معرفی انجمن

رزومه دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور: دکتر مسعود رسولی