون استخوان و بدون بازو و کاملاً پاک شده است که به صورت قطعات ۵۰ الی ۱۵۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از عضله سینه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۲۰ قطعه
۸۶ ماهیچه بوقلمون ۲۹۱۰۸۶ نوع برش: ماهیچه ساق بوقلمون بدون استخوان و پوست (لیگامانت یا تاندون جدا نشده است). فاقد چربی و خونمردگی قابل رویت است. در هر کیلوگرم
۳ الی ۵ قطعه
۸۷ ران بوقلمون با پوست (بدون کمر) ۲۹۱۰۸۷ نوع برش: ران کامل بوقلمون شامل استخوان ران فاقد مهره های کمر، شامل کشکک، استخوان درشت نی و نازک نی مچ پایی است و دمبالیچه و استخوان انتهای کمر جداسازی شده است و ماهیچه های پیوست. دارای پوست و فاقد کلیه، دمبالیچه و خون مردگی قابل رویت است. (هر قطعه ۱.۵ تا ۳ کیلوگرم می باشد) در هر کیلوگرم
کمتر از یک عدد
۸۸ مغز ران بوقلمون خورشتی ۲۹۱۰۸۸ نوع برش: بخش بالایی ران از مفصل خاصره تا کشکک، فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است و بصورت قطعه بندی شده می باشد. در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۲ قطعه
۸۹ سینه کامل بدون پوست و با استخوان بوقلمون ۲۹۱۰۸۹ نوع برش: عضله کامل سینه بوقلمون بدون پوست، همراه با استخوان غرابی و جناغ و مهره های پشت تا خاصره، فاقد شش و خونمردگی قابل رویت می باشد.
۹۰ مغز ران کامل بوقلمون ۲۹۱۰۹۰ نوع برش: بخش بالایی ران از مفصل خاصره تا کشکک، با پوست و استخوان و فاقد خونمردگی  قابل رویت می باشد.
۹۱ مغز ران بی خس بوقلمون ۲۹۱۰۹۱ نوع برش: بخش بالایی ران از مفصل خاصره تا کشکک، بدون پوست و استخوان و فاقد خونمردگی  قابل رویت می باشد.
۹۲ ساق کامل بدون پوست بوقلمون ۲۹۱۰۹۲ نوع برش: بخش زیرین ران از مفصل کشکک تا مفصل مچ پا (سر ساق) جدا شده است، بدون پوست و فاقد چربی خونمردگی  قابل رویت می باشد.
۹۳ سینه بلدرچین بدون استخوان زعفرانی ۲۹۱۰۹۳ نحوه برش : شامل سینه استخوان گیری شده ، عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ ، نوع عرضه : به صورت منجمد   ادویه جات : زعفران ، پیاز ، نمک ، درصد افزودنی : حداکثر دوازده درصد شانزده الی بیست قطعه
۹۴ سینه بلدرچین بدون استخوان با ادویه سبزیجات ۲۹۱۰۹۴ نحوه برش : شامل سینه استخوان گیری شده ، عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ ، نوع عرضه : به صورت منجمد   ادویه جات : سبزیجات ، نمک ، آرد سفید ، روغن  درصد افزودنی : حداکثر دوازده درصد شانزده الی بیست قطعه
۹۵ ران بلدرچین زعفرانی ۲۹۱۰۹۵ شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا ، نوع عرضه : به صورت منجمد  ادویه جات : زعفران ، پیاز ، نمک ، درصد افزودنی : حداکثر دوازده درصد سی الی پنجاه قطعه
۹۶ سینه بلدرچین با استخوان و پوست ۲۹۱۰۹۶ نحوه برش : شامل سینه همراه با استخوان غرابی و جناغ بدون مهره های پشت تا خاصره فاقد شش و خونمردگی ، نوع عرضه : به صورت منجمد  درصد افزودنی : ساده بدون هر گونه ماده افزودنی چهارده الی هیجده قطعه
۹۷ سینه بلدرچین بدون استخوان ۲۹۱۰۹۷ نحوه برش : شامل سینه استخوان گیری شده ، عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ ، نوع عرضه : به صورت منجمد  درصد افزودنی : ساده بدون هر گونه ماده افزودنی شانزده الی بیست قطعه
۹۸ ران بلدرچین ترش ۲۹۱۰۹۸ شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا ، نوع عرضه : به صورت منجمد ادویه جات : رب انار، نمک ، گردو درصد افزودنی : حداکثر هفت درصد سی الی پنجاه قطعه
۹۹ ران بلدرچین با ادویه سبزیجات ۲۹۱۰۹۹ شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا ، نوع عرضه : به صورت منجمد   ادویه جات : سبزیجات ، نمک ، آرد سفید ، روغن      درصد افزودنی : حداکثر دوازده درصد سی الی پنجاه قطعه
۱۰۰ ران بلدرچین با پوست ۲۹۱۱۰۰ شامل استخوان ران از مهره های کمر تا مچ پا ، نوع عرضه : به صورت منجمد                             درصد افزودنی : ساده بدون هر گونه ماده افزودنی سی الی پنجاه قطعه
۱۰۱ سینه بلدرچین ترش بدون استخوان ۲۹۱۱۰۱ نحوه برش : شامل سینه استخوان گیری شده ، عضله سینه از استخوان غرابی تا انتهای جناغ ، نوع عرضه : به صورت منجمد   ادویه جات : رب انار، نمک ، گردو درصد افزودنی : حداکثر هفت درصد شانزده الی بیست قطعه
۱۰۲ بال و گردن بوقلمون ۲۹۱۱۰۸ نحوه برش: بال شامل زند زیرین و زند زبرین است فاقد نوک بال، پر و خونمردگی قابل رویت است و گردن شامل گردن پاکسازی شده بدون پوست از اتصال محور اطلس تا اتصال گردن با استخوان غرابی                                                                                        نوع عرضه: به صورت تازه در هر کیلوگرم حدود شش عدد بال و چهار عدد گردن
۱۰۳ ران بی پوست بوقلمون ۲۹۱۱۰۹ نحوه برش: شامل استخوان ران از مهرههای کمر تا مچ که شامل کشکک و استخوان درشت نی و نازک مچ پایی است و ماهیچه های پوست، فاقد پوست و کلیه، دمبالیچه و خونمردگی قابل رویت است.                                                                                      نوع عرضه: به صورت تازه در هر کیلوگرم حدود یک عدد
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات در هر کیلوگرم
۱ پای بوقلمون ۵۰۱۰۰۱ پای بوقلمون که از محل مفصل خرگوشی جدا شده و کاملا سالم وبدون خونمردگی و لکه و بدون ضایعات قابل رویت وناخن گرفته . ۱۰عدد
۲ سنگدان بوقلمون ۵۰۱۰۰۲ نوع برش : قسمت های متصل به سنگدان شامل پیش معده ، دوازدهه وسایر ضمائم وچربی ها به طور کامل جدا نموده وسنگدان از وسط برش داده شده محتویات ولایه مفروش سنگدان تخلیه می گردد. ۱۲/۱۳ عدد
۳ دل بوقلمون ۵۰۱۰۰۳ نوع برش : قسمت های متصل به قلب شامل آبشامه وسایر ضمائم وچربی ها به طور کامل جدا می گردد. ۳۴ / ۲۹ عدد
۴ جگر بوقلمون ۵۰۱۰۰۴ نوع برش : قسمت های متصل به قلب شامل آبشامه وسایر ضمائم وچربی ها به طور کامل جدا می گردد. ۱۲ / ۱۰ عدد
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات
۱ استیک گوساله ۱۴۱۰۰۱ نوع برش: سفید ران، مغز راسته گوساله- برش طولی، قطعات کاملا چربی گیری شده است ,و وزن تقریبی هر قطعه ۱۵۰ تا ۲۵۰ گرم می باشد. قسمت های دارای رگ و ریشه از برش ها پاکسازی می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۴ الی ۶ قطعه ماشین خورده
۲ بیفتک گوساله ۱۴۱۰۰۲ نوع برش: سفید ران گوساله – برش طولی، قطعات کاملا چربی گیری شده است و وزن تقریبی هر قطعه ۸۰ الی ۱۲۰ گرم می باشد. قسمت های دارای رگ و ریشه از برش ها پاکسازی می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۲ قطعه ماشین خورده
۳ خورشتی گوساله ۱۴۱۰۰۳ نوع برش: ران و دست(مغز کف دست) گوساله- ماهیچه ی ران که تمامی استخوان های ران و پی های اصلی، غضروف ها و دژپیه ها و رگ ها  دیده شدنی به طور کامل از آن جدا گردیده است. مغز کف دست فاقد استخوان، بافت پیوندی می باشد. وزن تقریبی هر قطعه ۱۰۰ الی ۱۵۰ گرم است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۰ قطعه
۴ ران گوساله ۱۴۱۰۰۴ نوع برش: ران کامل(بند ران،مغز ران،کعب ران) گوساله- تمامی استخوان های ران و غضروف ها و دژپیه ها و رگ ها و پی های اصلی دیده شدنی به طور کامل از ان جدا گردیده است. محصول نباید دارای برش های اضافی و بریدگی در ظاهر خود باشد. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ قطعه بزرگ و ۲ قطعه کوچک زیرکار
۵ گل ماهیچه رولتی گوساله ۱۴۱۰۰۵ نوع برش: ماهیچه ها و بافت پیوندی گوساله- فاقد استخوان درشت نی و نازک نی (ران) و زند زیرین و زبرین (دست) می باشد. برش عرضی زده می شود. وزن تقریبی هر قطعه ۸۰ الی ۱۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات ماهیچه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۲ قطعه
۶ ماهیچه گوساله ۱۴۱۰۰۶ نوع برش: ماهیچه (بافت پیوندی استخوان درشت نی و نازک نی ران و زند زیرین و زبرین دست پاک شده. وزن تقریبی هر قطعه ۴۰۰-۳۰۰ گرم   می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات ماهیچه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۲  الی ۳ قطعه
۷ مخلوط گوساله ۱۴۱۰۰۷ نوع برش: قطعات مخلوط سردست و گردن و توپوز راسته گوساله .(سردست ۸۰% و گردن یا توپوز راسته ۲۰%)- توپوز: عضلات مهره اول تا چهارم پشتی، سر دست: تمامی ماهیچه ها و بافت های پیوندی دست که استخوان های شانه و بازو و رگ ها و پی ها ی مربوطه از آن جدا گردیده است. وزن تقریبی سردست در هر کیلوگرم ۸۰۰ گرم و برای زیرکار از گردن یا توپوز راسته استفاده می شود. جهت پاره سنگ از قطعات گردن استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی ۲ قطعه
۸ راسته ممتاز گوساله ۱۴۱۰۰۸ نوع برش: راسته- ماهیچه هایی که سطح بالایی و زواید عرضی مهره های پشت(مهره های ۵ تا ۱۳ و مهره های کمر هر ۶ مهره) را در برگرفته اند که می بایست فاقد خرده گوشت و چربی و دمار پوششی باشد. جهت پاره سنگ از قطعه های کوچکتر راسته استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی ۲ قطعه
۹ آبگوشتی گوساله ۱۴۱۰۰۹ نوع برش: تکه های با استخوان گوساله همراه با گوشت گردن، راسته ۵۰% گوشت گوساله ۵۰% استخوان می باشد.
۱۰ دمبالیچه گوسفندی ۱۴۱۰۱۰ نوع برش: دمبالیچه گوسفندی- از استخوان ساکروم تا دم که چربی گیری نشده. از محل غضروف برش داده می شود. وزن تقریبی هر قطعه ۲۰۰ الی ۳۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات دمبالیچه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱۲ الی۱۵ قطعه
۱۱ راسته ممتاز گوسفندی بی استخوان ۱۴۱۰۱۱ نوع برش: راسته گوسفندی- ماهیچه هایی که سطح بالایی و زواید عرضی مهره ها (۱۷ مهره پشتی و کمری) را در برگرفته اند که می بایست فاقد خرده گوشت و چربی باشد. وزن تقریبی هر قطعه ۳۵۰ الی ۵۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعه های کوچکتر راسته استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۲ الی ۳ قطعه
۱۲ ران ممتاز بدون استخوان گوسفندی ۱۴۱۰۱۲ نوع برش: ران کامل(سفید ران گوسفندی)-ماهیچه پشت ران گوسفند که استخوان گیری شده. وزن تقریبی هر قطعه ۲۰۰ الی ۴۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعه های ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۴ الی ۶ قطعه
۱۳ ران گوسفندی سوپر ممتاز ۱۴۱۰۱۳ نوع برش: ران کامل پاکسازی شده- قطعه ران پاک شده بین ماهیچه و کعب، (خارج نمودن کعب ران و ماهیچه پشت ران)، فاقد پشت ران، جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ قطعه
۱۴ ران گوسفند ۱۴۱۰۱۴ نوع برش: ران کامل- شامل ماهیچه ی دربرگیرنده استخوان ران و درشت نی و نازک نی ،لگن و بافت های  پیوندی و چربی و غضروف فاقد دمبالیچه و پشت ران (حداکثر چربی قابل مشاهده ۱۵%). جهت پاره سنگ از کعب ران یا بغل ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ قطعه
۱۵ سردست بدون گردن گوسفندی ممتاز ۱۴۱۰۱۵ نوع برش: سر دست کامل(کف دست) گوسفندی- شامل عضلات سر دست که استخوان پارویی و ماهیچه دست و  بافت های پیوندی و چربی و غضروف های آن گرفته شده(حداکثر  چربی قابل مشاهده متصل به گوشت۱۵%). چربی دنده ها و سینه در محصول وجود دارد. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر دست استفاده می شود. در هر کیلوگرم
یک قطعه دست کامل و یک قطعه از سردست برای زیرکار
۱۶ فیله ممتاز گوسفندی ۱۴۱۰۱۶ نوع برش: فیله کامل گوسفندی بدون پرده سروزی- ماهیچه سطح زیرین مهره های کمر تا سطح پایینی استخوان لگن ( فاقد چربی و ضایعات). وزن تقریبی هر قطعه ۸۰ الی ۱۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۲ قطعه
۱۷ قلوه گاه ممتاز گوسفندی ۱۴۱۰۱۷ نوع برش: قلوه گاه کامل- ماهیچه های حد فاصل ران و سردست (با جداسازی دنده ها). وزن تقریبی هر قطعه ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات قلوه گاه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ قطعه
۱۸ گل ماهیچه دست گوسفندی ۱۴۱۰۱۸ نوع برش: دو قطعه شامل دو ماهیچه کوچک سر دست گوسفند و ماهیچه پشت ماهیچه پلویی (فاقد چربی. جهت پاره سنگ از قطعات گل ماهیچه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱۱ الی ۱۴ قطعه
۱۹ ماهیچه دست گوسفند ۱۴۱۰۱۹ نوع برش: ماهیچه دست گوسفندی- ماهیچه ها و بافت پیوندی که استخوان زند زیرین و زبرین را شامل شده همراه با چربی های مربوطه. جهت پاره سنگ از ماهیچه با گل استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۰ مخلوط بی دنبه گوسفندی ۱۴۱۰۲۰ نوع برش: ( سر دست و سه دنده ۶۵% و گردن یا کعب ران۳۵ %) سه دنده چربی گیری نشده و سر دست فاقد پارویی (استخوان کتف) همراه غضروف کتف و خون گردن گرفته شده است. جهت پاره سنگ از گردن استفاده می شود. در هر دو کیلوگرم
۳ قطعه
۲۱ ماهیچه پلوئی ۱۴۱۰۲۱ نوع برش: ماهیچه سر دست گوسفند- ماهیچه بین استخوان پارویی (استخوان کتف) و ماهیچه ی دست می باشد. وزن تقریبی هر قطعه ۲۵۰ الی ۳۰۰ گرم می باشد. در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲۲ استیک گوساله تندوری ۱۴۱۰۲۲ نوع برش: از عضله گرد ران گوساله گرفته می شود و کاملاً چربی گیری شده است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: ۶%-۴%
۲۳ استیک سر راسته گوساله ۱۴۱۰۲۳ نوع برش: از عضله راسته گوساله گرفته می شود و کاملاً چربی گیری شده است.
۲۴ گردن گوسفند ۱۴۱۰۲۴ نوع برش: گردن گوسفندی- کاملا چربی گیری شده است و به صورت عرضی به قطعه های کوچکتر تقسیم می شود. جهت پاره سنگ از گردن استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱قطعه
۲۵ خورشتی گوسفند ۱۴۱۰۲۵ نوع برش: سر دست  بدون ماهیچه یا گردن بی استخوان یا ران بی استخوان (حداکثر چربی متصل به گوشت۱۰ %). جهت پاره سنگ از قطعات ران یا سردست استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۲ قطعه
۲۶ گل ماهیچه ران ۱۴۱۰۲۶ نوع برش: قسمت پشت ران- بدون برش چربی گیری انجام می شود. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۴ قطعه
۲۷ قلم ران گوسفند ۱۴۱۰۲۷ نوع برش: استخوان وسط ران گوسفندی- از وسط با اره برش می خورد. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۶ الی۸ قطعه
۲۸ قلم گوساله ۱۴۱۰۲۸ نوع برش: استخوان قلم ران و قلم سردست گوساله جدا شده از لاشه گوساله می باشد.
۲۹ استیک کعب ران گوساله ۱۴۱۰۲۹ نوع برش: از عضله کعب ران گوساله گرفته می شود و کاملاً چربی گیری شده است.
۳۰ آبگوشتی گوسفندی با دنبه ۱۴۱۰۳۰ نوع برش: ۳ دنده گوسفند با گوشت اطراف آن بعلاوه ماهیچه پلویی بعلاوه حدود ۱۰% دنبه. جهت پاره سنگ از قطعات گوشت سردست و ۳ دنده استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۶ قطعه
۳۱ قیمه ای گوسفند ۱۴۱۰۳۱ نوع برش: ران گوسفندی بی استخوان به صورت قیمه ای در سایز ۳ الی ۵ سانتی متر برش می خورد. در هر کیلوگرم
۳۶ الی ۴۰ قطعه
۳۲ استیک مغز ران گوساله ۱۴۱۰۳۲ نوع برش:  از عضله گرد ران گوساله گرفته می شود و کاملاً چربی گیری شده است.
۳۳ بیف استراگانف ۱۴۱۰۳۳ نوع برش: سردست، ران گوساله- گوشت به صورت رشته های باریک با عرض ۲ سانتی متر برش می خورد. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۵ قطعه
۳۴ نگینی استانبولی ۱۴۱۰۳۴ نوع برش: سردست گوساله- گوشت به صورت قطعات مربعی با قطر حدود ۲ سانتی متر برش می خورند. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود. _
۳۵ سفید ران گوسفند ۱۴۱۰۳۵ نوع برش: از قسمت پشت ران گوسفند جدا سازی و چربی گیری می شود. برش های طولی می خورد. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۸ الی ۱۰ قطعه
۳۶ تی بن استیک ثامر گریل گوساله ۱۴۱۰۳۶ نوع برش: از عضله ران گوساله گرفته می شود و کاملاً چربی گیری شده است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک:  ۶%-۴%
۳۷ قلوه گاه با استخوان گوسفندی ۱۴۱۰۳۷ نوع برش: قلوه گاه کامل- ماهیچه های حد فاصل ران و سردست (همراه با دنده ها). وزن تقریبی هر قطعه ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات قلوه گاه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
حدوداً یک قطعه
۳۸ قیمه ای گوساله ۱۴۱۰۳۸ نوع برش: ران گوساله- ران گوساله بی استخوان به صورت قیمه ای در سایز ۳ الی ۵ سانتی متر برش می خورد. در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۵ قطعه
۳۹ راسته با استخوان گوسفندی ۱۴۱۰۳۹ نوع برش: راسته کامل گوسفندی- استخوان گیری نشده است ولی چربی پشت راسته کاملاً اصلاح شده است.
۴۰ کف دست گوسفندی ۱۴۱۰۴۰ نوع برش: کف دست کامل گوسفندی- بدون دنده و سرسینه و بدون پاروئی (استخوان کتف) همراه غضروف کتف که حداکثر چربی قابل مشاهده ۱۵% می باشد.
۴۱ قلوه گاه گوساله ۱۴۱۰۴۱ نوع برش: قلوه گاه کامل گوساله- ماهیچه های حد فاصل ران و سردست (با جداسازی دنده ها). وزن تقریبی هر قطعه ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات قلوه گاه استفاده می شود.
۴۲ سر دست گوسفندی با گردن ۱۴۱۰۴۲ نوع برش: (سردست و سه دنده ۶۵% و گردن ۳۵%)- دنده ها چربی گیری نشده و سردست فاقد پارویی و گردن می باشد. جهت پاره سنگ از گردن استفاده می شود. _
۴۳ فیله ران گوسفندی ۱۴۱۰۴۳ نوع برش: ماهیچه ران گوسفندی- ماهیچه ها و بافت پیوندی که استخوان زند زیرین و زبرین را شامل شده همراه با چربی های مربوطه. جهت پاره سنگ از فیله ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۴۴ قورمه ای گوسفند ۱۴۱۰۴۴ نوع برش: ران گوسفند بی استخوان و ماهیچه پلویی (ماهیچه بین استخوان پارویی (استخوان کتف با غضروف)  و ماهیچه دست)- ران گوسفند بی استخوان به صورت قیمه ای در سایز ۳ الی ۵ سانتی متر برش می خورد، ماهیچه در قطعات ۵ الی ۸ سانتی متری ساطور می خورد. در هر کیلوگرم
۱۰ الی ۱۲ قطعه ران، ۴ الی ۵ قطعه ماهیچه پلویی ساطور شده
۴۵ راسته شاندیزی گوسفند ۱۴۱۰۴۵ نوع برش: راسته ی گوسفندی به همراه استخوان قفسه سینه (دنده)، استخوان دنده به طول ۷ سانتی متر می باشد، از محل غضروف برش عرضی می خورد. وزن تقریبی هر قطعه ۸۰ الی ۱۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از تکه های کوچک راسته استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱۲-۱۰ قطعه
۴۶ سردست گوساله ۱۴۱۰۴۶ نوع برش: قطعات کف دست گوساله، سرسینه و گردن گوساله بی استخوان
۴۷ دمبالیچه گوساله ۱۴۱۰۴۷ نوع برش: دمبالیچه گوساله- از استخوان ساکروم تا دم که چربی گیری شده و از محل غضروف ها برش خورده اند. وزن تقریبی هر قطعه ۲۵۰ الی ۳۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات دمبالیچه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱۲ الی۱۵ قطعه
۴۸ استیک مخصوص گوساله ۱۴۱۰۴۸ نوع برش: سفید ران یا مغز راسته- کاملاً چربی گیری شده، برش طولی خورده و ماشین خورده شده است. وزن تقریبی هر قطعه ماشین خورده ۱۵۰ الی ۲۵۰ گرم است. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود.
مواد افزودنی و درصد افزودنی ها: سس مخصوص: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۴ الی ۶ قطعه
۴۹ فیله گوساله ۱۴۱۰۴۹ نوع برش: فیله کامل گوساله کاملاً پاک شده و پرده سروزی گرفته شده است- شامل بافت گوشواره و قسمت باریک فیله می باشد. در هر کیلوگرم
حدوداً یک فیله
۵۰ استیک ران گوسفند ۱۴۱۰۵۰ نوع برش: قطعات از گرد ران و تخته ران گوسفند گرفته می شود و کاملاً چربی گیری شده است.
۵۱ استیک مغز ران گوسفند ۱۴۱۰۵۱ نوع برش: قطعات استیک از گرد ران گوسفند گرفته می شود و کاملاً چربی گیری شده است.
۵۲ تی بن استیک گوسفند ۱۴۱۰۵۲ نوع برش: قطعات استیک از گرد ران گرفته می شود و کاملاً چربی گیری شده است.
۵۳ آبگوشتی گوسفندی ۱۴۱۰۵۳ نوع برش: حدود ۴۰% گوشت و ۶۰% استخوان.
۵۴ بسته خانواده خورشتی گوساله ۱۴۱۰۵۴ نوع برش: قطعات تهیه شده از عضله ران و مغز کف دست گوساله می باشد که فاقد استخوان، چربی، رگ ها، دژپیه ها، بافت پیوندی و خونمردگی می باشد. در هر کیلوگرم
۲۰ الی ۴۰ قطعه
۵۵ بسته خانواده قیمه ای گوساله ۱۴۱۰۵۵ نوع برش: قطعات از عضله ران گوساله می باشد که فاقد استخوان، چربی، رگ ها، دژپیه ها، بافت پیوندی و خونمردگی می باشد. در هر کیلوگرم
۲۰ الی ۴۰ قطعه
۵۶ فیله گوساله ایتالیایی ۱۴۱۰۵۶ نوع برش: ماهیچه گوساله از سطح زیرین مهره های کمر تا سطح پایینی استخوان لگن و فاقد پرده سروزی.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، کنجد ۶%-۴%
۵۷ خرده گوشت گوساله ۱۴۱۰۵۷ نوع برش: تکه گوشت های عضلات ران و سردست و راسته می باشد. حداکثر چربی متصل به گوشت ۵۰% *
۵۸ دنده گوساله ۱۴۱۰۵۸ نوع برش: استخوان های دنده گوساله که حد فاصل ران و سر دست می باشد و استخوان های سر سینه می باشد.
۵۹ استخوان دنده گوسفند ۱۴۱۰۵۹ نوع برش: از دنده سر دست و سر سینه گوسفندی تولید می شود.
۶۰ استخوان سر قلم ماهیچه گوسفند ۱۴۱۰۶۰ نوع برش: از ماهیچه ران (فیله ران) گوسفندی می باشد و فاقد گوشت است.
۶۱ بسته خانواده مغز ران گوساله ۱۴۱۰۶۱ نوع برش: قطعات از عضله گرد ران که فاقد استخوان، چربی و خونمردگی می باشد.
۶۲ بسته خانواده ران گوسفند ۱۴۱۰۶۲ نوع برش: قطعات از عضله ران گوسفند می باشد که فاقد استخوان، چربی، رگ، دژپیه ها، بافت پیوندی و خونمردگی می باشد.
۶۳ بسته خانواده کف دست کوسفند ۱۴۱۰۶۳ نوع برش: قطعات از عضله کف دست (سردست) گوسفند می باشد که فاقد استخوان، چربی، رگ ها، دژپیه ها، بافت های پیوندی و خونمردگی می باشد.
۶۴ چربی گوسفند ۱۴۱۰۶۴ نوع برش: قطعات چربی ران و سر دست و راسته گوسفند می باشد.
۶۵ چربی گوساله ۱۴۱۰۶۵ نوع برش: قطعات چربی ران و سر دست و راسته گوساله می باشد.
۶۶ خرده گوسفند ۱۴۱۰۶۶ نوع برش: قطعات از گوشت سه دنده، راسته و سر دست گوسفندی می باشد. *
۶۷ راسته گوساله ۱۴۱۰۶۷ نوع برش:راسته- ماهیچه هایی که سطح بالایی و زواید عرضی مهره های پشت (مهره های ۵ تا ۱۳ و مهره های کمر هر ۶ مهره) را در برگرفته اند با پرده سروزی یا دمار. جهت پاره سنگ از قطعه های کوچکتر راسته استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی ۲ قطعه
۶۸ راسته + فیله ممتاز گوسفندی ۱۴۱۰۶۸ نوع برش: نوع برش: قطعات راسته که از ماهیچه های سطح بالایی و زواید عرضی مهره ها (۱۷ مهره پشتی و کمری) را در بر گرفته اند که می بایست کاملاً از استخوان و مهره ها جدا شده و بدون خرده گوشت و چربی باشد که پرده سروزی(دمار) گرفته می شود.
فیله کامل گوسفندی بدون پرده سروزی- ماهیچه سطح زیرین مهره های کمر تا سطح پایینی استخوان لگن ( فاقد چربی و ضایعات). وزن تقریبی هر قطعه ۸۰ الی ۱۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود.
۶۹ راسته گوسفندی تندوری ۱۴۱۰۶۹ نوع برش: قطعات راسته که از ماهیچه های سطح بالایی و زواید عرضی مهره ها (۱۷ مهره پشتی و کمری) را در بر گرفته اند که می بایست کاملاً از استخوان و مهره ها جدا شده و بدون خرده گوشت و چربی باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک:  ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۱۰ قطعه
۷۰ راسته گوسفندی ثامر گریل ۱۴۱۰۷۰ نوع برش: قطعات راسته که از ماهیچه های سطح بالایی و زواید عرضی مهره ها (۱۷ مهره پشتی و کمری) را در بر گرفته اند که می بایست کاملاً از استخوان و مهره ها جدا شده و بدون خرده گوشت و چربی باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک:  ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۱۰ قطعه
۷۱ راسته گوسفندی سیر و رزماری ۱۴۱۰۷۱ نوع برش: قطعات راسته که از ماهیچه های سطح بالایی و زواید عرضی مهره ها (۱۷ مهره پشتی و کمری) را در بر گرفته اند که می بایست کاملاً از استخوان و مهره ها جدا شده و بدون خرده گوشت و چربی باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات:  ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۱۰ قطعه
۷۲ راسته گوسفندی فرانسوی ۱۴۱۰۷۲ نوع برش: قطعات راسته که از ماهیچه های سطح بالایی و زواید عرضی مهره ها (۱۷ مهره پشتی و کمری) را در بر گرفته اند که می بایست کاملاً از استخوان و مهره ها جدا شده و بدون خرده گوشت و چربی باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: سس فرانسوی، ادویه جات، نمک:  ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۱۰ قطعه
۷۳ راسته گوسفندی لبنانی ۱۴۱۰۷۳ نوع برش: قطعات راسته که از ماهیچه های سطح بالایی و زواید عرضی مهره ها (۱۷ مهره پشتی و کمری) را در بر گرفته اند که می بایست کاملاً از استخوان و مهره ها جدا شده و بدون خرده گوشت و چربی باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، کنجد، روغن، نمک:  ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۱۰ قطعه
۷۴ راسته گوسفندی مکزیکی ۱۴۱۰۷۴ نوع برش: قطعات راسته که از ماهیچه های سطح بالایی و زواید عرضی مهره ها (۱۷ مهره پشتی و کمری) را در بر گرفته اند که می بایست کاملاً از استخوان و مهره ها جدا شده و بدون خرده گوشت و چربی باشد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک:  ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۳ الی ۱۰ قطعه
۷۵ راسته ممتاز بدون استخوان گوسفندی ۱۴۱۰۷۵ نوع برش: قطعات راسته که از ماهیچه های سطح بالایی و زواید عرضی مهره ها (۱۷ مهره پشتی و کمری) را در بر گرفته اند که می بایست کاملاً از استخوان و مهره ها جدا شده و بدون خرده گوشت و چربی باشد که پرده سروزی(دمار) گرفته می شود. در هر کیلوگرم
۳ الی ۱۰ قطعه
۷۶ راسته دوقلو با گردن گوسفند ۱۴۱۰۷۶ نوع برش: قطعات ماهیچه های گوسفندی با استخوان که سطح بالایی و زواید عرضی مهره ها را در برگرفته اند که شامل راسته دوقلو و گردن نیز می باشد.
۷۷ راسته دوقلوی شاندیزی با گردن گوسفند ۱۴۱۰۷۷ نوع برش: قطعات راسته کامل گوسفند به همراه استخوان های قفسه سینه (دنده)، طول استخوان دنده ۷ سانتی متر از محل غضروف برش عرضی خورده و به همراه گردن است.
۷۸ کف دست گوسفندی ۱۴۱۰۷۸ نوع برش: سر دست کامل (کف دست) گوسفند شامل عضلات سردست می باشد که فاقد ماهیچه دست و بافت پیوندی و چربی می باشد.
۷۹ سردست بدون استخوان گوسفند ۱۴۱۰۷۹ نوع برش: سر دست کامل گوسفندی- شامل عضلات سر دست که استخوان پارویی و ماهیچه دست و بافت پیوندی و چربی آن گرفته شده است. جهت پاره سنگ از سر دست استفاده می شود.
۸۰ شقه گوسفند ۱۴۱۰۸۰ نوع برش: شامل نصف لاشه راسته، گردن، سر دست و ران گوسفندی می شود.
۸۱ قلم گوسفند ۱۴۱۰۸۱ نوع برش: استخوان ران گوسفند که از وسط به دو نیم شده است و بدون گوشت می باشد.
۸۲ گردن بدون استخوان گوساله ۱۴۱۰۸۲ نوع برش: از توپوز گردن گوساله (عضلات مهره اول تا چهارم پشتی) جدا شده و بدون استخوان است.
۸۳ گردن اسلایس گوسفند ۱۴۱۰۸۳ نوع برش: قطعات گردن کاملاً چربی گیری شده گوسفندی، تمیز می شود، برش خورده و بصورت رولتی قطعه قطعه می شود.
۸۴ گل ماهیچه گوساله ۱۴۱۰۸۴ نوع برش: ماهیچه ها و بافت پیوندی گوساله- فاقد استخوان درشت نی و نازک نی (ران) و زند زیرین و زبرین (دست) می باشد. وزن تقریبی هر قطعه ۸۰ الی ۱۰۰ گرم می باشد. جهت پاره سنگ از قطعات ماهیچه استفاده می شود.
۸۵ ماهیچه با گل گوسفند ۱۴۱۰۸۵ نوع برش: ماهیچه دست گوسفندی- ماهیچه ها و بافت پیوندی که استخوان زند زیرین و زبرین را شامل شده همراه با چربی های مربوطه. دو قطعه شامل دو ماهیچه کوچک سر دست گوسفند و ماهیچه پشت ماهیچه پلویی (فاقد چربی). جهت پاره سنگ از قطعات گل ماهیچه استفاده می شود.
۸۶ مغز ران گوسفند ۱۴۱۰۸۶ نوع برش: ران گوسفندی- پیش ران و سینه ران که استخوان گیری و کاملاً چربی گیری شده است.
۸۷ سفید ران گوساله ۱۴۱۰۸۷ نوع برش: گوشت سفید ران گوساله که به صورت عرضی برش داده می شود. در هر کیلوگرم
۴ الی ۶ قطعه
۸۸ استخوان کعب ران گوسفند ۱۴۱۰۸۸ نوع برش: از استخوان لگن گوسفند گرفته شده است. در هر کیلوگرم
۴ الی ۶ قطعه
۸۹ دنر استیک گوشت بره ۱۴۱۰۸۹ نوع برش : گوشت ران ، راسته وسردست بره بی استخوان وورقه ورقه شده
افزودنی،درصد افزودنی: ادویه جات (نمک ، فلفل سفید ، فلفل قرمز ، جوز هندی ، نعناع ۳ %)  پیاز  ۶% ، سرکه ۵/ . %
بسته بندی روی پایه استیل (استریل ) قرارگرفته وبسته بندی مناسب طبق شرایط وضوابط پهداشتی دامپزشکی .
_
۹۰ دنر استیک گوشت گوساله ۱۴۱۰۹۰ نوع برش : گوشت ران ، راسته وسردست گوساله بی استخوان وورقه ورقه شده
افزودنی،درصد افزودنی: ادویه جات (نمک ، فلفل سفید ، فلفل قرمز ، جوز هندی ، نعناع ۳ %)  پیاز  ۶% ، سرکه ۵/ . %
بسته بندی روی پایه استیل (استریل ) قرارگرفته وبسته بندی مناسب طبق شرایط وضوابط پهداشتی دامپزشکی .
_
۹۱ کباب چوبی برگ مغز راسته گوسفندی ۱۴۱۰۹۱ نوع برش: راسته گوسفندی پاک شده بدون پرده سروزی (رگ و پی) به همراه سیخ چوبی.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۶ الی ۷ قطعه
۹۲ راسته شاندیزی ثامرگریل با استخوان ۱۴۱۰۹۲ نوع برش: راسته کامل گوسفندی به همراه استخوان های قفسه سینه (دنده)، طول استخوان دنده ۷حدود سانتی متر از محل غضروف برش عرضی خورده و به همراه گردن است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر پیاز، روغن، نمک: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۱ الی ۳ قطعه
۹۳ استیک فیله گوساله ۱۴۱۰۹۳ نوع برش: فیله کامل گوساله پاک شده و پرده سروزی گرفته شده است، با برش های عرضی اسلایس شده تولید می شود. در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۹۴ استیک راسته پریمو ۱۴۱۰۹۴ نوع برش: از عضله راسته گوساله گرفته می شود و کاملاً چربی گیری شده است. با برش های عرضی اسلایس شده تولید می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۹ قطعه
۹۵ استیک راسته مکزیکی ۱۴۱۰۹۵ نوع برش: از عضله راسته گوساله گرفته می شود و کاملاً چربی گیری شده است. با برش های عرضی اسلایس شده تولید می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۹ قطعه
۹۶ چنجه راسته گوساله ترش ۱۴۱۰۹۶ نوع برش: راسته – ماهیچه هایی که سطح بالایی و زواید عرضی مهره های پشت (مهره های ۵ تا ۱۳ و مهره های کمر هر ۶ مهره) را در برگرفته اند بدون پرده سروزی یا دمار، جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر راسته استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، رب انار: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۱۰۰ قطعه
۹۷ چنجه راسته گوساله بوتی ۱۴۱۰۹۷ نوع برش: راسته-ماهیچه هایی که سطح بالایی و زواید عرضی مهره های پشت (مهره های ۵ تا ۱۳ و مهره های کمر هر ۶ مهره) را در برگرفته اند بدون پرده سروزی یا دمار، جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر راسته استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک، : ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۱۰۰ قطعه
۹۸ چنجه راسته گوساله ۱۴۱۰۹۸ نوع برش: راسته-ماهیچه هایی که سطح بالایی و زواید عرضی مهره های پشت (مهره های ۵ تا ۱۳ و مهره های کمر هر ۶ مهره) را در برگرفته اند بدون پرده سروزی یا دمار، جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر راسته استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱۰۰ قطعه
۹۹ چنجه راسته گوسفندی طعم دار ۱۴۱۰۹۹ نوع برش: از راسته گوسفندی گرفته می شود و کاملاً چربی گیری شده است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، روغن، نمک: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۱۰۰ قطعه
۱۰۰ استیک مغز ران طعم دار گوساله ۱۴۱۱۰۰ نوع برش: از عضله گرد ران گوساله گرفته می شود و کاملا چربی گیری شده است.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، زعفران، پیاز: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
سه الی چهار قطعه
۱۰۱ راسته کبابی طعم دار گوساله ۱۴۱۱۰۱ نوع برش: راسته گوساله- ماهیچه هایی که سطح بالایی و زواید عرضی مهره های پشت  (مهره های ۵ تا ۱۳ و مهره های کمر هر ۶ مهره) را در برگرفته اند که می بایست فاقد خرده گوشت، چربی و دمار روی گوشت باشد. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر راسته استفاده می شود.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، زعفران، پیاز: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
سه الی چهار قطعه
۱۰۲ کباب بره ۱۴۱۱۰۲ نوع برش: قطعات مکعب مستطیل یا مربع از گوشت راسته بره چربی گیری شده و بدون دمار به ابعاد ۲*۲ یا ۳*۲.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سس مخصوص: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۲۴ الی ۲۷ قطعه
۱۰۳ دنده کباب گوسفندی ۱۴۱۱۰۳ نوع برش: تعداد هفت عدد دنده ی گوسفندی به همراه راسته همان قسمت و گوشت قلوه گاه روی دنده ها که برش خورده در کنار دنده ها پیچیده و جمع میگردد. جهت پاره سنگ از قطعات قلوه گاه استفاده می گردد.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات مخصوص: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
یک فطعه
۱۰۴ کباب بلغاری
راسته گوسفندی
۱۴۱۱۰۴ نوع برش: راسته گوسفند بی استخوان و چربی گیری شده و بدون دمار، به صورت چنجه ای و در قطعات ۳*۳ سانتی متر خرد شده و بعد از اضافه کردن افزودنی ها ،  به یکی از دو طریق : ۱. به سیخ چوبی زده شده و یا ۲. بصورت چیدمان کنار هم بسته بندی میگردد .
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، روغن: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۳۰ الی ۳۵ قطعه
۱۰۵ کباب بلغاری
راسته گوساله
۱۴۱۱۰۵ نوع برش: راسته گوساله بی استخوان و پاک شده، بدون دمار و بیفتک شده را پهن و افزودنی ها را به آن اضافه میکنیم و سپس به صورت رولتی پیچیده و از یک سر به فاصله یک سانتی متری برش رولتی می دهیم و به یکی از دو طریق : ۱. به سیخ چوبی زده شده و یا ۲. بصورت چیدمان کنار هم بسته بندی میکنیم.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه بلغاری، سس مخصوص: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۳۰ الی ۳۵ قطعه
۱۰۶ کباب مکزیکی راسته گوساله ۱۴۱۱۰۶ نوع برش: راسته گوساله چربی گیری شده و بدون دمار که در قطعات مکعب مربع یا مستطیل به ابعاد ۲*۲ یا ۳*۲ برش خورده.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، سس مخصوص مکزیکی: ۶%-۴%
در هر کیلوگرم
۴۰ الی ۵۰ قطعه
۱۰۷ گوشت مخلوط منجمد گوساله ۱۴۱۱۰۷ نوع برش: گوشت گوساله بی استخوان شده؛ ۵۰% سردست با احتساب ۷ دنده،  ۳۰% ران، ۱۰% گردن، ۱۰ % راسته در هر کیلوگرم
۴ الی ۶ قطعه
۱۰۸ گوشت گوساله بدون استخوان
(ران،گردن ، قلوه گاه )
۱۴۱۱۰۸ نوع برش : ران ۶۰% ، گردن ۲۰%  ، قلوه گاه ۲۰%
۱۰۹ گوشت گوساله بدون استخوان
(سردست ، راسته )
۱۴۱۱۰۹ نوع برش : سردست  ۶۰% ، راسته ۴۰%
۱۱۰ گوشت گوساله بدون استخوان
(ران،گردن  )
۱۴۱۱۱۰ نوع برش : ران ۶۰% ، گردن ۴۰%
۱۱۱ گوشت گوساله بدون استخوان
(سردست،راسته، قلوه گاه )
۱۴۱۱۱۱ نوع برش : سردست ۶۰% ، راسته ۲۰%  ، قلوه گاه ۲۰%
۱۱۲ دنرمخلوط ساده ۱۴۱۱۱۲ نوع برش : ۷۰% از تمامی قطعات گوشت بی استخوان گوساله ( ران ، سردست ، قلوه گاه ، گردن وراسته )  ۱۵ %مرغ کامل استخوان گیری شده
افزودنی ودرصد افزودنی : آرد سوخاری ، فلفل قرمز ، فلفل سفید ، پیاز حداکثر: ۱۵%
با بسته بندی سلفون روی پایه استیل (استریل ) قرار گرفته ودر اوزان مختلف بنا به سفارش وطبق شرایط وضوابط بهداشتی دامپزشکی .
۱۱۳ دنرمخلوط سبزینه ۱۴۱۱۱۳ نوع برش : ۶۵% از تمامی قطعات گوشت بی استخوان گوساله ( ران ، سردست ، قلوه گاه ، گردن وراسته )   ۱۵% مرغ کامل استخوان گیری شده
افزودنی ودرصد افزودنی : آرد سوخاری ، فلفل قرمز ، فلفل سفید ، پیاز ،فلفل دلمه ، کدو وهویج حداکثر : ۲۰%
با بسته بندی سلفون روی پایه استیل (استریل ) قرار گرفته ودر اوزان مختلف بنا به سفارش وطبق شرایط وضوابط بهداشتی دامپزشکی .
۱۱۴ راسته شیشلیک گوسفندی ۱۴۱۱۱۴ نوع برش: راسته گوسفندی به همراه استخوان قفسه سینه (دنده)، استخوان دنده به طول ۵ سانتی متر می باشد و از محل غضروف برش عرضی می خورد. وزن تقریبی هر قطعه ۸۰ الی ۱۰۰گرم است. جهت پاره سنگ از تکه های کوچک راسته استفاده     می شود. در هر کیلوگرم
۱۲ الی ۱۴ قطعه
۱۱۵ ران و سردست گوسفندی ۱۴۱۱۱۵ نوع برش: ران کامل- شامل ماهیچه ی دربرگیرنده استخوان ران و درشت نی و نازک نی ،لگن و بافت های  پیوندی و چربی و غضروف فاقد دمبالیچه و پشت ران (حداکثر چربی قابل مشاهده ۱۵%). جهت پاره سنگ از کعب ران یا بغل ران استفاده می شود.سر دست کامل گوسفندی- شامل عضلات سر دست که استخوان پارویی و ماهیچه دست و بافت پیوندی و چربی آن گرفته شده است. جهت پاره سنگ از سر دست استفاده می شود.
۱۱۶ ران و سردست گوساله ۱۴۱۱۱۶ نوع برش: ران کامل(بند ران،مغز ران،کعب ران) گوساله- تمامی استخوان های ران و غضروف ها و دژپیه ها و رگ ها و پی های اصلی دیده شدنی به طور کامل از ان جدا گردیده است. محصول نباید دارای برش های اضافی و بریدگی در ظاهر خود باشد. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود.
قطعات کف دست گوساله، سرسینه و گردن گوساله بی استخوان.
۱۱۷ نیم شقه دست ۱۴۱۱۱۷ نوع برش: شقه گوسفندی که به دو نیم تقسیم شده است و شامل دست کامل ، نصف گردن و دست کامل دارای ماهیچه دست ، نصف گردن ، ۱۰ دنده سینه ای و یک چهارم راسته
۱۱۸ نیم شقه ران ۱۴۱۱۱۸ نوع برش: شقه گوسفندی که به دو نیم تقسیم شده است و شامل ران کامل بعلاوه قلوه گاه و یک چهارم راسته
۱۱۹ تی بن استیک ۱۴۱۱۱۹ نوع برش: راسته با استخوان گوساله همراه فیله که به صورت عرضی و به شکل T برش خورده شده است. ۴ الی ۱۲ قطعه
ملاحظات:
۱-حداکثر میزان افزودنی ها ۴-۶ درصد می باشد.
۲- خرده گوشت فقط جهت مصارف صنعتی می باشد . *
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات ملاحظات
۱ چرخ کرده مخلوط ۵۵۱۰۰۱ نوع برش: قلوه گاه و گردن و سردست گوساله و قلوه گاه گوسفند- گوشت گوساله۹۲%و گوشت گوسفند ۸% _ *
۲ چرخ کرده گوساله ۵۵۱۰۰۲ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه و گردن و سردست گوساله(حداکثر چربی مشاهده  شده ۱۵% تا ۲۲%) _
۳ چرخکرده کم چرب گوساله ۵۵۱۰۰۳ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه، گردن و سردست گوساله که کاملاً چربی گیری شده است و پس از آن چرخ شده. بدون چربی.
۴ چرخکرده گوساله و بوقلمون ۵۵۱۰۰۴ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه، گردن و سردست گوساله که کاملاً چربی گیری شده است، به همراه تکه های گوشت بوقلمون می باشد. ۶۰% درصد گوساله، ۴۰% بوقلمون. *
۵ چرخکرده گوسفند ۵۵۱۰۰۵ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه، سر دست گوسفند.
۶ چرخکرده همبرگر گوسفند ۵۵۱۰۰۶ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه، سر دست گوسفند. با ظاهر ورقه ای شکل گرد.
۷ چرخکرده پهن کبابی گوسفند ۵۵۱۰۰۷ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه، سر دست گوسفند. با ظاهر ورقه ای شکل مربع.
۸ چرخکرده کم چرب گوسفند ۵۵۱۰۰۸ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه، سر دست گوسفند که کاملاً چربی گیری شده است.
۹ چرخکرده لوله کبابی گوسفند ۵۵۱۰۰۹ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه، سر دست گوسفند که کاملاً چربی گیری شده است با ظاهر لوله ای شکل.
۱۰ چرخکرده گوسفند و بوقلمون ۵۵۱۰۱۰ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه، سر دست گوسفند که کاملاً چربی گیری شده است به همراه تکه های گوشت بوقلمون می باشد. ۴۰% گوسفند، ۶۰% بوقلمون. *
۱۱ کباب کوبیده ۵۵۱۰۱۱ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه، گردن و سر دست گوساله که کاملاً چربی گیری شده است که به همراه تکه های گوشت گوسفند می باشد. ۶۵% گوساله، ۳۵% گوسفند
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، نمک ۱۰%-۸%
*
۱۲ کتلت لبنانی ۵۵۱۰۱۲ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه، گردن و سر دست گوساله که کاملاً چربی گیری شده است و به همراه تکه های گوشت گوسفند می باشد. ۶۵% گوساله، ۳۵% گوسفند
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، نمک، کنجد، روغن: ۱۰%-۸%
*
۱۳ چرخکرده مخلوط(همبرگر ) ۵۵۱۰۱۳ نوع برش: گوشت قلوه گاه ، گردن وسردست گوساله وقلوگاه گوسفند/ (گوشت چرخکرده ) ۹۵%
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز،نمک ، سبزیجات معطر ۵%
۴ قطعه *
۱۴ دنر گوشت ساده ۵۵۱۰۱۴ نوع برش : گوشت چرخکرده از قطعات ران ،سردست وقلوه گاه گوساله .
افزودنی،درصد افزودنی: ادویه جات (نمک ، فلفل سیاه ، فلفل قرمز  ۳ %)  ،                 آرد سوخاری ۵/ . % پیاز  ۸% .
بسته بندی روی پایه استیل (استریل ) قرارگرفته وبسته بندی مناسب طبق شرایط وضوابط پهداشتی دامپزشکی .
*
۱۵ دنر گوشت سبزینه ۵۵۱۰۱۵ نوع برش : گوشت چرخکرده از قطعات ران ،سردست وقلوه گاه گوساله .
افزودنی،درصد افزودنی: ادویه جات (نمک ، فلفل سیاه ، فلفل قرمز  ۳ %)،آرد سوخاری ۵/ . %  ، سبزینه (پیاز ، کدو، فلفل دلمه ، هویج  ۸.۵% )
بسته بندی روی پایه استیل (استریل ) قرارگرفته وبسته بندی مناسب طبق شرایط وضوابط پهداشتی دامپزشکی .
*
۱۶ چرخکرده پهن کبابی تند ۵۵۱۰۱۶ نوع برش: حدود ۷۰ درصد قلوه گاه گوساله، حدود ۳۰ درصد قلوه گاه گوسفندی
افزودنی و درصد افزودنی: نمک، پودر پیاز، ادویه جات، روغن، پودر گوجه فرنگی: ۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
*
۱۷ چرخکرده پهن کبابی گوساله طعم دار ۵۵۱۰۱۷ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه گوساله با ظاهر ورقه ای شکل.
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، نمک، روغن: ۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۱۸ چرخکرده پهن کبابی گوسفند و گوساله با پنیر ۵۵۱۰۱۸ نوع برش: حدود ۷۰ درصد قلوه گاه گوساله، حدود۳۰ درصد قلوه گاه گوسفندی
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، روغن، ادویه جات، پنیر پیتزا رنده شده: ۵%
_ *
۱۹ چرخکرده پهن کبابی گوسفند و گوساله طعم دار ۵۵۱۰۱۹ نوع برش: ۷۰ درصد قلوه گاه گوساله، ۳۰ درصد قلوه گاه گوسفندی
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، ادویه جات، روغن، نمک: ۵%
_ *
۲۰ چرخکرده لوله کبابی گوساله طعم دار ۵۵۱۰۲۰ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه و سردست گوساله با روکش روده با ظاهر لوله ای شکل.
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، روغن، نمک: ۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۲۱ چرخکرده لوله کبابی گوساله و گوسفند طعم دار ۵۵۱۰۲۱ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه گوسفندی و سردست گوساله با روکش روده با ظاهر لوله ای شکل.
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، روغن، نمک: ۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
*
۲۲ چرخکرده لوله ای لبنانی ۵۵۱۰۲۲ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه و سردست گوساله با روکش روده با ظاهر لوله ای شکل.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، پودر پیاز، کنجد، روغن، نمک: ۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۲۳ چرخکرده لوله ای مکزیکی ۵۵۱۰۲۳ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه و سردست گوساله با روکش روده با ظاهر لوله ای شکل.
افزودنی و درصد افزودنی: ادویه جات، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک: ۵%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
۲۴ کباب کوبیده با سیخ ۵۵۱۰۲۴ نوع برش: ۶۰ درصد قلوه گاه گوساله، ۴۰ درصد قلوه گاه گوسفندی
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، ادویه جات، نمک: ۱۰%-۸%
در هر کیلوگرم
۸ الی ۹ قطعه
*
۲۵ چرخکرده همبرگر گوساله ۵۵۱۰۲۵ نوع برش: چرخکرده قلوه گاه و سردست گوساله با ظاهر ورقه ای شکل. _
۲۶ چرخکرده رول گوساله ۵۵۱۰۲۶ نحوه برش:شامل گوشت چرخکرده قلوگاه ،گردن و سردست گوساله که کاملاً چربی گیری شده است وحتماٌ باید دو بار چرخ شود توسط دستگاه های تمام اتوماتیک و ماده اولیه بصورت  تازه میباشد. شکل عرضه:تازه تعداد قطعات   :۱  رول         (اوزان محصول:۲۵۰- ۵۰۰- ۱۰۰۰گرمی)
۲۷ چرخکرده رول گوساله
(منجمد از منجمد)
۵۵۱۰۲۷ نحوه برش:شامل گوشت چرخکرده قلوگاه ،گردن و سردست گوساله که کاملاً چربی گیری شده است وحتماٌ باید دو بار چرخ شود توسط دستگاه های تمام اتوماتیک و ماده اولیه بصورت  منجمد میباشد
.شکل عرضه:منجمد
تعداد قطعات   :۱  رول         (اوزان محصول:۲۵۰- ۵۰۰- ۱۰۰۰گرمی)
۲۸ چرخکرده رول مخلوط گوساله و گوسفند ۵۵۱۰۲۸ نحوه برش:شامل گوشت چرخکرده قلوگاه ،گردن و سردست گوساله و گوسفندکه کاملاً چربی گیری شده است وحتماٌ باید دو بار چرخ شود توسط دستگاه های تمام اتوماتیک و ماده اولیه بصورت تازه میباشد. گوشت گوساله۹۲%و گوشت گوسفند ۸%
شکل عرضه: تازه
تعداد قطعات   :۱  رول         (اوزان محصول:۲۵۰- ۵۰۰- ۱۰۰۰گرمی) *
ملاحظات:
۱ – حداکثر میزان افزودنی ها ۴-۶ درصد می باشد.
۲- مواردی که با علامت ( * ) مشخص شده است .فقط با درخواست وسفارش مشتری (نهادها وارگان ها )  می باشد .
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات
۱ زبان گوساله ۴۰۱۰۰۱ نوع برش: زبان کامل گوساله بدون برش- جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر زبان استفاده شود. _
۲ مغز تکی گوساله ۴۰۱۰۰۲ نوع برش: مغز کامل گوساله بدون برش _
۳ جگر و دل و قلوه گوسفندی ممتاز ۴۰۱۰۰۳ نوع برش: دل و قلوه و جگر گوسفندی-  دل و جگر و قلوه گوسفندی به خوبی پاکسازی می شوند و بخش های مشکل دار حذف می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات جگر استفاده می شود. _
۴ مغز گوسفندی ۴۰۱۰۰۴ نوع برش: مغز کامل گوسفند _
۵ زبان گوسفندی ۴۰۱۰۰۵ نوع برش: زبان گوسفندی-حلقوم و ضایعات چربی به خوبی پاک می گردد. _
۶ دل و قلوه گوسفندی ممتاز ۴۰۱۰۰۶ نوع برش: دل و قلو- دل و قلوه گوسفندی به خوبی پاکسازی می شوند و بخش های مشکل دار حذف می گردد. پرده قلوه از آن جدا می شود و قلوه ها برش عرضی می خورند. _
۷ کله پاچه گوسفندی کامل ۴۰۱۰۰۷ نوع برش: یک دست کامل کله و چهار عدد پاچه پاک شده _
۸ سیراب و شیردان گوسفندی ۴۰۱۰۰۸ نوع برش: یک دست کامل سیرابی و شیردان پاک شده _
۹ نیم دست کله پاچه گوسفندی ۴۰۱۰۰۹ نوع برش: یک زبان، یک مغز کامل، دو پاچه و نصف کله _
۱۰ نیم کله گوسفندی ۴۰۱۰۱۰ نوع برش: دو نصف کله گوسفندی بدون مغز و زبان _
۱۱ پاچه گوساله ۴۰۱۰۱۱ نوع برش: سه تکه برش خورده از یک پاچه گوساله کامل _
۱۲ سیراب و شیردان گوساله ۴۰۱۰۱۲ نوع برش: سیرابی و شیردان _
۱۳ پاچه گوسفندی ۴۰۱۰۱۳ نوع برش : پاچه گوسفندی _
۱۴ دنبه گوسفندی پاک شده ۴۰۱۰۱۴ نوع برش: دنبه گوسفندی _
۱۵ گوشت صورت گاو
(مصرف صنعتی)
۴۰۱۰۱۵ نوع برش: کلیه عضلات صورت گاو از استخوان جدا شده است و به طور کامل پاک سازی می شود. کلیه غدد لنفی و غدد بزاقی و ضایعات نیز جداسازی می شود. فقط جهت مصرف صنعتی
۱۶ چربی بدن گاو
(مصرف صنعتی)
۴۰۱۰۱۶ نوع برش: چربی از کلیه نقاط بدن گاو جمع آوری می شود و به طور کامل پاکسازی و بسته بندی می شود. فقط جهت مصرف صنعتی
۱۷ جگر گوساله ۴۰۱۰۱۷ نوع برش: جگر کامل گوساله یا قطعه بندی منظم بدون ضایعه و عارضه قابل مشاهده.
۱۸ قلوه گوساله ۴۰۱۰۱۸ نوع برش: قلوه کامل گوساله بدون ضایعه و عارضه قابل مشاهده.
۱۹ کوهان گوساله ۴۰۱۰۱۹ نوع برش: کوهان گوساله نژاد کوهان دار بدون ضایعه و عارضه قابل مشاهده.
۲۰ دل گوساله ۴۰۱۰۲۰ نوع برش: دل کامل گوساله یا قطعه بندی منظم بدون ضایعه و عارضه قابل مشاهده.
۲۱ کله کامل گوسفندی
(بدون مغز)
۴۰۱۰۲۱ نوع برش: یک کله کامل پاک شده گوسفند (بدون مغز )
۲۲ جگر گوسفندی ۴۰۱۰۲۲ نوع برش: جگر کامل گوسفند ی بدون ضایعه و عارضه قابل مشاهده.
۲۳ سیراب گوسفندی ۴۰۱۰۲۳ نوع برش: یک دست سیرابی کامل و پاک شده گوسفند
۲۴ سیراب گوساله ۴۰۱۰۲۴ نوع برش: یک دست سیرابی کامل و پاک شده گوساله
۲۵ دل وقلوه گوساله ۴۰۱۰۲۵ نوع برش: دل و قلوه – دل و قلوه گوساله به خوبی پاکسازی می شوند و بخش های مشکل دار حذف می گردد. پرده قلوه از آن جدا می شود و قلوه ها برش عرضی می خورند.
۲۶ جگر و دل و قلوه گوسفندی
( به همراه جگر سفید)
۴۰۱۰۲۶ نوع برش: دل و قلوه و جگر گوسفندی به همراه جگر سفید    دل و جگر و قلوه گوسفندی به خوبی پاکسازی می شوند و بخش های مشکل دار حذف می گردد. جهت پاره سنگ از قطعات جگر سیاه استفاده می شود.
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات
۱ بازو شترمرغ ۳۵۱۰۰۱ نوع برش: از اتصال بازو و مهره های پشت تا اتصال بال، فاقد خونمردگی قابل رویت است و کاملاٌ تمیز شده است. جهت پاره سنگ کسری از قطعات بازو استفاده می شود.
۲ بال شترمرغ ۳۵۱۰۰۲ نوع برش: بال- شامل زند زیرین و زند زبرین، فاقد نوک بال، پر و خونمردگی قابل رویت است. جهت پاره سنگ کسری از وسط دو تکه می شود.
۳ چرخکرده شترمرغ ۳۵۱۰۰۳ نوع برش: تهیه شده از قطعات گوشت شترمرغ
۴ خورشتی شترمرغ ۳۵۱۰۰۴ نوع برش: گوشت ران شتر مرغ- فاقد استخوان و چربی گیری شده است. جهت پاره سنگ از ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۶ الی ۱۵ قطعه
۵ ران شترمرغ ۳۵۱۰۰۵ نوع برش: شامل بخش بالایی ران شتر مرغ از مفصل خاصره تا مچ پا که فاقد استخوان، پوست و چربی می باشد. جهت پاره سنگ از ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی ۴ قطعه
۶ سینه شترمرغ ۳۵۱۰۰۶ نوع برش: عضله سینه شتر مرغ بدون استخوان و بدون بازو، جهت پاره سنگ از قسمت زیرین سینه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی ۴ قطعه
۷ فیله شترمرغ ۳۵۱۰۰۷ نوع برش: عضله نواری شکل زیر عضله سینه شتر مرغ از ابتدای استخوان سینه تا انتهای استخوان غرابی و از زیر به عضله سینه متصل است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی ۴ قطعه
۸ گردن شترمرغ ۳۵۱۰۰۸ نوع برش: گردن شتر مرغ پاکسازی شده بدون پوست- از اتصال محور اطلس تا اتصال گردن با استخوان غرابی. جهت پاره سنگ از قسمت های انتهای گردن استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی ۴ قطعه
۹ مغز ران شترمرغ ۳۵۱۰۰۹ نوع برش: بخش بالایی ران شتر مرغ از مفصل خاصره تا کشکک و فاقد پوست و خونمردگی قابل رویت است. در هر کیلوگرم
۱ الی ۴ قطعه
۱۰ چرخکرده همبرگر شترمرغ ۳۵۱۰۱۰ نوع برش: گوشت شترمرغ چرخکرده ۹۵%
افزودنی و درصد افزودنی: پیاز، نمک، سبزیجات معطر: ۵%
_
۱۱ ماهیچه شترمرغ ۳۵۱۰۱۱ نوع برش: شترمرغ در ناحیه ران و کمر دارای ۱۷ نوع ماهیچه می باشد که به لحاظ ساختاری متفاوت بوده و جهت استیک، خورشتی، کبابی و بیف مورد استفاده قرار می گیرد. در هرکیلوگرم
یک الی دو قطعه
۱۲ سنگدان شترمرغ ۳۵۱۰۱۲ نوع برش: سنگدان کامل شترمرغ. _
۱۳ دل و جگر شتر مرغ ۳۵۱۰۱۳ نوع برش: دل و جگر شتر مرغ قطعه بندی منظم شده بدون ضایعات و ضمائم. _
۱۴ دمبالیچه شترمرغ ۳۵۱۰۱۴ نوع برش: برش مهره ۱۲ تا ۱۸ شترمرغ. _
۱۵ استیک شترمرغ ۳۵۱۰۱۵ نوع برش: برش فیله پروازی به ابعاد حدود ۱۵ سانتی متر در ۱۰ سانتی متر و ضخامت ۳ سانتی متر. در هرکیلوگرم
دو الی چهار قطعه
۱۶ قلم پای شترمرغ ۳۵۱۰۱۶ نوع برش: برش استخوان درشت نی محل اتصال لگن تا زانو که حاوی مغز استخوان می باشد.
۱۷ گوشت شتر مرغ طعم دار ۳۵۱۰۱۷ نوع برش: بخش بالایی ران شتر مرغ از مفصل خاصره تا کشکگ ، فاقد پوست و خون مردگی قابل روئیت تر ، جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود ( افزودنی ها و درصد آن ها : نمک-فلفل-پیاز حداکثر ۱۲ درصد) ۱ الی ۳ در هر کیلوگرم
۱۸ لاشه شتر مرغ ۳۵۱۰۱۸ لاشه کامل شتر مرغ بدون محتویات شکمی همراه با گردن-دارای دو بال دارای دو بال بدون تیز بال ها و برش بال ها- برش گردن در قسمت مهره Axis می باشد لاشه بدون پر و بدون پوست می باشد
۱۹ فیله شمالی شترمرغ ۳۵۱۰۱۹ نوع برش: بخش بالای ران شتر مرغ از مفصل خاصره تا کشکگ ، فاقد پوست و خونمردگی قابل روئیت ، جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود ( افزودنی و درصد آن ها: ماست ، سس مایونز–پیاز –آویشن-سیر یا موسیر- جعفری – ریحان -روغن زیتون–نعنا ادویه جات حداکثر ۱۲ درصد ) ۱ الی ۳ در هر کیلوگرم
۲۰ فیله مخصوص شترمرغ ۳۵۱۰۲۰ نوع برش: بخش بالایی ران شترمرغ از مفصل خاصره تا کشکگ فاقد پوست و خونمردگی قابل روئیت جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود ( افزودنی ها: سس مایونز-روغن زیتون- آبلیمو-فلفل قرمز تند نمایشی-پنیر  خامه ای-سیر-پیاز-سرکه بالزامیک-سس ورچستر شایر-پودر لیمو ادویه جات حداکثر ۱۲%) ۱ الی ۳ در هر کیلوگرم
۲۱ فیله لاری شترمرغ ۳۵۱۰۲۱ بخش بالای ران شترمرغ از مفصل خاصره تا کشکگ فاقد پوست و خونمردگی قابل روئیت جهت پارهسنگ از قطعات ران استفاده می شود .( افزودنی ها و درصد آن: ماست ترش- پیاز-فلفل سفید- آبلیمو-ادویه جات حداکثر ۱۲%) ۱ الی ۳ در هر کیلوگرم
۲۲ فیله ترش شترمرغ ۳۵۱۰۲۲ نوع برش: بخش بالایی ران شتر مرغ از مفصل خاصره تا کشکگ و فاقد پوست و خونمردگی قابل روئیت جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود. ( افزودنی و درصد آن: رب انار- فلفل قرمز– آبلیمو- پیاز-سیر-گردو ریز شده-ادویه جات حداکثر ۱۲%) ۱ الی ۳ در هر کیلوگرم
۲۳ فیله دودی شتر مرغ ۳۵۱۰۲۳ نوع برش: بخش بالایی ران شتر مرغ از مفصل خاصره تا کشکگ و فاقد پوست و خونمردگی قابل روئیت جهت پاره سنگ از قطعات ران استفاده می شود . ( افزودنی ها و درصد آن : سس کچاب-سس خردل-جعفری-فلفل سیاه-دود-لیمو-پیاز-ادویه جات حداکثر۱۲ درصد) ۱ الی ۳ در هر کیلوگرم
۲۴ کباب کوبیده شترمرغ ۳۵۱۰۲۴ ۸% پیاز -۱% ادویه جات-۱% نمک-۱۰%قلوگاه گوسفندی- ۸۰%گوشت شترمرغ  ۱۰عدد در هر کیلو گرم
توضیح اینکه به دلیل مشابه بودن شماره ( ۲۵) با محصولات مرغ مادر گوشتی شماره گوشت شترمرغ به ۳۵ تغییر یافت
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات
۱ چربی شتر ۴۱۱۰۰۱ نوع برش: چربی های بافت های ران شتر، سر دست، گردن و قلوه گاه که فاقد رگ، پوست، غضروف و خونمردگی می باشد.
۲ چرخکرده شتر ۴۱۱۰۰۲ نوع برش: تهیه شده از قلوه گاه، گردن و سر دست شتر
۳ چرخکرده گوساله و شتر ۴۱۱۰۰۳ نوع برش: شامل قلوه گاه، گردن و سردست شتر و گوساله. ۸۰% گوساله، ۲۰% شتر
۴ خرده گوشت شتر ۴۱۱۰۰۴ نوع برش: مخلوط قطعات گوشت و ماهیچه های شتر *
۵ خورشتی شتر ۴۱۱۰۰۵ نوع برش: ران و مغز کف دست شتر- ماهیچه ران که تمامی استخوان های ران، غضروف ها، دژپیه ها، رگ ها و پی های اصلی دیده شدنی به طور کامل از آن جدا گردیده است. مغز کف دست فاقد استخوان و بافت پیوندی است. در هر کیلوگرم
۴ الی ۱۲ قطعه
۶ دنده شتر ۴۱۱۰۰۶ نوع برش: دنده ها و ماهیچه های حد فاصل ران و سر دست شتر (بدون جداسازی دنده ها) جهت پاره سنگ از قطعات دنده استفاده می شود. در هر کیلوگرم
یک قطعه کوچکتر الی یک قطعه بزرگتر
۷ راسته شتر ۴۱۱۰۰۷ نوع برش: راسته شتر از ماهیچه هایی که سطح بالایی و زواید عرضی مهره های پشت را در برگرفته اند که می بایست فاقد خرده گوشت و چربی باشد. جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود. در هر کیلوگرم
یک قطعه بزرگ و یک قطعه کوچکتر
۸ ران شتر ۴۱۱۰۰۸ نوع برش: قطعات ران شتر شامل بند ران، مغز ران، کعب ران. تمامی استخوان های ران، غضروف، دژپیه ها، رگ ها و پی های اصلی قابل رویت از آن جدا گردیده است. در هر کیلوگرم
۲ قطعه بزرگ برش خورده و ۲ قطعه کوچکتر برای زیرکار
۹ سر دست شتر ۴۱۱۰۰۹ نوع برش: قطعات شامل عضلات سر دست که استخوان پارویی شتر و بافت های پیوندی و چربی آن گرفته شده است. در هر کیلوگرم
۲ قطعه بزرگ برش خورده و ۲ قطعه کوچکتر برای زیرکار
۱۰ فیله شتر ۴۱۱۰۱۰ نوع برش: فیله کامل شتر- ماهیچه سطح زیرین مهره های کمر تا سطح پایینی استخوان لگن، فاقد چربی و ضایعات است. جهت پاره سنگ از قطعات فیله استفاده می شود. در هر کیلوگرم
یک قطعه بزرگ و یک قطعه کوچکتر
۱۱ قلم ران شتر ۴۱۱۰۱۱ نوع برش: استخوان ران شتر که از وسط برش می خورد و جهت پاره سنگ از قطعات کوچکتر استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۴ الی ۸ قطعه
۱۲ قلوه گاه شتر ۴۱۱۰۱۲ نوع برش: قلوه گاه کامل شتر- ماهیچه حد فاصل ران و سر دست (با جداسازی دنده ها). جهت پاره سنگ از قطعات قلوه گاه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
یک قطعه کوچکتر الی یک قطعه بزرگتر
۱۳ کوهان شتر ۴۱۱۰۱۳ نوع برش: بافت چربی شکل سطح بالایی مهره های کمر شتر.
۱۴ گردن شتر ۴۱۱۰۱۴ نوع برش: گردن کاملاً چربی گیری شده شتر که فاقد غضروف و پی های اضافه می باشد که به قطعات کوچکتر تقسیم شده است. جهت پاره سنگ از گردن استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۲ قطعه بزرگ برش خورده و ۲ قطعه کوچکتر برای زیرکار
۱۵ مخلوط ران و دست شتر ۴۱۱۰۱۵ نوع برش: قطعات مخلوط سر دست و ران شتر تمامی ماهیچه ها و بافت های پیوندی ران و دست که استخوان های ران، شانه، بازو، رگ ها و پی های مربوطه از آن جدا گردیده است. در هر کیلوگرم
۲ قطعه بزرگ برش خورده و ۲ قطعه کوچکتر برای زیرکار
۱۶ گوشت مخلوط شتر ۴۱۱۰۱۶ نوع برش: قطعات مخلوط سر دست و گردن شتر می باشد که تمامی ماهیچه ها و بافت های پیوندی دست که استخوان های شانه، بازو، رگ ها و پی های مربوطه از آن جدا گردیده است. در هر کیلوگرم
۲ قطعه بزرگ برش خورده و ۲ قطعه کوچکتر برای زیرکار
ملاحظات:
۱- خرده گوشت فقط جهت مصارف صنعتی می باشد . *
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات
۱ جگر مرغ ۷۵۱۰۰۱ نوع برش : جگر کامل مرغ کاملا سالم وبدون خونمردگی ولکه و بدون ضایعات قابل رویت _
۲ دل مرغ ۷۵۱۰۰۲ نوع برش : دل مرغ کاملا سالم وبدون خونمردگی ولکه و بدون ضایعات قابل رویت _
۳ پای مرغ ۷۵۱۰۰۳ نوع برش : پای مرغ کاملا سالم وبدون خونمردگی ولکه و بدون ضایعات قابل رویت وناخن گرفته _
۴ سنگدان ۷۵۱۰۰۴ نوع برش : سنگدان کامل مرغ کاملا سالم وبدون خونمردگی ولکه و بدون ضایعات قابل رویت _
ردیف نام محصول     کد محصول آنالیز محصول ، نحوه برش، تعداد قطعات و نام ودر صدمواد افزودنی تعداد قطعات
۱ ماهی کامل ۱۸۱۰۰۱ ماهی کامل بدون هیچ تغییری صرفا” شستشو شده وبه صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۲ ماهی شکم خالی ۱۸۱۰۰۲ شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ،  شستشو  ، وبه صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد
۳ ماهی شکم خالی بدون آبشش ۱۸۱۰۰۳ شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده، آبشش ها به طور کامل جدا شده ،   شستشو وبه صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۴ ماهی بدون سر ،شکم خالی ، همراه با پولک وباله ۱۸۱۰۰۴ سر ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ، شستشو وبه صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۵ ماهی بدون سرو دم  ،شکم خالی ، همراه با پولک وباله ۱۸۱۰۰۵   سر و دم  ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده  ، شستشو وبه صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۶ ماهی تمپاک با پولک ۱۸۱۰۰۶   سر ، دم و باله های ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده  شده  ، شستشو وبه صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۷ ماهی پاک شده ۱۸۱۰۰۷   سر ، دم ، باله ها  و پولک  ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ،   شستشو و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد
۸ قطعه ماهی (ماهی قطعه بندی ) با پوست و پولک ۱۸۱۰۰۸   سر و دم  ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ،  شستشو ، قطعه بندی  وبه صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۹ قطعه ماهی (ماهی قطعه بندی ) بدون پوست و پولک ۱۸۱۰۰۹   سر و دم  ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ، پوست وپولک آن گرفته شده ، شستشو ، قطعه بندی و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۱۰ قطعه ماهی (ماهی قطعه بندی ) با پوست و  بدون پولک ۱۸۱۰۱۰ سر و دم  ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ، پولک آن گرفته شده ،   شستشو ، قطعه بندی و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد
۱۱ استیک ماهی با پوست ۱۸۱۰۱۱   سر و دم  ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ، برش های حلقه ای (برش های عرضی ) خورده ،  شستشو و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۱۲ استیک ماهی بدون پوست ۱۸۱۰۱۲   سر  ، دم ، باله ها وپوست  ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ، برش های حلقه ای (برش های عرضی ) خورده ،  شستشوو به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۱۳ ماهی کبابی با استخوان ۱۸۱۰۱۳   سر  ، دم ، باله ها وپوست  ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ، شستشو ،  قطعه بندی کبابی شده   ( ترجیحا” مکعب  مستطیل  شکل ) ، و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۱۴ فیله ماهی کباب بدون استخوان وپوست ۱۸۱۰۱۴   سر  ، دم ، باله ها ، پوست و استخوان های ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ،  شستشو ،  قطعه بندی کبابی شده   ( ترجیحا” مکعب  مستطیل  شکل ) ، و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۱۵ فیله ماهی با پوست ۱۸۱۰۱۵   سر  ، دم ، باله ها  ، و استخوان های ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ،  شستشو ،  قطعه بندی ، و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد
۱۶ فیله ماهی ۱۸۱۰۱۶ سر  ، دم ، باله ها  ،  پوست  و استخوان های ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ،  شستشو ،  قطعه بندی ، و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۱۷ فیله ماهی بدون تیغ ۱۸۱۰۱۷ سر  ، دم ، باله ها  ، پوست  و استخوان های ماهی وتیغ (استخوان های ریز میان بافتی ) به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ،  شستشو ،  قطعه بندی ، و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۱۸ خمیر ماهی ۱۸۱۰۱۸ گوشت ماهی ( استخوان های ماهی به طور کامل جداشده ) به صورت خمیر و به شکل بلوک بسته بندی وبه صورت منجمد عرضه میگردد .
۱۹ خمیرسوریمی ماهی ۱۸۱۰۱۹ خمیر ماهی  پس از چندمرحله چربی گیری وآ بگیری به شکل بلوک بسته بندی وبه صورت منجمد عرضه میگردد .
۲۰ فیله سوخاری ماهی ۱۸۱۰۲۰ فیله ماهی پس از قطعه بندی ، سوخاری شده و بسته بندی شده و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد . . مواد افزودنی (  آرد سوخاری ، پودر سوخاری )  ۳۰ تا۴۰% وزن هر بسته
۲۱ ماهی برگر ۱۸۱۰۲۱ قطعات ریز ماهی ، خمیر ، سوریمی ماهی پس از  شکل گیری  ( اشکال مختلف )  بسته بندی و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۲۲ ماهی برگر سوخاری ۱۸۱۰۲۲ قطعات ریز ماهی ، خمیر ، سوریمی ماهی پس از  شکل گیری  ( اشکال مختلف ) بسته بندی و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد . مواد افزودنی (  آرد سوخاری ، پودر سوخاری )  ۳۰ تا۴۰ % وزن هر بسته
۲۳ کباب لقمه ماهی ۱۸۱۰۲۳ خمیر ماهی ،به شکل مکعب مستطیل ( به اندازه تقریبی  انگشت ) درآمده وسپس سوخاری شده  و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد . مواد افزودنی (  آرد سوخاری ، پودر سوخاری )  ۳۰ تا۴۰ % وزن  هر بسته
۲۴ ماهی انگشتی  (فیش فینگر ) ۱۸۱۰۲۴ قطعات ریز  ویا برش های کوچک ماهی (مکعب مستطیل وبه اندازه تقریبی انگشت ) سوخاری شده و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد . مواد افزودنی (  آرد سوخاری ، پودر سوخاری )  ۳۰ تا۴۰ % وزن  هر بسته
۲۵ میگوی با سر ۱۸۱۰۲۵ میگوی کامل پس از شستشو وآغشته شدن به مواد نگهدارنده مجاز ، سایز بندی شده  و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۲۶ میگوی بدون سر ۱۸۱۰۲۶ میگوی پس از  شستشو وجدا سازی سر ، سایز بندی شده وبا استفاده از گلیزینگ آب بسته بندی شده  و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۲۷ میگوی بدون پوست (PUD ) ۱۸۱۰۲۷ میگوی پس از  شستشو وجدا سازی سر ،پوست ودم  ، سایز بندی و بسته بندی شده  و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۲۸ میگوی بدون پوست ، رگ ودم دار  ( PDTO  یا PDT ) ۱۸۱۰۲۸ میگوی پس از  شستشو وجدا سازی سر ،پوست و رگ گیری شده ( روده گیری )   ، سایز بندی و بسته بندی شده  و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد. ( در این محصول دم میگو جدا نمی گردد )
۲۹ میگوی بدون پوست ، رگ ودم        ( PD ) ۱۸۱۰۲۹ میگوی پس از  شستشو وجدا سازی سر ،پوست  ، دم و رگ گیری شده ( روده گیری )  ، سایز بندی و بسته بندی شده  و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد.
۳۰ میگوی سوخاری ۱۸۱۰۳۰ میگوی پس از  شستشو وجدا سازی سر ،پوست  ، دم و رگ گیری شده ( روده گیری )  ، سایز بندی و بسته بندی شده  و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد.
۳۱ میگوی سوخاری  دم دار ۱۸۱۰۳۱ میگوی پس از  شستشو وجدا سازی سر ،پوست  ، دم و رگ گیری شده  ( روده گیری )  ، سوخاری شده و سپس بسته بندی و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد. .  مواد افزودنی (  آرد سوخاری ، پودر سوخاری )  ۳۰ تا۴۰ % وزن  هر بسته
۳۲ میگوی برگر سوخاری ۱۸۱۰۳۲ قطعات ریز میگو بدون پوست  چرخ شده  ( خمیر میگو )  ویا قطعات ریز میگوی بدون پوست و رگ (روده گیری شده )  سوخاری شده ، سپس بسته بندی و به صورت  تازه ویا منجمد عرضه میگردد. مواد افزودنی (  آرد سوخاری ، پودر سوخاری )  ۳۰ تا۴۰ % وزن  هر بسته
۳۳ میگو با سر بلانچ (رنگ زدایی شده ) ۱۸۱۰۳۳ میگو ی باسر پس از شستشو و سورت بندی وعبور  سریع از آب جوش یا بخار آب ( بدون هیچ تغییری در کیفیت بافت میگو) وپس از تغییررنگ (رنگ زدایی )  وبلا فاصله سرد شده (با جریان آب سرد یا هوای سرد ) به صورت تازه یا منجمد عرضه میگردد .
۳۴ خاویار بلوگا (پرورشی)
نوع  A
۱۸۱۰۳۴ تخمک های عمل آوری شده ماهی خاویاری (فیل ماهی   Huso huso   ) می باشد .دانه ها به رنگ خاکستری روشن تا تیره می باشند . دانه ها سالم ، سفت وفاقد شکستگی وچسبندگی می باشند . قطر دانه ها بین ۳.۴ تا ۳.۸ میلیمتر می باشد .
تعداد در هرگرم آن ۴۵ تا ۵۵ عدد می باشد .
۳۵ خاویار بلوگا (پرورشی)
نوع  B
۱۸۱۰۳۵ تخمک های عمل آوری شده ماهی خاویاری (فیل ماهی   Huso huso   ) می باشد .دانه ها به رنگ خاکستری روشن تا تیره می باشند . دانه ها سالم ، سفت  ، فاقد شکستگی وچسبندگی کمی دارند . قطر دانه ها زیر ۳.۴ میلیمتر می باشد .
تعداد در هرگرم آن ۵۵ تا ۶۵ عدد می باشد .
۳۶ خاویار آسترا (پرورشی) ۱۸۱۰۳۶ تخمک های عمل آوری شده ماهی خاویاری (تاس ماهی ایرانی   Acipenser persicus ) می باشد .دانه ها به رنگ زیتونی روشن تا قهوه ای می باشند وسایز دانه ها متوسط است  .
۳۷ خاویار سوروگا (پرورشی) ۱۸۱۰۳۷ تخمک های عمل آوری شده ماهی خاویاری (ازون برون  Acipenser stellatus  ) می باشد .دانه ها به رنگ خاکستری روشن تا تیره می باشند . وسایز دانه ها  ریز می باشد .
۳۸ خاویار بری (پرورشی) ۱۸۱۰۳۸ تخمک های عمل آوری شده ماهی خاویاری (تاس ماهی سیبری    Acipenser baerii    ) می باشد .دانه ها به رنگ خاکستری تا سیاه می باشند . سایز دانه ها ریز می باشد .
۳۹ تخم ماهی قزل آلا ۱۸۱۰۳۹ تخمک های عمل آوری شده ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss  ) می باشد .دانه ها به رنگ زرد تا نارنجی می باشند . سایز دانه ها  درشت می باشد .
۴۰ خاویار فشرده (پرورشی ) ۱۸۱۰۴۰ تخمک های له وفشرده شده انواع ماهیان خاویاری ((بلوگا، آسترا ، سوروگا ) که به صورت خمیر الاستیک با قابلیت برش می باشد که رنگی نسبتا” تیره دارد .
۴۱ میگوی بدون پوست وسر دم دار
(  PDT ) بلانچ(رنگ زدایی شده )
۱۸۱۰۴۱ میگوی با سر و دم پس از بلانچ شدن * پاک سازی شده (پوست وسر میگو جدا اما دم باقی می ماند ) وبه صورت تازه ومنجمد عرضه میگردد.
۴۲ میگوی بدون سر
بلانچ(رنگ زدایی شده )
۱۸۱۰۴۲ میگوی با سر و دم پس از بلانچ شدن * سرآن جدا شده وبه صورت تازه ومنجمد عرضه میگردد.
۴۳ میگوی بدون پوست ،رگ ودم
(  PD ) بلانچ(رنگ زدایی شده )
۱۸۱۰۴۳ میگوی با سر و دم پس از بلانچ شدن * کاملا”پاک سازی شده (پوست ، سر ،دم و رگ میگو جدا می شود  ) وبه صورت تازه ومنجمد عرضه میگردد.
۴۴ میگوی بدون پوست (PUD )
بلانچ(رنگ زدایی شده )
۱۸۱۰۴۴ میگوی با سر و دم پس از بلانچ شدن * پاک سازی شده (پوست ، سر ،دم و رگ میگو جدا می شود ) وبه صورت تازه ومنجمد عرضه میگردد.
۴۵ میگوی چرخکرده ۱۸۱۰۴۵ میگوی پس از  شستشو وجدا سازی سر ،پوست و رگ گیری شده ( روده گیری )  شده مجددا” با آب تمیز شسته وجهت آبگیری به سینی های مشبک منتقل می گردد . پس از خذف رطوبت لازم میگوها با دستگاه کاملا” چرخ می گردند وسپس به صورت منجمد عرضه میگردند .
۴۶ فیله ماهی با ادویه آکروپلیس ۱۸۱۰۴۶ فیله انواع ماهیان حلال گوشت ( ۹۰% ) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد
افزودنی ودرصد افزودنی :زرد چوبه ،فلفل سیاه، نمک و روغن و ریحان ( ۱۰%)
۴۷ فیله ماهی با ادویه باربکیو ۱۸۱۰۴۷ فیله انواع ماهیان حلال گوشت ( ۹۰% ) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی :فلفل سیاه، سرکه بالزامیک، پاپریکا و نمک و روغن ( ۱۰%)
۴۸ فیله ماهی با ادویه تَندوری ۱۸۱۰۴۸ فیله انواع ماهیان حلال گوشت ( ۹۰% )  با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : زرد چوبه، زیره،فلفل سیاه و نمک و روغن ( ۱۰%)
۴۹ فیله ماهی با ادویه چوراسکو ۱۸۱۰۴۹ فیله انواع ماهیان حلال گوشت ( ۹۰% ) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : فلفل سیاه و  قرمز، تخم گشنیز، سبزیجات معطر و نمک و روغن ( ۱۰%)
۵۰ فیله ماهی با ادویه سامر گریل ۱۸۱۰۵۰ فیله انواع ماهیان حلال گوشت ( ۹۰% ) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : فلفل دلمه ای، زرد چوبه ، پاپریکا و نمک و روغن ( ۱۰%)
۵۱ فیله ماهی با ادویه سیر و سبزی ۱۸۱۰۵۱ فیله انواع ماهیان حلال گوشت ( ۹۰% ) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : سیر، جعفری، فلفل سیاه و قرمز و نمک و روغن ( ۱۰%)
۵۲ فیله ماهی با ادویه مکزیکی ۱۸۱۰۵۲ فیله انواع ماهیان حلال گوشت ( ۹۰% ) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : فلفل سیاه، زیره، پاپریکا و نمک و روغن ( ۱۰%)
۵۳ فیله ماهی با  ادویه ویمبر ۱۸۱۰۵۳ فیله انواع ماهیان حلال گوشت ( ۹۰% ) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : فلفل سیاه، پاپریکا، سیر، پیاز و نمک و روغن ( ۱۰%)
۵۴ فیله ماهی با ادویه فرنچ گریل ۱۸۱۰۵۴ فیله انواع ماهیان حلال گوشت ( ۹۰% )با مواد افزودنی مخلوط  و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : پاپریکا، رزماری، فلفل سیاه و نمک و روغن ( ۱۰%)
۵۵ میگوی PD با ادویه آکروپلیس ۱۸۱۰۵۵ میگوی PD (میگوی بدون پوست ، رگ ودم )(۹۰%)  با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : زرد چوبه فلفل سیاه، نمک و روغن و ریحان ( ۱۰%)
۵۶ میگوی PD با ادویه باربکیو ۱۸۱۰۵۶ میگوی PD (میگوی بدون پوست ، رگ ودم )(۹۰%) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد
افزودنی ودرصد افزودنی : فلفل سیاه، سرکه بالزامیک، پاپریکا و نمک و روغن ( ۱۰%)
۵۷ میگوی PD با ادویه تَندوری ۱۸۱۰۵۷ میگوی PD (میگوی بدون پوست ، رگ ودم )(۹۰%) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی :زرد چوبه، زیره،فلفل سیاه ، نمک و روغن ( ۱۰%)
۵۸ میگوی PD با ادویه چوراسکو ۱۸۱۰۵۸ میگوی PD (میگوی بدون پوست ، رگ ودم )(۹۰%) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : فلفل سیاه و  قرمز، تخم گشنیز، سبزیجات معطر و نمک و روغن ( ۱۰%)
۵۹ میگوی PD با ادویه سامر گریل ۱۸۱۰۵۹ میگوی PD (میگوی بدون پوست ، رگ ودم )(۹۰%) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : فلفل دلمه ای، زرد چوبه ، پاپریکا و نمک و روغن ( ۱۰%)
۶۰ میگوی PD با ادویه سیر و سبزی ۱۸۱۰۶۰ میگوی PD (میگوی بدون پوست ، رگ ودم )(۹۰%) با مواد افزودنی  مخلوط و به صورت تازه  ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : سیر، جعفری، فلفل سیاه و قرمز ، نمک و روغن ( ۱۰%)
۶۱ میگوی PD با ادویه مکزیکی ۱۸۱۰۶۱ میگوی PD (میگوی بدون پوست ، رگ ودم )(۹۰%) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : فلفل سیاه، زیره، پاپریکا ، نمک و روغن ( ۱۰%)
۶۲ میگوی PD با  ادویه ویمبر ۱۸۱۰۶۲ میگوی PD (میگوی بدون پوست ، رگ ودم )(۹۰%) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : فلفل سیاه، پاپریکا، سیر، پیاز ، نمک و روغن ( ۱۰%)
۶۳ میگوی PD با ادویه فرنچ گریل ۱۸۱۰۶۳ میگوی PD (میگوی بدون پوست ، رگ ودم )(۹۰%) با مواد افزودنی مخلوط و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه میگردد .
افزودنی ودرصد افزودنی : پاپریکا، رزماری، فلفل سیاه ، نمک و روغن ( ۱۰%)
۶۴ ناگت ماهی ۵۵ % گوشت ۱۸۱۰۶۴ فیله تازه ماهیان حلال گوشت ( ۵۵% ) پس ازچرخ  شدن با مواد افزودنی مخلوط و  بعد از شکل دهی به شکل های مختلف به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : پیاز ،سیر،آرد سوخاری وادویه جات (۴۵ %)
۶۵ ماهی شکم پر ۱۸۱۰۶۵ انواع ماهیان تازه حلال گوشت را پس از خارج نمودن امعاء و احشا داخلی و شستشوی کامل، داخل شکم آن با مواد افزودنی پرگردیده و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی :سبزیجات معطر، ادویه جات، فلفل دلمه، پیاز، سیرتمر هندی، رب انار، سرکه و        آبلیمو    ( ۱۰%)
۶۶ فیله ماهی دودی ۱۸۱۰۶۶ فیله انواع ماهیان حلال گوشت (۷۰ %) در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتی گراد را در سس مخصوص خوابانده و سپس با دستگاه دود دهی (دود طبیعی حاصل از چوب نازک درختان مختلف از جمله توسکا ) دودی شده و به صورت تازه در ظروف پلی اتیلن یا وکیوم بسته بندی می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی :نمک، رب گوجه فرنگی، پیاز ، جعفری، آبلیمو وسرکه (۳۰% )
۶۷ ماهی شکم خالی دودی ۱۸۱۰۶۷ شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده، آبشش ها به طور کامل جدا شده و بعد از شستشو (ماهی شکم خالی)  (۷۰%) در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتی گراد در سس مخصوص خوابانده شده وسپس با دستگاه دود دهی (دود طبیعی حاصل از چوب نازک درختان مختلف از جمله توسکا ) دودی شده و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پلی اتیلن یا وکیوم بسته بندی می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی :نمک، رب گوجه فرنگی، پیاز ، جعفری، آبلیمو وسرکه (۳۰% )
۶۸ میگوی بدون سر دودی ۱۸۱۰۶۸ میگوی پس از جدا سازی سر، همراه با پوست و دم ورگ بعد از شستشو (میگوی بدون سر) (۷۰ %) در دمای ۰ تا ۴ درجه سانتی گراد در سس مخصوصی  خوابانده شده وسپس با دستگاه دود دهی (دود طبیعی حاصل از چوب نازک درختان مختلف از جمله توسکا ) دودی شده و به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پلی اتیلن یا وکیوم بسته بندی می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی :نمک، رب گوجه فرنگی، پیاز ، جعفری، آبلیمو وسرکه (۳۰% )
۶۹ فیله ماهی با سس گارلیک باتر ۱۸۱۰۶۹ فیله تازه ماهیان حلال گوشت (۸۹ %) با مواد افزودنی مخلوط و سپس به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت یا سیل وکیوم عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی :سس گارلیک باتر (۱۱% )
۷۰ فیله ماهی با سس هات چیلی ۱۸۱۰۷۰ فیله تازه ماهیان حلال گوشت  (۸۹ %) با مواد افزودنی مخلوط و سپس به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت یا سیل وکیوم  عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی :سس هات چیلی (۱۱%)
۷۱ فیله ماهی با سس جالاپینو ۱۸۱۰۷۱ فیله تازه ماهیان حلال گوشت  (۸۹ %) با مواد افزودنی مخلوط و سپس به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت یا سیل وکیوم  عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : سس جالاپینو (۱۱%)
۷۲ فیله ماهی با سس ۴ فلفل ۱۸۱۰۷۲ فیله تازه ماهیان حلال گوشت  (۸۹ %) با مواد افزودنی مخلوط و سپس به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت یا سیل وکیوم  عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : سس ۴ فلفل (۱۱%)
۷۳ میگوی (PDT )
با سس گارلیک باتر
۱۸۱۰۷۳ میگوی PDT ( میگوی بدون پوست ، رگ و دم دار) (۸۹% ) با مواد افزودنی مخلوط و سپس به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت یا سیل وکیوم  عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : سس گارلیک باتر (۱۱%)
۷۴ میگوی (PDT )
با سس هات چیلی
۱۸۱۰۷۴ میگوی PDT ( میگوی بدون پوست ، رگ و دم دار) (۸۹% ) با مواد افزودنی مخلوط و سپس به صورت تازه  ویا منجمد در ظروف پپه یا پت یا سیل وکیوم  عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : سس هات چیلی (۱۱%)
۷۵ میگوی(PDT )
با سس جالاپینو
۱۸۱۰۷۵ میگوی PDT ( میگوی بدون پوست ، رگ و دم دار) (۸۹% ) با مواد افزودنی مخلوط و سپس به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت یا سیل وکیوم  عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : سس جالاپینو (۱۱%)
۷۶ میگوی (PDT )
با سس ۴ فلفل
۱۸۱۰۷۶ میگوی PDT ( میگوی بدون پوست ، رگ و دم دار) (۸۹% ) با مواد افزودنی مخلوط و سپس به صورت تازه ویا منجمد در ظروف پپه یا پت یا سیل وکیوم  عرضه می گردد.
افزودنی ودرصد افزودنی : سس ۴ فلفل (۱۱%)
۷۷ فیله ماهی با لیمو فلفلی ۱۸۱۰۷۷ فیله انواع ماهیان حلال گوشت ( ۹۰%) همراه با ادویه مذکور ( ۱۰ %)که متشکل ازآبلیمو ( ۳ %) فلفل سیاه(۳./ %) ، نمک(۱%) ، شکر (۲./%) ،سیر (۵./%) و نشاسته سیب زمینی (۵ %) می باشد، مخلوط و به صورت تازه و منجمد در ظروف اسکین پک،پلی اتیلن و کیسه ای (وکیوم )عرضه می گردد .
۷۸ فیله ماهی با ادویه ماسالا ۱۸۱۰۷۸ فیله انواع ماهیان حلال گوشت ( ۹۰%) همراه با ادویه مذکور ( ۸.۵ %)که متشکل ازفلفل سیاه( ۲ %) ، فلفل قرمز( ۱ %) ،هل (۲ % ) ،ادویه کاری (۳.۵ % ) ،نمک(۱%) ، شکر (۵./%) می باشد، مخلوط و به صورت تازه و منجمد در ظروف اسکین پک،پلی اتیلن و کیسه ای (وکیوم )عرضه می گردد .
۷۹ لابستر (شاه میگو) ۱۸۱۰۷۹ لابستر(labster ) یا شاه میگو(لانگوست  ، همار، کرکند ) از خانواده nephropidae  صید شده در خلیج فارس ودریای عمان که وزن هر ۲ تا ۵ عدد آن یک کیلوگرم می باشد .به صورت تازه ( بسته بندی یونولیت پوشیده از یخ ) ویا منجمد (در کارتن ) در اوزان ۲ تا ۱۲ کیلوگرم برای صادرات تولید میگردد. هرکیلوگرم (۲تا ۵ عدد)
۸۰ فیله ماهی زعفرانی ۱۸۱۰۸۰ فیله انواع ماهیان حلال گوشت (۹۰%) ،همراه با آب زعفران سرگل (۲./ %) ، عصاره پیاز (۳%) ، نمک (۱.۵%) ، روغن (۱.۴%) ، آبلیمو(۱.۶%) ، چاشنی های معطر خوراکی (۱.۶%) ، صمغ خوراکی (۲./%) ، رنگ طبیعی تورموریک (۵./%) مخلوط نموده وبه صورت تازه ومنجمد در ظروف اسکین پک ، پلی اتیلن وکیسه ای (وکیوم ) عرضه میگردد.
۸۱ قلیه ماهی ۱۸۱۰۸۱ فیله انواع ماهیان حلال گوشت (۵۰ %) همراه با افزودنی های مجاز طبیعی همچون (گشنیز ۲۲ %+شنبلیله ۸ %+پیاز ۷ %+ سیر ۱ %+ تمبر هندی ۱۱ %+ زردچوبه ۰.۰۵ %+ ادویه خورشتی آبادان ۰.۰۵ %+ نمک ۰.۵ %+ فلفل قرمز ۰.۴ %)جمعاً ۵۰ % مخلوط می گردد. سپس در بسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی پاکتی، وکیوم و پلی اتیلن به صورت تازه و منجمد عرضه می گردد. دربسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی
۸۲ میگو PD با سس باربیکیو ۱۸۱۰۸۲ میگوی PD شده در انواع سایزها (۵۰ %) همراه با ۵۰ % افزودنی های مجاز همچون (آب ۱۱ %+ نشاسته اصلاح شده ۱ %+ گلوکز مایع ۲۵ %+ پودر سیر ۰.۵ %+پودر خردل ۰.۵ %+ پودر زیره ۰.۵ %+ پودر پیاز ۰.۵ %+ روغن سویا ۲ %+ سرکه ۶ %+شکر ۲.۵ %+فلفل سیاه ۰.۵ %) مخلوط می گردد و در بسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی از جنس پاکتی، وکیوم و پلی اتیلن به صورت تازه و منجمد عرضه می گردد. دربسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی
۸۳ میگو PD با سس آلفردو ۱۸۱۰۸۳ میگویPD شده در انواع سایزها (۵۰ %) همراه با ۵۰ % افزودنی های مجاز همچون (خامه ۲۸ %+ کره ۹ %+ پنیرپارمسان ۱۱.۵ %+ جعفری ۰.۵ %+ نمک ۰.۵ %+ فلفل سیاه  ۰.۵ %) مخلوط می گردد و در بسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی از جنس پاکتی، وکیوم و پلی اتیلن به صورت تازه و منجمد عرضه می گردد. دربسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی
۸۴ میگوPD با سس گوجه فرنگی ۱۸۱۰۸۴ میگویPD شده در انواع سایزها (۵۰ %) همراه با ۵۰ %  سس گوجه فرنگی متشکل از ( گوجه فرنگی ۲۵ %+ پیاز۱۱ %+ فلفل دلمه ای ۴ %+ رب گوجه فرنگی ۶ %+ کره ۲ % + سیر ۰.۵ %+ نمک ۰.۵ %+زرد چوبه ۰.۵ %+ فلفل سیاه۰.۵ %) مخلوط می گردد و در بسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی از جنس پاکتی، وکیوم و پلی اتیلن به صورت تازه و منجمد عرضه می گردد. دربسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی
۸۵ میگو PD با سس تارتار ۱۸۱۰۸۵ میگویPD شده در انواع سایزها (۵۰ %) همراه با ۵۰ % سس تارتار متشکل از ( سس مایونز ۳۰ %+ خیارشور ۱۳ %+ سس گوجه فرنگی ۱.۵ %+جعفری ۱ %+پیاز ۳ %+ شکر ۰.۵ %+ نمک ۰.۵ %+ فلفل سیاه ۰.۵ %) را مخلوط کرده و در بسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی از جنس پاکتی، وکیوم و پلی اتیلن به صورت تازه و منجمد عرضه می گردد. دربسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی
۸۶ میگو  PDبا سس پستو ۱۸۱۰۸۶ میگوی PD شده در انواع سایزها (۵۰ %) افزودنی سس پستو متشکل از (ریحان ۶ %+ پنیر پارمسان ۹ %+ سیر ۴ %+ گردو ۱۱ %+ روغن زیتون ۱۹ %+ نمک ۰.۵ %+ فلفل سیاه ۰.۵ %) مخلوط می گردد و در بسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی از جنس پاکتی، وکیوم و پلی اتیلن به صورت تازه و منجمد عرضه می گردد. دربسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی
۸۷ قلیه میگو ۱۸۱۰۸۷ میگویPD شده در انواع سایزها (۵۰ %) همراه با ۵۰ % افزودنی های مجاز طبیعی همچون (گشنیز ۲۲ %+شنبلیله ۸ %+پیاز ۷ %+ سیر ۱ %+ تمبر هندی ۱۱ %+ زردچوبه ۰.۰۵ %+ ادویه خورشتی آبادان ۰.۰۵ %+ نمک ۰.۵ %+ فلفل قرمز ۰.۴ %) مخلوط می گردد سپس در بسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی از جنس پاکتی، وکیوم و پلی اتیلن به صورت تازه و منجمد عرضه می گردد. دربسته بندی های ۲۰۰ گرمی تا ۱۰ کیلوگرمی
۸۸
 *** مهم  درج نام دقیق ماهی بر روی برچسب تمامی محصولات الزامی می باشد .
*** بلانچ کردن : میگو با سر پس از شستشو وسورت بندی وعبور سریع از آب جوش یا بخار آب (بدون هیچ تغییری در کیفیت بافت میگو ) وپس از تغییر رنگ (رنگ زدایی ) بلافاصله (با جریان آب سرد یا هوای سرد ) سرد می گردد .
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول
۱ مرغ کامل ۳۲۹۰۰۱ برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
(  سیستم سرد کننده: مخزن آب سرد  / اتاق سرد / تخلیه اندرونه با دست )
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول
۱ مرغ کامل ۶۰۹۰۰۱ برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
(  سیستم سرد کننده: مخزن آب سرد  / اتاق سرد / تخلیه اندرونه با دست )
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات
۱ ران مرغ بدون استخوان ۲۵۱۰۰۱ نوع برش: ران مرغ (راست و چپ)- شامل بخش بالایی ران از مفصل خاصره تا مچ پا که فاقد استخوان، پوست و چربی می باشد. جهت پاره سنگ از ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی ۲ قطعه
۲ ران ساده ۲۵۱۰۰۲ نوع برش:شامل استخوان  ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست ،کلیه ، دمبالیچه و خون مردگی می باشد. جهت پاره سنگ از کعب ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی ۲ قطعه
۳  سینه بدون پوست با کتف ۲۵۱۰۰۳ نوع برش:  سینه کامل :شامل عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی وجناغ و مهره های پشت تا خاصره ، به همراه بازو، فاقد پوست ، شش و خون مردگی قابل رویت وحداکث چربی قابل مشاهده ۱۰ %  . جهت پاره سنگ ازگوشت سینه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۱ الی ۲ قطعه
۴ سینه
بی استخوان
۲۵۱۰۰۴ نوع برش : عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. در هر کیلوگرم
۱ الی ۲ قطعه
۵ خرده گوشت ۲۵۱۰۰۵ نوع برش: قطعات ریز جدا شده از سینه وران که فاقد استخوان بوده ودارای کمی چربی می باشد. *
۶ خمیر مرغ مادر ۲۵۱۰۰۶ باقیمانده گوشت ران وعضله سینه بر روی اسکلت توسط دستگاه جداشده واین باقیمانده به صورت خمیر مرغ ارائه میگردد. بر طبق شرایط استاندارد فیزیکی ، شیمیایی ومیکروبی سازمان دامپزشکی
ملاحظات:
۱. در محصولات طعم دار شده بدون پیاز و فلفل دلمه حداکثر میزان افزودنی ۷%
۲. در محصولات طعم دار شده با پیاز یا فلفل دلمه یا هر دو حداکثر میزان افزودنی ۱۲%
۳. در محصولات طعم دار شده سوخاری حداکثر میزان افزودنی ۲۵%
۴. در افزودنی ها نام ادویه جات، زعفران، فلفل دلمه، پیاز، کنجد، شکر، گردو، رب انار، رب گوجه فرنگی، روغن، آرد سفید، نمک، سرکه، کره حتماً به صورت جداگانه قید شود.
تبصره: ادویه جات بصورت کلی بدون جزئیات قید می شود.
۵- خرده گوشت فقط جهت مصارف صنعتی می باشد . *
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول تعداد قطعات
۱ ران مرغ بدون استخوان ۲۲۱۰۰۱ نوع برش: ران مرغ (راست و چپ)- شامل بخش بالایی ران از مفصل خاصره تا مچ پا که فاقد استخوان، پوست و چربی می باشد. جهت پاره سنگ از ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۲ ران ساده ۲۲۱۰۰۲ نوع برش:شامل استخوان  ران از مهره های کمر تا مچ پا که شامل کشکک و استخوان درشت نی و استخوان نازک نی تارسی  میباشد و فاقد پوست ،کلیه ، دمبالیچه و خون مردگی می باشد. جهت پاره سنگ از کعب ران استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۳ الی ۴ قطعه
۳  سینه بدون پوست با کتف ۲۲۱۰۰۳ نوع برش:  سینه کامل :شامل عضله سینه بدون پوست با استخوان غرابی وجناغ و مهره های پشت تا خاصره ، به همراه بازو، فاقد پوست ، شش و خون مردگی قابل رویت وحداکث چربی قابل مشاهده ۱۰ %  . جهت پاره سنگ ازگوشت سینه استفاده می شود. در هر کیلوگرم
۲ الی ۳ قطعه
۴ سینه
بی استخوان
۲۲۱۰۰۴ نوع برش : عضله سینه از استخوان غرابی تا انتها جناغ که روی فیله قرار گرفته (استخوان و  بازو از ان جدا شده است) و برش افقی داده شده است. در هر کیلوگرم
۲ الی۳ قطعه
۵ خرده گوشت ۲۲۱۰۰۵ نوع برش: قطعات ریز جدا شده از سینه وران که فاقد استخوان بوده ودارای کمی چربی می باشد. *
۶ خمیر مرغ مادر ۲۲۱۰۰۶ باقیمانده گوشت ران وعضله سینه بر روی اسکلت توسط دستگاه جداشده واین باقیمانده به صورت خمیر مرغ ارائه میگردد. بر طبق شرایط استاندارد فیزیکی ، شیمیایی ومیکروبی سازمان دامپزشکی
ملاحظات:
۱. در محصولات طعم دار شده بدون پیاز و فلفل دلمه حداکثر میزان افزودنی ۷%
۲. در محصولات طعم دار شده با پیاز یا فلفل دلمه یا هر دو حداکثر میزان افزودنی ۱۲%
۳. در محصولات طعم دار شده سوخاری حداکثر میزان افزودنی ۲۵%
۴. در افزودنی ها نام ادویه جات، زعفران، فلفل دلمه، پیاز، کنجد، شکر، گردو، رب انار، رب گوجه فرنگی، روغن، آرد سفید، نمک، سرکه، کره حتماً به صورت جداگانه قید شود.
تبصره: ادویه جات بصورت کلی بدون جزئیات قید می شود.
۵- خرده گوشت فقط جهت مصارف صنعتی می باشد . *
ردیف نام محصول کد محصول آنالیز محصول
۱ مرغ کامل ۷۰۹۰۰۱ برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.
(  سیستم سرد کننده: مخزن آب سرد  / اتاق سرد / تخلیه اندرونه با دست )
ردیف نام محصول     کد محصول آنالیز محصول ، نحوه برش، تعداد قطعات و نام ودر صدمواد افزودنی تعداد قطعات
۱ ماهی کامل ۶۵۱۰۰۱ ماهی کامل بدون هیچ تغییری صرفا” شستشو شده وبه صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۲ ماهی شکم خالی با سر ۶۵۱۰۰۲ شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ،  شستشو  ، وبه صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد
۳ ماهی پاک شده ۶۵۱۰۰۳   سر ، دم ، باله ها  و پولک  ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ،   شستشو و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد
۴ فیله ماهی ۶۵۱۰۰۴ سر  ، دم ، باله ها  ،  پوست  و استخوان های ماهی به طور کامل جداشده ،  شکم ( احشاء داخلی ) ماهی به طورکامل تخلیه شده ،  شستشو ،  قطعه بندی ، و به صورت تازه ویا منجمد عرضه میگردد .
۵ خرچنگ (سینگو) ۶۵۱۰۰۵ خرچنگ (با نام محلی سینگو ونام لاتین Crab) از خانواده Portunidae صید شده در خلیج فارس ودریای عمان که وزن هر ۴تا ۵ عدد آن یک کیلوگرم می باشد . به صورت تک فریز شده (منجمد در کارتن ) ودراوزان ۹تا ۱۰ کیلوگرم برای صادرات هرکیلوگرم (۴تا ۵ عدد)
۶ کیسه شنای ماهی میش ۶۵۱۰۰۶ کیسه شنای میش ماهی را ازبدن ماهی جدا کرده وآنراشستشوداده وبه صورت مجزا در کیسه های نایلونی بسته بندی ودربلوک های ۲ کیلوگرمی بسته بندی میگردد بلوک های ۲کیلوگرمی
۷ ماهی عروس دریایی ( ژل فیش ) ۶۵۱۰۰۷ ماهی عروس پس از صید شستشو داده و پاهای آن جدا میگردد . سپس پاهای جدا گشته را در سطل های پلاستیکی حاوی آب شور ( شوری ۳۰-۱۵ درصد  ) به صورت تازه بسته بندی و با اوزان ۱۳-۱۲ کیلوگرم صادر میگردد . سطل پلاستیکی ۱۲-۱۳ کیلوگرمی
۸ معده میش ماهی ۶۵۱۰۰۸ معده میش ماهی بصورت کامل تخلیه شده و پس از شستشو ، بسته بندی و منجمد میگردد و جهت صادرات قرار میگیرد . پنج – هفت کیلوگرمی
۹ حلزون ۶۵۱۰۰۹ حلزون را پس از صید به طور کامل شستشو داده و سپس منجمد میگردد . حلزون های منجمد را در کارتن های ده گیلویی جهت صادرات بسته بندی می نمایند . کارتن ده کیلویی
۱۰ صدف ۶۵۱۰۱۰ صدف را پس از صید به طور کامل شستشو داده و سپس منجمد میگردد . صدف های منجمد را در کارتن های ده گیلویی جهت صادرات بسته بندی می نمایند . کارتن ده کیلویی
۱۱ تخم گربه ماهی ۶۵۱۰۱۱ تخمک های گربه ماهی بعد از جدا شدن به صورت مختصر شستشو داده و در نایلون های دو کیلویی بسته بندی می گردد . نایلون دو کیلوگرمی
 *** مهم  درج نام دقیق ماهی بر روی برچسب تمامی محصولات الزامی می باشد .
ردیف نام محصول     کد محصول
۱ تخم مرغ تولیدصنعتی (معمولی) ۲۴۲۰۰۱
۲ تخم مرغ تولیدصنعتی (مادر) ۲۴۲۰۰۲
۳ تخم مرغ  (محلی  ) ۲۴۲۰۰۳
۴ تخم مرغ تولید صنعتی (دوزرده) ۲۴۲۰۰۴
۵ تخم بلدرچین ۲۴۲۰۰۵
۶ تخم کبک ۲۴۲۰۰۶
۷ تخم اردک ۲۴۲۰۰۷
۸ تخم بوقلمون ۲۴۲۰۰۸
۹ تخم غاز ۲۴۲۰۰۹
۱۰ تخم شترمرغ ۲۴۲۰۱۰
۱۱ تخم مرغ غنی شده با امگاء۳ ۲۴۲۰۱۱
۱۲ تخم مرغ غنی شده با سلنیوم ۲۴۲۰۱۲
۱۳ تخم مرغ غنی شده با ویتامین  E ۲۴۲۰۱۳
۱۴ تخم مرغ غنی شده با ویتامین  E وسلنیوم ۲۴۲۰۱۴
۱۵ تخم مرغ تولیدصنعتی (بدون آنتی بیوتیک ) ۲۴۲۰۱۵
۱۶ تخم مرغ پوست قهوه ای صنعتی ۲۴۲۰۱۶
۱۷ تخم مرغ غنی شده با اسید فولیک ۲۴۲۰۱۷