کمیسیون کشاورزی خواستار تسهیل صادرات دام شد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در نامه ای به سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی خواستار تسهیل صادرات دام شد و اعلام کرد که نمی توان به دلیل تنظیم بازار از صادرات دام جلوگیری کرد.

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در نامه‌ای به سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی خواستار تسهیل صادرات دام شد و اعلام کرد که نمی‌توان به دلیل تنظیم بازار از صادرات دام جلوگیری کرد.

با عنایت به خشکسالی موجود و وضعیت بحرانی ناشی از آن در حداقل ۹ استان کشور و شرایط بسیار دشوار دامداران و مستند به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۲۳ قانون احکام دائمی، صادرات دام سبک و سنگین غیرمولد با اخذ عوارض و بدون هیچ پیش شرط و مجوز تکلیف گردیده است و نمی‌توان به دلیل تنظیم بازار از صادرات جلوگیری به عمل آورد لذا با توجه به گزارشات ارائه شده در جلسه مورخ ۱۴۰۱.۳.۱۶ این کمیسیون مبنی بر اینکه تاکنون مجوزی برای صادرات دام از سوی آن وزارتخانه صادر نگردیده است.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند در جهت حمایت از دامداران نسبت به تسهیل صادرات دام‌های سبک و سنگین غیر مولد اقدامات لازم معمول و گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته را در اسرع وقت به این کمیسیون ارسال نمایند.

اخبار