کسب رتبه A انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور در سال 1402