همایش سهامداران شرکت تعاونی پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور