بازدید دبیر محترم انجمن از مجتمع بسته بندی گوشت هگمتان ایده آل غرب