حضور مدیر عامل شرکت تعاونی پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور در مرکز تجاری روسیه