آیا در عرضه محصولات آلایش دامی بسته بندی تحولی در راه است ؟