دیدار و ارائه گزارشات مجریان توزیع گوشت تازه دولتی با سردار رحیمی ریاست محترم پلیس امنیت اقتصادی کشور