مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ در دبیرخانه انجمن با انتخابات هیئت مدیره تعاونی و مدیرعامل برگزار گردید.

در این رویداد آقای بهزاد درخور به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود احمدوند به سمت نائب رئیس هیات مدیره،

آقایان یوسف جلوخانی، ابوالفضل یحیی، سیداکبر میراحمدی، میرطاهر موسوی و سید کوروش سکاکی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و

آقایان قاسم نبیان شهربابکی، مهدی قدیری، سیاوش میری، امید مهاجرت به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و

آقای دکتر مسعود رسولی به سمت مدیرعامل به مدت سه سال انتخاب گردیده و قبولی سمت نموده اند.

اخبارعکس