جلسه مشترک اتاق بازرگانی روسیه با شرکت تعاونی پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور