مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور