در جلسه مدیر عامل شرکت تعاونی پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور و مدیران بانک‌ (میر بیزینس) چه گذشت؟